Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA


Numer ogłoszenia: 142868 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA: ZADANIE 1 OBEJMUJE: 1. DW 408 granica województwa opolskiego - Gliwice; 2. DW421 granica województwa opolskiego - Błażejowice - Nędza (DW 922); 3. DW 425 granica województwa opolskiego - Rudy (DW 919); 4. DW 483 granica województwa łódzkiego - Częstochowa; 5. DW 491 granica województwa łódzkiego - Łobodno - Częstochowa; 6. DW 492 granica województwa łódzkiego - Łobodno - Kłobuck - Wręczyca Wielka - Blachownia; 7. DW 494 granica województwa opolskiego - Częstochowa; 8. DW 781 granica województwa małopolskiego - Łękawica (DW 946); 9. DW 784 granica województwa łódzkiego - Święta Anna (DW 786); 10. DW 786 Częstochowa - Św. Anna - Koniecpol - granica województwa świętokrzyskiego; 11. DW 789 Brusiek (DW 907) - Kalety - Koziegłowy - Żarki (DK 46); 12. DW 790 Dąbrowa Górnicza - Ogrodzieniec - Pilica (DW 794); 13. DW 791 Wanaty - Zawiercie (DK 78) - Ogrodzieniec - granica województwa małopolskiego; 14. DW 792 Żarki DW (793) - Katowice - Kroczyce (DK 78); 15. DW 793 Święta Anna (DW 786) - do DK 78 (Siewierz); 16. DW 794 Koniecpol (DW 786) - Lelów - granica województwa małopolskiego; 17. DW 795 18. DW 796 Zawiercie (DK 78) Dąbrowa Górnicza; 19. DW 901 granica województwa opolskiego - Pyskowice (DK 94) - Gliwice; 20. DW 904 Blachownia (DK 46) - Rększowice (DW 908) - Wanaty (DK 1); 21. DW 905 Herby (DK 46) - Boronów - Piasek (DW 906); 22. DW 906 Lubliniec (DK 43) - Piasek (DW 908); 23. DW 907 Wygoda - Kieleczka - Wielowieś - Toszek - Niewiesze; 24. DW 908 Częstochowa - Tarnowskie Góry (DK 78) ZADANIE 2 OBEJMUJE: 1. DW 910 Będzin (DK 86) - Dąbrowa Górnicza; 2. DW 912 Żyglin (DW 908) Świerklaniec (DK 78); 3. DW 913 Pyrzowice (Lotnisko) - DK 78 - Sarnów (DK 86); 4. DW 915 Ciechowice (DW 922) - Racibórz (DW 919); 5. DW 916 Racibórz (DK 45) - granica państwa (Czechy); 6. DW 917 Racibórz (DK 45) - granica Państwa (Czechy); 7. DW 919 Racibórz (DW 935) Przerycie (DW 921) - Sośnicowice (DW 921); 8. DW 921 Przerycie (DW 919) - Knurów - Zabrze; 9. DW 922 Kuźnia Raciborska (DW 425) - Nędza (DW 919); 10. DW 924 Kuźnia Nieborowska (DW 921) - Stanowice Żory; 11. DW 925 Ruda Śląska - Orzesze - Rybnik; 12. DW 928 Mikołów (DK 44) - Kobiór (DK -1); 13. DW 930 Świerklany Dolne (DW 932) - Mszana (DW 933); 14. DW 932 Wodzisław (DW 933) - Świerklany - Żory; 15. DW 933 Rzuchów (DW 935) - Wodzisław Śląski (DK 78) - Pszczyna - granica województwa; 16. DW 935 Racibórz (DK 45/DW 416) - Rybnik; 17. DW 936 Wodzisław Śląski (DW 933) - Krzyżanowice (DK 45); 18. DW 937 Jastrzębie Zdrój - Hażlach (DW 938); 19. DW 938 Pawłowice (DK 81) - Pruchna - Cieszyn (DK - 1); 20. DW 939 Zbytków (DK - 81) - Strumień - Pszczyna (DW 935); 21. DW 941 Skoczów (DK - 81) - Wisła - Istebna (DW 943); 22. DW 942 Bielsko - Biała - Szczyrk - Salmopol - Wisła (DW 941); 23. DW 945 Żywiec (DK 69) - Jeleśnia - Korbielów - granica państwa (Słowacja); 24. DW 946 Żywiec (DK 69) - granica województwa; 25. DW 948 Kobiernice (DK 52) - Oczków (DW 946). Usługa polegać będzie na: wykonaniu przeglądów podstawowych i kontroli stanu technicznego obiektów..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.30.00.00-1, 71.31.54.00-3, 71.50.00.00-3, 71.63.14.50-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: nie wymagane.