TI Tytuł PL-Szczecinek: Komputer biurkowy
ND Nr dokumentu 142904-2012
PD Data publikacji 05/05/2012
OJ Dz.U. S 87
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 02/05/2012
DD Termin składania wniosków o dokumentację 18/06/2012
DT Termin 18/06/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 30213100 - Komputery przenośne
30213300 - Komputer biurkowy
30232110 - Drukarki laserowe
30232150 - Drukarki atramentowe
OC Pierwotny kod CPV 30213100 - Komputery przenośne
30213300 - Komputer biurkowy
30232110 - Drukarki laserowe
30232150 - Drukarki atramentowe
RC Kod NUTS PL42
PL63
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

05/05/2012    S87    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Szczecinek: Komputer biurkowy

2012/S 87-142904

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Białogard
ul. Koszalińska 3
78-200 Białogard
POLSKA

Nadleśnictwo Bobolice
ul. Polanowska 12
76-020 Bobolice
POLSKA

Nadleśnictwo Borne Sulinowo
al. Niepodległości 32
78-449 Borne Sulinowo
POLSKA

Nadleśnictwo Bytów
ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów
POLSKA

Nadleśnictwo Czaplinek
ul. Drahimska 13
78-550 Czaplinek
POLSKA

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
ul. Długa 2
77-330 Czarne
POLSKA

Nadleśnictwo Czarnobór
ul. Czarnobór 1
78-400 Szczecinek
POLSKA

Nadleśnictwo Człuchów
ul. Sobieskiego 3
77-300 Człuchów
POLSKA

Nadleśnictwo Damnica
ul. Leśna 11
76-231 Damnica
POLSKA

Nadleśnictwo Drawsko
ul. Starogrodzka 30
78-500 Drawsko Pomorskie
POLSKA

Nadleśnictwo Dretyń
Dretyń 84
77-200 Miastko
POLSKA

Nadleśnictwo Gościno
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 43
78-120 Gościno
POLSKA

Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8,
76-004 Sianów
POLSKA

Nadleśnictwo Leśny Dwór
Dębnica Kaszubska
76-248 Dębnica Kaszubska
POLSKA

Nadleśnictwo Łupawa
Łupawa 49
76-242 Łupawa
POLSKA

Nadleśnictwo Manowo
Manowo 54
76-015 Manowo
POLSKA

Nadleśnictwo Miastko
Pasieka 55
77-200 Miastko
POLSKA

Nadleśnictwo Niedźwiady
ul. Dworcowa 50
77-320 Przechlewo
POLSKA

Nadleśnictwo Osusznica
Osusznica 3
77-130 Lipnica
POLSKA

Nadleśnictwo Polanów
ul. Żwirowa 12A
76-010 Polanów
POLSKA

Nadleśnictwo Połczyn
ul. 15-go Grudnia 12
78-320 Połczyn Zdrój
POLSKA

Nadleśnictwo Sławno
ul. Mireckiego 15
76-100 Sławno
POLSKA

Nadleśnictwo Szczecinek
ul. Kościuszki 22
78-400 Szczecinek
POLSKA

Nadleśnictwo Świdwin
ul. Szczecińska 58
78-300 Świdwin
POLSKA

Nadleśnictwo Świerczyna
Świerczyna
78-531 Świerczyna
POLSKA

Nadleśnictwo Trzebielino
Trzebielino 53A
77-235 Trzebielino
POLSKA

Nadleśnictwo Tychowo
ul. L. Mroczkiewicza 3 B
78-220 Tychowo
POLSKA

Nadleśnictwo Ustka
ul. Słupska 25
76-270 Ustka
POLSKA

Nadleśnictwo Warcino
ul. Sikorskiego 11
77-230 Kępice
POLSKA

Nadleśnictwo Złocieniec
ul. Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprzęt komputerowy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostki organizacyjne RDLP w Szczecinku, oraz biuro RDLP.

