Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie w roku 2013 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 025/13.


Numer ogłoszenia: 142380 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie w roku 2013 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 025/13..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie w roku 2013 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
6.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1)wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług polegających na wykonaniu przeglądów podstawowych 20 obiektów mostowych oraz rozszerzonych 20 obiektów mostowych,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 2)dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. - co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wyżej wymienione osoby winny wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dziesięciu przeglądu podstawowych i dziesięciu przeglądów rozszerzonych obiektów mostowych. Przy czym w przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia, do każdej z części może być wskazana ta sama osoba.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 8.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 (aktualny odpis ...), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12.Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2.Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt, 3 (lista podmiotów ...) i 4 (aktualny odpis ...)składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 5 (wykaz wykonanych usług ...), 6 (wykaz osób ...), 7(oświadczenia ...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2.Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: -warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie prac w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; -zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub dokumentacji technicznej urządzeń; -zmiany będące następstwem działań organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; -inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; -w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b)Zmiany osobowe -zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach; -zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c)Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: -zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d)Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e)Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: -siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; -zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; -rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; -kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; -wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.04.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock: przegląd podstawowy 18 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 4 obiektów mostowych, przegląd podstawowy 84 przepustów oraz przegląd podstawowy 1 tunelu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock: przegląd podstawowy 18 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 4 obiektów mostowych, przegląd podstawowy 84 przepustów oraz przegląd podstawowy 1 tunelu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 30 obiektów mostowych, przeglądów rozszerzonych 1 obiektu mostowego, przegląd podstawowy 172 przepustów oraz przegląd rozszerzony 1 przepustu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 30 obiektów mostowych, przeglądów rozszerzonych 1 obiektu mostowego, przegląd podstawowy 172 przepustów oraz przegląd rozszerzony 1 przepustu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka: przegląd podstawowy 16 obiektów mostowych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka: przegląd podstawowy 16 obiektów mostowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki: przegląd podstawowy 14 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 9 obiektów mostowych, przeglądów podstawowych 83 przepustów oraz przeglądów rozszerzonych 30 przepustów..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki: przegląd podstawowy 14 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 9 obiektów mostowych, przeglądów podstawowych 83 przepustów oraz przeglądów rozszerzonych 30 przepustów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno: przegląd podstawowy 58 obiektów mostowych i przegląd rozszerzony 2 obiektów mostowych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno: przegląd podstawowy 58 obiektów mostowych i przegląd rozszerzony 2 obiektów mostowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.00.80-0, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 148206 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
142380 - 2013 data 11.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Zał I.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 30 obiektów mostowych, przeglądów rozszerzonych 1 obiektu mostowego, przegląd podstawowy 172 przepustów oraz przegląd rozszerzony 1 przepustu.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 30 obiektów mostowych, przeglądów rozszerzonych 1 obiektu mostowego, przegląd podstawowy 172 przepustów oraz przegląd rozszerzony 1 przepustu...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 29 obiektów mostowych, przeglądów rozszerzonych 1 obiektu mostowego, przegląd podstawowy 172 przepustów oraz przegląd rozszerzony 1 przepustu.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 29 obiektów mostowych, przeglądów rozszerzonych 1 obiektu mostowego, przegląd podstawowy 172 przepustów oraz przegląd rozszerzony 1 przepustu...


Warszawa: Wykonanie w roku 2013 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 025/13


Numer ogłoszenia: 221694 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 142380 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie w roku 2013 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - nr postępowania 025/13.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie w roku 2013 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock: przegląd podstawowy 18 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 4 obiektów mostowych, przegląd podstawowy 84 przepustów oraz przegląd podstawowy 1 tunelu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Protechnicon Konstrukcje Inżynierskie M. Żuchowicz, Osiedle Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42035,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7699,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  7699,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  86100,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 29 obiektów mostowych, przeglądów rozszerzonych 1 obiektu mostowego, przegląd podstawowy 172 przepustów oraz przegląd rozszerzony 1 przepustu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Protechnicon Konstrukcj Inżynierskie M. Żuchowicz, Osiedle Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 75137,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12976,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  12976,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  114390,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka: przegląd podstawowy 16 obiektów mostowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Protechnicon Konstrukcje Inzynierskie M. Żuchowicz, Osiedle Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9048,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2361,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1420,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23370,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki: przegląd podstawowy 14 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 9 obiektów mostowych, przeglądów podstawowych 83 przepustów oraz przeglądów rozszerzonych 30 przepustów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Protechnicon Konstrukcje Inżynierskie M. Żuchowicz, Osiedle Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56459,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9544,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  9544,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  95940,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno: przegląd podstawowy 58 obiektów mostowych i przegląd rozszerzony 2 obiektów mostowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Protechnicon Konstrukcje Inzynierskie M. Zuchowicz, Osiedle Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34389,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8905,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  6800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  67650,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 14238020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 164 dni
Wadium: 61 ZŁ
Szacowana wartość* 2 033 PLN  -  3 050 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
71356100-9 Usługi kontroli technicznej
71631450-9 Usługi kontroli mostów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock: przegląd podstawowy 18 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 4 obiektów mostowych, przegląd podstawowy 84 przepustów oraz przegląd podstawowy 1 tunelu Protechnicon Konstrukcje Inżynierskie M. Żuchowicz
Osiedle Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, woj. małopolskie
2013-06-10 7 699,00
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki: przegląd podstawowy 29 obiektów mostowych, przeglądów rozszerzonych 1 obiektu mostowego, przegląd podstawowy 172 przepustów oraz przegląd rozszerzony 1 przep Protechnicon Konstrukcj Inżynierskie M. Żuchowicz
Osiedle Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, woj. małopolskie
2013-06-10 12 976,00
Wykonanie przeglądów podstawowych na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka: przegląd podstawowy 16 obiektów mostowych Protechnicon Konstrukcje Inzynierskie M. Żuchowicz
Osiedle Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, woj. małopolskie
2013-06-10 2 361,00
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki: przegląd podstawowy 14 obiektów mostowych, przegląd rozszerzony 9 obiektów mostowych, przeglądów podstawowych 83 przepustów oraz przeglądów rozsze Protechnicon Konstrukcje Inżynierskie M. Żuchowicz
Osiedle Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, woj. małopolskie
2013-06-10 9 544,00
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno: przegląd podstawowy 58 obiektów mostowych i przegląd rozszerzony 2 obiektów mostowych Protechnicon Konstrukcje Inzynierskie M. Zuchowicz
Osiedle Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, woj. małopolskie
2013-06-10 8 905,00