Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Wykonanie nawierzchni miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych na terenie Leśnictwa Karbowo, Leśnictwa Ostrówki, Leśnictwa Grabiny, Leśnictwa Małki, Leśnictwa Długi Most oraz Leśnictwa Górzno


Numer ogłoszenia: 142367 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie nawierzchni miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych na terenie Leśnictwa Karbowo, Leśnictwa Ostrówki, Leśnictwa Grabiny, Leśnictwa Małki, Leśnictwa Długi Most oraz Leśnictwa Górzno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ośmiu miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Brodnica: Część I Leśnictwo Karbowo dz. nr 7280/1, obręb ew. Jajkowo - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości 15 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 324 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm - 324 m2 - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału - prace ręczne: rozebranie starego płotu, zbieranie kamieni, podcinanie gałęzi, Część II Leśnictwo Ostrówki dz. nr 3093/3 obręb ew. Tereszewo - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 180 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm - 180 m2 - zdarcie pokrywy zielnej wraz z wywiezieniem, - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, Część III Leśnictwo Grabiny dz. nr 7041 obręb ew. Ciche - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 90 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości ok. 10 cm - 90 m2 - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, - karczowanie pni, Część IV Leśnictwo Małki dz. nr 7248/1 obręb ew. Szabda - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 108 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm - 108 m2 - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, Część V Leśnictwo Małki dz. nr 7289/1 obręb ew. Mszano - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 270 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm - 270 m2 - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, Część VI Leśnictwo Długi Most dz. nr 7259/4 obręb ew. Grążawy - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 90 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości ok. 10 cm - 90 m2 - korytowanie miejsca postoju - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, Część VII Leśnictwo Długi Most dz. nr 7262/2 obreb ew. Grążawy - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 144 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości ok. 10 cm - 144 m2 - korytowanie miejsca postoju - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, - prace ręczne: usuwanie kamieni Część VIII Leśnictwo Górzno dz. nr 7125 obręb ew. Górzno - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 144 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości ok. 10 cm - 144 m2 - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, - karczowanie pni, - prace ręczne, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: - wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, - Wykonawca na wykonane roboty udzieli rocznej rękojmi, - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu,.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.33.00-9, 45.22.33.20-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 26.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości: - część nr 1- 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100) - część nr 2-200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) - część nr 3-130,00 zł (słownie: sto trzydzieści 00/100) - część nr 4-120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) - część nr 5-270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) - część nr 6-200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) - część nr 7-130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) - część nr 8-140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie nadleśnictwa (pokój nr 9, I piętro) lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: w BGŻ S.A. O/Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Przetarg nieograniczony - Wykonanie nawierzchni miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych na terenie Leśnictwa Karbowo, Leśnictwa Ostrówki, Leśnictwa Grabiny, Leśnictwa Małki, Leśnictwa Długin Most oraz Leśnictwa Górzno 5. Wadium musi być wniesione przed wyznaczonym terminem składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wskazanym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, min. dwóch robót budowlanych o podobnym rodzaju, tj. budowie, remoncie parkingów, miejsc postoju pojazdów lub remoncie dróg gruntowych, o wartości nie mniejszej niż 4 tys. zł netto każda. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zagęszczarką gruntu. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował min. 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie przy wykonywaniu robót wskazanych w pkt. 3.2. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5 tys. zł na każdą cześć zamówienia. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, Formularz cenowy, Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp.; b) koniecznością wykonania robót, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; c) wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2. Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d) gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. e) wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski, także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, których mowa w pkt. 2. a-e, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Wykonanie nawierzchni miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych na terenie Leśnictwa Karbowo, Leśnictwa Ostrówki, Leśnictwa Grabiny, Leśnictwa Małki, Leśnictwa Długi Most oraz Leśnictwa Górzno.


Numer ogłoszenia: 159335 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 142367 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie nawierzchni miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych na terenie Leśnictwa Karbowo, Leśnictwa Ostrówki, Leśnictwa Grabiny, Leśnictwa Małki, Leśnictwa Długi Most oraz Leśnictwa Górzno..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ośmiu miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Brodnica: Część I Leśnictwo Karbowo dz. nr 7280/1, obręb ew. Jajkowo - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości 15 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 324 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm - 324 m2 - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału - prace ręczne: rozebranie starego płotu, zbieranie kamieni, podcinanie gałęzi, Część II Leśnictwo Ostrówki dz. nr 3093/3 obręb ew. Tereszewo - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 180 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm - 180 m2 - zdarcie pokrywy zielnej wraz z wywiezieniem, - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, Część III Leśnictwo Grabiny dz. nr 7041 obręb ew. Ciche - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 90 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości ok. 10 cm - 90 m2 - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, - karczowanie pni, Część IV Leśnictwo Małki dz. nr 7248/1 obręb ew. Szabda - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 108 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm - 108 m2 - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, Część V Leśnictwo Małki dz. nr 7289/1 obręb ew. Mszano - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 270 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm - 270 m2 - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, Część VI Leśnictwo Długi Most dz. nr 7259/4 obręb ew. Grążawy - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 90 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości ok. 10 cm - 90 m2 - korytowanie miejsca postoju - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, Część VII Leśnictwo Długi Most dz. nr 7262/2 obreb ew. Grążawy - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 144 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości ok. 10 cm - 144 m2 - korytowanie miejsca postoju - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, - prace ręczne: usuwanie kamieni Część VIII Leśnictwo Górzno dz. nr 7125 obręb ew. Górzno - dolna warstwa z podsypki piaskowej o grubości ok. 20 cm na istniejącym gruncie zagęszczoną mechanicznie do Id=0,96 - 144 m2 - górna warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości ok. 10 cm - 144 m2 - wyrównanie terenu, rozgarnięcie i zagęszczenie materiału, - karczowanie pni, - prace ręczne, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: - wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, - Wykonawca na wykonane roboty udzieli rocznej rękojmi, - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu,..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.33.00-9, 45.22.33.20-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9827,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9985,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  9985,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9985,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6780,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8030,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8030,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8030,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Leśnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4370,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4735,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4735,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4735,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Małki 248 d


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6420,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5116,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5116,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5116,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Leśnictwo Małki 289 a


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12736,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12736,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12736,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most 259 k


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głeboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4520,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3875,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3875,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5355,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most 262 k


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6790,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6309,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6309,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7650,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4980,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6004,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  6004,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6118,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 14236720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 28 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów typu ?parkuj i jedź?
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Leśnictwo Karbowo P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-08-09 9 985,00
Leśnictwo Ostrówki P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-08-09 8 030,00
Leśnictwo Grabiny P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-08-09 4 735,00
Leśnictwo Małki 248 d P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-08-09 5 116,00
Leśnictwo Małki 289 a P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-08-09 12 736,00
Leśnictwo Długi Most 259 k P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głeboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-08-09 3 875,00
Leśnictwo Długi Most 262 k P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-08-09 6 309,00
Leśnictwo Górzno P.P.U.H. TRANS-KIS Roman Małkiewicz
Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
2013-08-09 6 004,00