Kod NUTS PL42,PL63

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup komputerów i drukarek.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30213300, 30213100, 30232110, 30232150

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1 Temat: Zakup sprzętu komputerowego
Opis: 1. Komputer typ I - szt. 112.
2. Komputer typ II - szt. 30
3. Komputer typ III - szt. 153
4. Notebook z matrycą 15" - szt. 34
5. Notebook z matrycą 15,6" - szt. 7
2 Temat: Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Opis: 1. Drukarka laserowa sieciowa mono - szt. 16.
2. Drukarka laserowa kolor A4 - szt. 8
3. Urządzenie wielofunkcyjne - szt. 5
4. Drukarka atramentowa A4 - szt. 7
5. Drukarka atramentowa A3 - szt. 8
Szacunkowa wartość bez VAT: 890 548,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 35 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego
1)Krótki opis
1. Komputer typ I - szt. 112
2. Komputer typ II - szt. 30
3. Komputer typ III - szt. 153
4. Notebook z matrycą 15" - szt. 34
5. Notebook z matrycą 15,6" - szt. 7
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30213300, 30213100, 30232110, 30232150

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 803 318,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 35 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
1)Krótki opis
1. Drukarka laserowa sieciowa mono - szt. 16
2. Drukarka laserowa kolor A4 - szt. 8
3. Urządzenie wielofunkcyjne - szt. 5
4. Drukarka atramentowa A4 - szt. 7
5. Drukarka atramentowa A3 - szt. 8
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30213300, 30213100, 30232110, 30232150

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 86 730,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 35 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 20 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).
Dla zadania częściowego nr 2: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.6.2012 do godz. 08:30.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ O/Szczecinek 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770;
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności ustala się na 21 dni od daty otrzymania faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
W niniejszym postępowaniu ww uprawnienia nie są wymagane.
2 Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), wykaże, że wykonał należycie, co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego:
a) dla zadania nr 1 - o wartości, co najmniej 600 000,00 PLN każda,
b) dla zadania nr 2 - o wartości, co najmniej 50 000,00 PLN każda.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedna część zamówienia, za wystarczające Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego dla zadania nr 1.
3 Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia - wg złożonego oświadczenia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
1. Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową, nie mniejszą niż:
a) dla zadania nr 1 - 600 000,00 PLN,
b) dla zadania nr 2 - 60 000,00 PLN.
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na wszystkie części zamówienia, warunek udziału musi być spełniony dla obu części. Badając spełnienie tych warunków, zamawiający będzie zaliczał środki finansowe lub zdolność kredytową na poszczególne części zamówienia, wg kolejności ich numerów, od najniższego do najwyższego.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZI-2710-10/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.6.2012 - 08:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.6.2012 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.6.2012 - 09:00

Miejscowość:

Szczecinek.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykonawca wystawi faktury VAT odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej na rzecz której działa Zamawiający.
Zamawiający:
— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
— nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
— nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o spełnianiu warunków.
2. Wykaz dostaw
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Informacja banku lub kasy
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2. Aktualny odpis lub oświadczenie
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonych w pkt 1-6.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:
1. Opis urządzeń, instrukcja obsługi
Opis urządzeń technicznych, instrukcja obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.
Zamawiający wymaga przedłożenia instrukcji użytkownika obsługi sprzętu w języku polskim.
2. Zaświadczenie, iż przedmiot zamówienia odpowiada normom
Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Zamawiający wymaga przedłożenia odpowiednich Certyfikatów wymienionych w Specyfikacji sprzętu.
W przypadku komputerów Zamawiający wymaga przedłożenia Certyfikatu zgodności z Microsoft (Microsoft Windows Marketplace Tested Products List) dla całego oferowanego komputera (wydruk ze strony Microsoft).
3. Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych
Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.
Zamawiający wymaga przedłożenia Oświadczenia o sposobie sprawowania serwisu, zawierające:
a. wskazanie serwisanta, w przypadku świadczenia serwisu przez firmę trzecią konieczne jest załączenie dokumentów poświadczających przyjęcie warunków serwisowych wymaganych przez zamawiającego (czas reakcji, czas naprawy, sprzęt zastępczy, naprawa w miejscu instalacji),
b. formę zgłaszania – fax, mail, nr telefonu,
c. potwierdzenie czasu reakcji na zgłoszenie,
d. potwierdzenie wymaganego czasu naprawy lub sprzęt zastępczy, oraz dokumenty potwierdzające status partnera firmy, której oferowany jest sprzęt.
Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.5.2012
TI Tytuł PL-Szczecinek: Komputery osobiste
ND Nr dokumentu 236665-2012
PD Data publikacji 26/07/2012
OJ Dz.U. S 142
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 24/07/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 30213000 - Komputery osobiste
30213100 - Komputery przenośne
30232110 - Drukarki laserowe
30232150 - Drukarki atramentowe
OC Pierwotny kod CPV 30213000 - Komputery osobiste
30213100 - Komputery przenośne
30232110 - Drukarki laserowe
30232150 - Drukarki atramentowe
RC Kod NUTS PL42
PL63
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

26/07/2012    S142    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Szczecinek: Komputery osobiste

