Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Koszalin: RĘKAWICE CHIRURGICZNE


Numer ogłoszenia: 141458 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika , ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, faks (094) 3488103.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.swk.med.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
RĘKAWICE CHIRURGICZNE.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, pudrowane - 168 000 par; Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe antyalergiczne - 32 000 par; Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe - 104 000 par; Winylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe - 3 000 op.; Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe, do zabiegów ortopedycznych - 4000 par; Lateksowe rękawice mikrochirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe - 6 000 par; Nitrylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe - 600 op..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.14.20-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
 • inne dokumenty

  1)oświadczenie dotyczące danych wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2)opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ; 3)formularz ofertowy - Załącznik nr 4 do SIWZ; 4)próbki w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia: - zadanie nr 1 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 2 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 3 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 4 - 1 opakowanie - rozmiar S, 1 opakowanie - rozmiar M; - zadanie nr 5 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 6 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 7 - 1 opakowanie - rozmiar S, 1 opakowanie - rozmiar M; 5)oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III); 6)deklaracja zgodności; 7)potwierdzenie jednostki notyfikowanej - nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej; 8)wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i użytkowania zgodnie z art. 52, 53, 54 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. 04.93.896 z dnia 20 kwietnia 2004 r.) - nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I i IIa; 9)badania na przenikalność wirusów - dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 5, 6

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1)pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2)w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Jakość - 30


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych. 2.Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie której zawarta została umowa, przy niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku gdy: 1)Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 2)Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 3)wystąpi incydent medyczny związany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 4)producent przedmiotem umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 5)producent zmieni sposób konfekcjonowania przedmiotu umowy. 3.Dopuszcza się możliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę. 4.Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.swk.med.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
-.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, pudrowane.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, pudrowane - 168 000 par.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe- 32 000 par.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe - 104 000 par.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Winylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Winylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe-3 000 Op..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe, do zabiegów ortopedycznych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe, do zabiegów ortopedycznych-4 000 par.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Lateksowe rękawice mikrochirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lateksowe rękawice mikrochirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe- 6 000 par.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Nitrylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nitrylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe-600 Op..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


Numer ogłoszenia: 144286 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
141458 - 2010 data 24.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, fax. (094) 3488103.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych..


Numer ogłoszenia: 144304 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
141458 - 2010 data 24.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, fax. (094) 3488103.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych.


Numer ogłoszenia: 148980 - 2010; data zamieszczenia: 28.05.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
141458 - 2010 data 24.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, fax. (094) 3488103.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.5).

 • W ogłoszeniu jest:
  inne dokumenty 1)oświadczenie dotyczące danych wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2)opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ; 3)formularz ofertowy - Załącznik nr 4 do SIWZ; 4)próbki w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia: - zadanie nr 1 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 2 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 3 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 4 - 1 opakowanie - rozmiar S, 1 opakowanie - rozmiar M; - zadanie nr 5 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 6 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 7 - 1 opakowanie - rozmiar S, 1 opakowanie - rozmiar M; 5)oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III); 6)deklaracja zgodności; 7)potwierdzenie jednostki notyfikowanej - nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej; 8)wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i użytkowania zgodnie z art. 52, 53, 54 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. 04.93.896 z dnia 20 kwietnia 2004 r.) - nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I i IIa; 9)badania na przenikalność wirusów - dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 5, 6.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  inne dokumenty 1)oświadczenie dotyczące danych wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2)opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ; 3)formularz ofertowy - Załącznik nr 4 do SIWZ; 4)próbki w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia: - zadanie nr 1 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 2 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 3 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 4 - 1 opakowanie - rozmiar S, 1 opakowanie - rozmiar M; - zadanie nr 5 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 6 - 1 opakowanie - rozmiar 7, 1 opakowanie - rozmiar 7,5; - zadanie nr 7 - 1 opakowanie - rozmiar S, 1 opakowanie - rozmiar M; 5)oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III); 6)deklaracja zgodności; 7)potwierdzenie jednostki notyfikowanej - nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej; 8)wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i użytkowania zgodnie z art. 52, 53, 54 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. 04.93.896 z dnia 20 kwietnia 2004 r.) - nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I i IIa; 9)badania na przenikalność wirusów - dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 5, 6; 10) wyniki badań na przepuszczalność substancji chemicznych wykonanych zgodnie z normą 374-3 ..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych..


Koszalin: Rękawice chirurgiczne


Numer ogłoszenia: 171964 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 141458 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, faks (094) 3488103.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rękawice chirurgiczne.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, pudrowane, lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe,lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe,winylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe, antyalergiczne,lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe, ortopedyczne,lateksowe rękawice mikrochirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe,nitrylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.14.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, pudrowane


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 126000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  129427,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  129427,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129427,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hand-Prod Sp.z o.o., ul. St. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 187200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  152453,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  152453,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  152453,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
winylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe, antyalergiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Sp. z o.o. Sp. z k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30495,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  30495,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30495,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe, ortopedyczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hand-Prod, ul. St. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8260,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  8260,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8260,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
lateksowe rękawice mikrochirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hand-Prod, ul. St. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11427,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  11427,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11427,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
nitrylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hand-Prod Sp.z o.o., ul. St. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6818,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6818,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17976,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: piotr@swk.med.pl
tel: 94 34 88 147
fax: 94 34 88 103
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14145820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.swk.med.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141420-0 Rękawice chirurgiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, pudrowane Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. łódzkie
2010-06-17 129 427,00
lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe Hand-Prod Sp.z o.o.
ul. St. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-06-17 152 453,00
winylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe, antyalergiczne Skamex Sp. z o.o. Sp. z k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. łódzkie
2010-06-17 30 495,00
lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe, ortopedyczne Hand-Prod
ul. St. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-06-17 8 260,00
lateksowe rękawice mikrochirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe Hand-Prod
ul. St. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-06-17 11 427,00
nitrylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe Hand-Prod Sp.z o.o.
ul. St. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-06-17 6 818,00