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał usługi polegające na wykonaniu przeglądów podstawowych, rozszerzonych, szczegółowych dla co najmniej 50 obiektów mostowych o łącznej wartości minimum 20 000,00 zł, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przeglądy należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.07.2005 r. Instrukcje przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) minimum 4 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń (z zakresem obejmującym ocenę stanu technicznego obiektów mostowych), będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, w przypadku gdy składana oferta dotyczy dwóch zadań; b) minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń (z zakresem obejmującym ocenę stanu technicznego obiektów mostowych), będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, w przypadku gdy składana oferta dotyczy jednego zadania. Każda z wyżej wymienionych osób musi się wykazać doświadczeniem w ocenie stanu technicznego w okresie co najmniej 3 lat od momentu uzyskania uprawnień i wykonaniem oceny stanu technicznego obiektów mostowych. Przez ocenę stanu technicznego należy rozumieć wykonanie jednego z zadań tj. przeglądu podstawowego, rozszerzonego lub szczegółowego, orzeczenia o nośności, ekspertyzy. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Wycena dla zadania 1 i/lub zadania 2 opracowana na lub wg druku Załącznika nr 2A i/lub 2B; 3. Oświadczenie Wykonawcy o zakresie usług do wykonania przez Podwykonawców na lub wg druku Załącznika nr 9 do SIWZ; 4. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE A Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania prac, d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie odpowiednich dokumentów. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze), b) przedłużenie procedury przetargowej, c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), d) usługi dodatkowe, e) zmiany stanu prawnego, C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z rezygnacją z części prac. II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: A. Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. C. Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdw.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.06.2010 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 146036 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
142868 - 2010 data 25.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, fax. 032 781 92 00.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV-ZAŁ. 1.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH CZ. NR 1 NAZWA ZADANIE 1 1. KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. ZADANIE 1 OBEJMUJE: 1. DW 408 granica województwa opolskiego - Gliwice; 2. DW421 granica województwa opolskiego - Błażejowice - Nędza (DW 922); 3. DW 425 granica województwa opolskiego - Rudy (DW 919); 4. DW 483 granica województwa łódzkiego - Częstochowa; 5. DW 491 granica województwa łódzkiego - Łobodno - Częstochowa; 6. DW 492 granica województwa łódzkiego - Łobodno - Kłobuck - Wręczyca Wielka - Blachownia; 7. DW 494 granica województwa opolskiego - Częstochowa; 8. DW 781 granica województwa małopolskiego - Łękawica (DW 946); 9. DW 784 granica województwa łódzkiego - Święta Anna (DW 786); 10. DW 786 Częstochowa - Św. Anna - Koniecpol - granica województwa świętokrzyskiego; 11. DW 789 Brusiek (DW 907) - Kalety - Koziegłowy - Żarki (DK 46); 12. DW 790 Dąbrowa Górnicza - Ogrodzieniec - Pilica (DW 794); 13. DW 791 Wanaty - Zawiercie (DK 78) - Ogrodzieniec - granica województwa małopolskiego; 14. DW 792 Żarki DW (793) - Katowice - Kroczyce (DK 78); 15. DW 793 Święta Anna (DW 786) - do DK 78 (Siewierz); 16. DW 794 Koniecpol (DW 786) - Lelów - granica województwa małopolskiego; 17. DW 795 18. DW 796 Zawiercie (DK 78) Dąbrowa Górnicza; 19. DW 901 granica województwa opolskiego - Pyskowice (DK 94) - Gliwice; 20. DW 904 Blachownia (DK 46) - Rększowice (DW 908) - Wanaty (DK 1); 21. DW 905 Herby (DK 46) - Boronów - Piasek (DW 906); 22. DW 906 Lubliniec (DK 43) - Piasek (DW 908); 23. DW 907 Wygoda - Kieleczka - Wielowieś - Toszek - Niewiesze; 24. DW 908 Częstochowa - Tarnowskie Góry (DK 78).Usługa polegać będzie na: wykonaniu przeglądów podstawowych i kontroli stanu technicznego obiektów 2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 71.30.00.00-1, 71.31.54.00-3, 71.50.00.00-3, 71.63.14.50-9. 3. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010. 4. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH CZ. NR 2 NAZWA ZADANIE 2 1. KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. ZADANIE 2 OBEJMUJE: 1. DW 910 Będzin (DK 86) - Dąbrowa Górnicza; 2. DW 912 Żyglin (DW 908) Świerklaniec (DK 78); 3. DW 913 Pyrzowice (Lotnisko) - DK 78 - Sarnów (DK 86); 4. DW 915 Ciechowice (DW 922) - Racibórz (DW 919); 5. DW 916 Racibórz (DK 45) - granica państwa (Czechy); 6. DW 917 Racibórz (DK 45) - granica Państwa (Czechy); 7. DW 919 Racibórz (DW 935) Przerycie (DW 921) - Sośnicowice (DW 921); 8. DW 921 Przerycie (DW 919) - Knurów - Zabrze; 9. DW 922 Kuźnia Raciborska (DW 425) - Nędza (DW 919); 10. DW 924 Kuźnia Nieborowska (DW 921) - Stanowice Żory; 11. DW 925 Ruda Śląska - Orzesze - Rybnik; 12. DW 928 Mikołów (DK 44) - Kobiór (DK -1); 13. DW 930 Świerklany Dolne (DW 932) - Mszana (DW 933); 14. DW 932 Wodzisław (DW 933) - Świerklany - Żory; 15. DW 933 Rzuchów (DW 935) - Wodzisław Śląski (DK 78) - Pszczyna - granica województwa; 16. DW 935 Racibórz (DK 45/DW 416) - Rybnik; 17. DW 936 Wodzisław Śląski (DW 933) - Krzyżanowice (DK 45); 18. DW 937 Jastrzębie Zdrój - Hażlach (DW 938); 19. DW 938 Pawłowice (DK 81) - Pruchna - Cieszyn (DK - 1); 20. DW 939 Zbytków (DK - 81) - Strumień - Pszczyna (DW 935); 21. DW 941 Skoczów (DK - 81) - Wisła - Istebna (DW 943); 22. DW 942 Bielsko - Biała - Szczyrk - Salmopol - Wisła (DW 941); 23. DW 945 Żywiec (DK 69) - Jeleśnia - Korbielów - granica państwa (Słowacja); 24. DW 946 Żywiec (DK 69) - granica województwa; 25. DW 948 Kobiernice (DK 52) - Oczków (DW 946). Usługa polegać będzie na: wykonaniu przeglądów podstawowych i kontroli stanu technicznego obiektów. 2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 71.30.00.00-1, 71.31.54.00-3, 71.50.00.00-3, 71.63.14.50-9. 3. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010. 4. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena..


Katowice: WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA


Numer ogłoszenia: 185372 - 2010; data zamieszczenia: 28.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 142868 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA ZADANIE 1 OBEJMUJE: 1. DW 408 granica województwa opolskiego - Gliwice; 2. DW421 granica województwa opolskiego - Błażejowice - Nędza (DW 922); 3. DW 425 granica województwa opolskiego - Rudy (DW 919); 4. DW 483 granica województwa łódzkiego - Częstochowa; 5. DW 491 granica województwa łódzkiego - Łobodno - Częstochowa; 6. DW 492 granica województwa łódzkiego - Łobodno - Kłobuck - Wręczyca Wielka - Blachownia; 7. DW 494 granica województwa opolskiego - Częstochowa; 8. DW 781 granica województwa małopolskiego - Łękawica (DW 946); 9. DW 784 granica województwa łódzkiego - Święta Anna (DW 786); 10. DW 786 Częstochowa - Św. Anna - Koniecpol - granica województwa świętokrzyskiego; 11. DW 789 Brusiek (DW 907) - Kalety - Koziegłowy - Żarki (DK 46); 12. DW 790 Dąbrowa Górnicza - Ogrodzieniec - Pilica (DW 794); 13. DW 791 Wanaty - Zawiercie (DK 78) - Ogrodzieniec - granica województwa małopolskiego; 14. DW 792 Żarki DW (793) - Katowice - Kroczyce (DK 78); 15. DW 793 Święta Anna (DW 786) - do DK 78 (Siewierz); 16. DW 794 Koniecpol (DW 786) - Lelów - granica