2012/S 142-236665

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Białogard
ul. Koszalińska 3
78-200 Białogard
POLSKA

Nadleśnictwo Bobolice
ul. Polanowska 12
76-020 Bobolice
POLSKA

Nadleśnictwo Borne Sulinowo
al. Niepodległosci 32
78-449 Borne Sulinowo
POLSKA

Nadleśnictwo Bytów
Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów
POLSKA

Nadleśnictwo Czaplinek
Drahimska 13
78-550 Czaplinek
POLSKA

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
ul. Długa 2
77-330 Czarne
POLSKA

Nadleśnictwo Czarnobór
ul. Czarnobór 1
78-400 Szczecinek
POLSKA

Nadleśnictwo Człuchów
ul. Sobieskiego 3
77-300 Człuchów
POLSKA

Nadleśnictwo Damnica
ul. Leśna 11
76-231 Damnica
POLSKA

Nadleśnictwo Drawsko
ul. Starogrodzka 30
78-500 Drawsko Pomorskie
POLSKA

Nadleśnictwo Dretyń
Dretyń 84
77-200 Miastko
POLSKA

Nadleśnictwo Gościno
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 43
78-120 Gościno
POLSKA

Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8
76-004 Sianów
POLSKA

Nadleśnictwo Leśny Dwór
76-248 Dębnica Kaszubska
POLSKA

Nadleśnictwo Łupawa
Łupawa 49
76-242 Łupawa
POLSKA

Nadleśnictwo Manowo
Manowo 54
76-015 Manowo
POLSKA

Nadleśnictwo Miastko
Pasieka 55
77-200 Miastko
POLSKA

Nadleśnictwo Niedźwiady
ul. Dworcowa 50
77-320 Przechlewo
POLSKA

Nadleśnictwo Osusznica
Osusznica 3
77-130 Lipnica
POLSKA

Nadleśnictwo Polanów
ul. Żwirowa 12a
76-010 Polanów
POLSKA

Nadleśnictwo Połczyn
ul. 15-go Grudnia 12
78-320 Połczyn Zdrój
POLSKA

Nadleśnictwo Sławno
ul. Mireckiego 15
76-100 Sławno
POLSKA

Nadleśnictwo Szczecinek
ul. Kościuszki 22, Sławno
78-400 Szczecinek
POLSKA

Nadleśnictwo Świdwin
ul. Szczecińska 58
78-300 Świdwin
POLSKA

Nadleśnictwo Świerczyna
78-531 Świerczyna
POLSKA

Nadleśnictwo Trzebielino
Trzebielino 53a
77-235 Trzebielino
POLSKA

Nadleśnictwo Tychowo
ul. Mroczkiewicza 3b
78-220 Tychowo
POLSKA

Nadleśnictwo Ustka
ul. Słupska 25
76-270 Ustka
POLSKA

Nadleśnictwo Warcino
ul. Sikorskiego 11
77-230 Kępice
POLSKA

Nadleśnictwo Złocieniec
ul. Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Sprzęt komputerowy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziby jednostek organizacyjnych RDLP w Szczecinku.

Kod NUTS PL42,PL63

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup komputerów i drukarek.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30213000, 30213100, 30232110, 30232150

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 890 548,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZI-2710-10/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 087-142904 z dnia 5.5.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZI-2710-10/12 Część nr: 1 - Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

COMDREV.PL Spółka z o.o.
Plac Winniczny 12
78-400 Szczecinek
POLSKA
E-mail: office@comdrev.com.pl
Tel.: +48 943748569
Adres internetowy: www.comdrev.com.pl
Faks: +48 943748569

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 803 318,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 004 186,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZI-2710-10/12 Część nr: 2 - Nazwa: Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.7.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

COMDREV.PL Spółka z o.o.
Plac Winniczny 12
78-400 Szczecinek
POLSKA
E-mail: office@comdrev.com.pl
Tel.: +48 943748569
Adres internetowy: www.comdrev.com.pl
Faks: +48 943748569

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 86 730,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 99 612,78 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.7.2012

Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 14290420121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 22200 ZŁ
Szacowana wartość* 740 000 PLN  -  1 110 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Sz
ul. Mickiewicza 2, 78-400 szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 18/06/2
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurkowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup sprzętu komputerowego. COMDREV.PL Spółka z o.o.
Plac Winniczny 12, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2012-07-11 1 004 186,00
Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. COMDREV.PL Spółka z o.o.
Plac Winniczny 12, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2012-07-11 99 612,00