Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 7 części - nr postępowania 065/12


Numer ogłoszenia: 141221 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 7 części - nr postępowania 065/12.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa 16 960 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach: ETAP I: 2 524Mg, ETAP II: 14 436 Mg. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 3 392 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.10.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 14.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy piasku, żwiru lub innego rodzaju kruszyw, o wartości brutto każde nie mniejszej niż: Część 1 - 38 000 zł słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych i zero groszy Część 2 - 20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy Część 3 - 15 000 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy Część 4 - 20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy Część 5 - 45 000 zł słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy Część 6 - 50 000 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy Część 7 - 45 000 zł słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostarczenie przedmiotu umowy w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, b) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy. - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. c) płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. d) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; -zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego, - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
MZDW w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa pok. 206, 207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.07.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajacego w kancelarii ogólnej..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
CZĘŚĆ 1 - dostawa 2 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 540 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1 - dostawa 2 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 540 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 14.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
CZĘŚĆ 2 - dostawa 1 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 2 - dostawa 1 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 14.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
CZĘŚĆ 3 - dostawa 1 000 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 200 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 3 - dostawa 1 000 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 200 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 14.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
CZĘŚĆ 4 - dostawa 1 550 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 310 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 4 - dostawa 1 550 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 310 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 14.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
CZĘŚĆ 5 - dostawa 3 200 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 640 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 5 - dostawa 3 200 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 640 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 14.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
CZĘŚĆ 6 - dostawa 3 750 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 750 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 6 - dostawa 3 750 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 750 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 14.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
CZĘŚĆ 7 - dostawa 3 260 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 652 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 7 - dostawa 3 260 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 652 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 14.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 7 czesci - nr postepowania 065/12


Numer ogłoszenia: 322974 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 141221 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 7 czesci - nr postepowania 065/12.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 16 960 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach: ETAP I: 2 524Mg, ETAP II: 14 436 Mg. Pozostała czesc zamawianej ilosci piasku tj. 3 392 Mg może zostac zamówiona w ramach prawa opcji..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
CZESC 1 - dostawa 2 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała czesc zamawianej ilosci piasku tj. 540 Mg może zostac zamówiona w ramach prawa opcji.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe-Drogowe, Andrzej Sarniak, Nowe Grabie, 09-522 Dobrzyków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73450,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  83689,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  83689,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  183319,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
CZESC 2 - dostawa 1 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała czesc zamawianej ilosci piasku tj. 300 Mg może zostac zamówiona w ramach prawa opcji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Usługowa Dariusz Otłowski, ul. 1 Maja 7/56, 06-200 Maków Maz, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40806,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39674,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  39674,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106272,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
CZĘŚĆ 3 - dostawa 1 000 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 200 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ADEX Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe Arkadiusz Grzegrzułka, ul. Mińska 16, 05-332 Siennica, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27204,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33195,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  33195,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66420,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
CZĘŚĆ 4 - dostawa 1 550 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 310 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ADEX Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe Arkadiusz Grzegrzułka, ul. Mińska 16, 05-332 Siennica, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42166,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51452,62


 • Oferta z najniższą ceną:
  51452,62
  / Oferta z najwyższą ceną:
  73209,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
dostawa 3 200 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 640 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ADEX Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe Arkadiusz Grzegrzułka, ul. Mińska 16, 05-332 Siennica, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87052,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  80247,17


 • Oferta z najniższą ceną:
  80247,17
  / Oferta z najwyższą ceną:
  141696,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
CZĘŚĆ 6 - dostawa 3 750 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 750 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ADAR Adamska Ewa,, ul. Zamknięta 6 lok. 1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 102015,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  113356,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  113356,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  215865,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
CZĘŚĆ 7 - dostawa 3 260 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 652 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STD Jarosław Dąbrowski, Wola Karwińska 38D, 05-831 Wola Karwińska, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 88685,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  95754,02


 • Oferta z najniższą ceną:
  95754,02
  / Oferta z najwyższą ceną:
  182846,88


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14122120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 277 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: MZDW w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa pok. 206, 207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14211000-3 Piasek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
CZESC 1 - dostawa 2 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała czesc zamawianej ilosci piasku tj. 540 Mg może zostac zamówiona w ramach prawa opcji. Usługi Transportowe-Drogowe, Andrzej Sarniak
Nowe Grabie, 09-522 Dobrzyków, woj. mazowieckie
2012-08-30 83 689,00
CZESC 2 - dostawa 1 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała czesc zamawianej ilosci piasku tj. 300 Mg może zostac zamówiona w ramach prawa opcji Firma Usługowa Dariusz Otłowski
ul. 1 Maja 7/56, 06-200 Maków Maz, woj. mazowieckie
2012-08-30 39 674,00
CZĘŚĆ 3 - dostawa 1 000 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 200 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji ADEX Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe Arkadiusz Grzegrzułka
ul. Mińska 16, 05-332 Siennica, woj. mazowieckie
2012-08-30 33 195,00
CZĘŚĆ 4 - dostawa 1 550 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 310 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. ADEX Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe Arkadiusz Grzegrzułka
ul. Mińska 16, 05-332 Siennica, woj. mazowieckie
2012-08-30 51 452,00
dostawa 3 200 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 640 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji ADEX Roboty Ziemne i Drogowe Usługi Transportowe Arkadiusz Grzegrzułka
ul. Mińska 16, 05-332 Siennica, woj. mazowieckie
2012-08-30 80 247,00
CZĘŚĆ 6 - dostawa 3 750 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 750 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. ADAR Adamska Ewa,
ul. Zamknięta 6 lok. 1, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
2012-08-30 113 356,00
CZĘŚĆ 7 - dostawa 3 260 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 652 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. STD Jarosław Dąbrowski
Wola Karwińska 38D, 05-831 Wola Karwińska, woj. mazowieckie
2012-08-30 95 754,00