województwa małopolskiego; 17. DW 795 18. DW 796 Zawiercie (DK 78) Dąbrowa Górnicza; 19. DW 901 granica województwa opolskiego - Pyskowice (DK 94) - Gliwice; 20. DW 904 Blachownia (DK 46) - Rększowice (DW 908) - Wanaty (DK 1); 21. DW 905 Herby (DK 46) - Boronów - Piasek (DW 906); 22. DW 906 Lubliniec (DK 43) - Piasek (DW 908); 23. DW 907 Wygoda - Kieleczka - Wielowieś - Toszek - Niewiesze; 24. DW 908 Częstochowa - Tarnowskie Góry (DK 78) ZADANIE 2 OBEJMUJE: 1. DW 910 Będzin (DK 86) - Dąbrowa Górnicza; 2. DW 912 Żyglin (DW 908) Świerklaniec (DK 78); 3. DW 913 Pyrzowice (Lotnisko) - DK 78 - Sarnów (DK 86); 4. DW 915 Ciechowice (DW 922) - Racibórz (DW 919); 5. DW 916 Racibórz (DK 45) - granica państwa (Czechy); 6. DW 917 Racibórz (DK 45) - granica Państwa (Czechy); 7. DW 919 Racibórz (DW 935) Przerycie (DW 921) - Sośnicowice (DW 921); 8. DW 921 Przerycie (DW 919) - Knurów - Zabrze; 9. DW 922 Kuźnia Raciborska (DW 425) - Nędza (DW 919); 10. DW 924 Kuźnia Nieborowska (DW 921) - Stanowice Żory; 11. DW 925 Ruda Śląska - Orzesze - Rybnik; 12. DW 928 Mikołów (DK 44) - Kobiór (DK -1); 13. DW 930 Świerklany Dolne (DW 932) - Mszana (DW 933); 14. DW 932 Wodzisław (DW 933) - Świerklany - Żory; 15. DW 933 Rzuchów (DW 935) - Wodzisław Śląski (DK 78) - Pszczyna - granica województwa; 16. DW 935 Racibórz (DK 45/DW 416) - Rybnik; 17. DW 936 Wodzisław Śląski (DW 933) - Krzyżanowice (DK 45); 18. DW 937 Jastrzębie Zdrój - Hażlach (DW 938); 19. DW 938 Pawłowice (DK 81) - Pruchna - Cieszyn (DK - 1); 20. DW 939 Zbytków (DK - 81) - Strumień - Pszczyna (DW 935); 21. DW 941 Skoczów (DK - 81) - Wisła - Istebna (DW 943); 22. DW 942 Bielsko - Biała - Szczyrk - Salmopol - Wisła (DW 941); 23. DW 945 Żywiec (DK 69) - Jeleśnia - Korbielów - granica państwa (Słowacja); 24. DW 946 Żywiec (DK 69) - granica województwa; 25. DW 948 Kobiernice (DK 52) - Oczków (DW 946). Usługa polegać będzie na: wykonaniu przeglądów podstawowych i kontroli stanu technicznego obiektów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.30.00.00-1, 71.31.54.00-3, 71.50.00.00-3, 71.63.14.50-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA ZADANIE 1 (...)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M.S.M. PONTEX SP. Z O.O., PLAC MIEROSZEWSKICH 1, 41-400 MYSŁOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 51946,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29292,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  29292,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  71736,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA ZADANIE 2 (...)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M.S.M. PONTEX SP. Z O.O., PLAC MIEROSZEWSKICH 1, 41-400 MYSŁOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 51081,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30927,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  30927,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  70540,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14286820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 181 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71315400-3 Usługi inspekcji budowlanej
71500000-3 Usługi związane z budownictwem
71631450-9 Usługi kontroli mostów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA ZADANIE 1 (...) M.S.M. PONTEX SP. Z O.O.
PLAC MIEROSZEWSKICH 1, 41-400 MYSŁOWICE, woj. śląskie
2010-06-28 29 292,00
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PODSTAWOWYCH 238 OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R. Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA ZADANIE 2 (...) M.S.M. PONTEX SP. Z O.O.
PLAC MIEROSZEWSKICH 1, 41-400 MYSŁOWICE, woj. śląskie
2010-06-28 30 927,00