Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU BARIER ENERGOCHŁONNYCH.


Numer ogłoszenia: 14028 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU BARIER ENERGOCHŁONNYCH..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU BARIER ENERGOCHŁONNYCH..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Dokumentacja projektowa budowy węzła w Pszczynie, obejmuje odtworzenie przebiegu drogi krajowej o określonym przekroju i szerokości pasa rozdziału. Podczas jej opracowywania korzystano z obowiązujących norm związanych ze stosowaniem drogowych barier ochronnych typu SP06, SP09 i barier betonowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 21.12.2010 r. zatwierdziła powyższy projekt, klauzulą rozpatrzenia projektu organizacji ruchu, pozytywnie w całości z uwagami nie dotyczącymi rodzaju zastosowanych barier ochronnych. Jednakże podczas trwającej budowy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody na montaż barier ochronnych typu SP06 i SP09 wg zatwierdzonej uprzednio dokumentacji projektowej. Stanowisko GDDKiA zostało potwierdzone w spisanej notatce służbowej z dnia 02.10.2012 r. W związku z powyższym zaszła konieczność dostosowania elementów systemu bezpieczeństwa do wymogów normy PN-EN 1317 oraz wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych i należało uaktualnić ww. zakres dokumentacji. Bariery ochronne zapewniają bezpieczeństwo na drodze i nie jest możliwe dopuszczenie do ruchu przebudowanego odcinka drogi krajowej bez zamontowania barier. W tym celu zostało zlecone opracowanie aktualizacji projektu barier ochronnych, na podstawie którego, będzie możliwe wykonanie systemu barier ochronnych odpowiadających wymaganiom GDDKiA. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo ruchu jak i funkcję jaką mają pełnić elementy bezpieczeństwa ruchu oraz stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządzającego DK1, po analizie zasadności wniosku stwierdza konieczność wykonania prac związanych z zastosowaniem barier ochronnych spełniających ww. wymagania. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Ponadto takie postępowanie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Wyżej wymienione prace spowodowane stanowiskiem GDDKiA nie były możliwe do przewidzenia na etapie ogłaszania przetargu na roboty budowlane związane z wykonaniem węzła drogowego DK1 z DW 935. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B - węzeł DK1 z DW 935. Ponadto wydłużające się roboty budowlane powodować będą dodatkowe zagrożenie dla uczestników ruchu, poruszających się po terenie budowy, którym objęta jest droga krajowa nr 1 oraz drogi lokalne. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, stał się konieczny dla prawidłowego wykonania robót podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należałoby podkreślić, że należyte wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU BARIER ENERGOCHŁONNYCH.


Numer ogłoszenia: 10315 - 2013; data zamieszczenia: 17.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 14028 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU BARIER ENERGOCHŁONNYCH..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU BARIER ENERGOCHŁONNYCH..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1793804,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2206379,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  2206379,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2206379,58


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dokumentacja projektowa budowy węzła w Pszczynie, obejmuje odtworzenie przebiegu drogi krajowej o określonym przekroju i szerokości pasa rozdziału. Podczas jej opracowywania korzystano z obowiązujących norm związanych ze stosowaniem drogowych barier ochronnych typu SP06, SP09 i barier betonowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 21.12.2010 r. zatwierdziła powyższy projekt, klauzulą rozpatrzenia projektu organizacji ruchu, pozytywnie w całości z uwagami nie dotyczącymi rodzaju zastosowanych barier ochronnych. Jednakże podczas trwającej budowy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody na montaż barier ochronnych wg zatwierdzonej uprzednio dokumentacji projektowej. Stanowisko GDDKiA zostało potwierdzone w spisanej notatce służbowej z dnia 02.10.2012 r. W związku z powyższym zaszła konieczność dostosowania elementów systemu bezpieczeństwa do wymogów normy PN-EN 1317 oraz wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych i należało uaktualnić ww. zakres dokumentacji. Bariery ochronne zapewniają bezpieczeństwo na drodze i nie jest możliwe dopuszczenie do ruchu przebudowanego odcinka drogi krajowej bez zamontowania barier. W tym celu zostało zlecone opracowanie aktualizacji projektu barier ochronnych, na podstawie którego, będzie możliwe wykonanie systemu barier ochronnych odpowiadających wymaganiom GDDKiA. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo ruchu jak i funkcję jaką mają pełnić elementy bezpieczeństwa ruchu oraz stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządzającego DK1, po analizie zasadności wniosku stwierdza konieczność wykonania prac związanych z zastosowaniem barier ochronnych spełniających ww. wymagania. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Ponadto takie postępowanie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Wyżej wymienione prace spowodowane stanowiskiem GDDKiA nie były możliwe do przewidzenia na etapie ogłaszania przetargu na roboty budowlane związane z wykonaniem węzła drogowego DK1 z DW 935. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B - węzeł DK1 z DW 935. Ponadto wydłużające się roboty budowlane powodować będą dodatkowe zagrożenie dla uczestników ruchu, poruszających się po terenie budowy, którym objęta jest droga krajowa nr 1 oraz drogi lokalne. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, stał się konieczny dla prawidłowego wykonania robót podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należałoby podkreślić, że należyte wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1402820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU BARIER MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2013-01-17 2 206 379,00