Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107149L w miejscowości Skrzynice Drugie o długości 680 m Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie


Numer ogłoszenia: 143379 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107149L w miejscowości Skrzynice Drugie o długości 680 m Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.:Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107149L w miejscowości Skrzynice Drugie o długości 680 m Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. Lubelskie. Stan projektowany. -poszerzenie istniejącej nawierzchni - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na istniejącej podbudowie Parametry techniczne remontowanej drogi gminnej 1.Kategoria ruchu KR 1 2.Szerokość jezdni 4,00 m 3.Szerokość poboczy 0,75 ( obustronnie gruntowe) 4.Podłoże G3 Przebieg niwelety drogi dostosowano do istniejącego ukształtowania istniejącej niwelety. Konstrukcja nawierzchni -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 grubość warstwy 4 cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 4 cm -górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o wielkości ziaren od 0mm do 31,5 mm 8 cm -dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o wielkości ziaren od 0 mm do 63 mm 15 cm - istniejąca podbudowa z tłucznia na warstwie odsączającej z piasku średnioziarnistego grubość zmienna Wykonanie poszerzenia o konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR-1 z uwzględnieniem minimalnej grubości na przemarzanie która wynosi dla południowo wschodniej części Polski 1,0hz - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 grubość warstwy 4 cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 4 cm - górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o wielkości ziaren od 0 mm do 31,5 mm 8 cm -dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm 22 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 20 cm Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z ukształtowaniem terenu 1. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ, w skład którego wchodzą: przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych (innych niż podane -z nazwy- przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowane materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.Wymagania dotyczące robót : 1) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż. 2) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji. 6. Wymagania dotyczące materiałów : 1) Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16.IV.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr92,poz. 881z późn. zm.) oraz dokumentacji projektowej. 2) Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 3)Atesty i świadectwa zgodności z aprobatą lub normą wbudowanych materiałów należy dołączyć do operatu powykonawczego w dniu odbioru inwestycji. 7. Wymagania stawiane wykonawcy : 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zadania. 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 4) Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie badań dotyczących jakości wbudowanych materiałów. 5)Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 6)Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.22.00.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, dwie roboty budowlane związane z budową, przebudową lub modernizacją drogi, o łącznej wartości brutto co najmniej 200 000,00 zł . Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie min. jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące co najmniej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w specjalności drogowej , która jako kierownik budowy posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie, liczone od daty uzyskania uprawnień oraz która prowadziła co najmniej 2 budowy o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych) oraz posiadanie opłaconej polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł ( słownie : dwieście tysięcy złotych). Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna - Majątek 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Jabłonna, pok.5.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jabłonna: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107149L w miejscowości Skrzynice Drugie o długości 680 m Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie.


Numer ogłoszenia: 526308 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 143379 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107149L w miejscowości Skrzynice Drugie o długości 680 m Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.:Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107149L w miejscowości Skrzynice Drugie o długości 680 m Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. Lubelskie. Stan projektowany. -poszerzenie istniejącej nawierzchni - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na istniejącej podbudowie Parametry techniczne remontowanej drogi gminnej 1.Kategoria ruchu KR 1 2.Szerokość jezdni 4,00 m 3.Szerokość poboczy 0,75 ( obustronnie gruntowe) 4.Podłoże G3 Przebieg niwelety drogi dostosowano do istniejącego ukształtowania istniejącej niwelety. Konstrukcja nawierzchni -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 grubość warstwy 4 cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 4 cm -górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o wielkości ziaren od 0mm do 31,5 mm 8 cm -dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o wielkości ziaren od 0 mm do 63 mm 15 cm - istniejąca podbudowa z tłucznia na warstwie odsączającej z piasku średnioziarnistego grubość zmienna Wykonanie poszerzenia o konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR-1 z uwzględnieniem minimalnej grubości na przemarzanie która wynosi dla południowo wschodniej części Polski 1,0hz - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 grubość warstwy 4 cm -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 4 cm - górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o wielkości ziaren od 0 mm do 31,5 mm 8 cm -dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm 22 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 20 cm Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z ukształtowaniem terenu 1. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ, w skład którego wchodzą: przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych (innych niż podane -z nazwy- przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowane materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.Wymagania dotyczące robót : 1) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż. 2) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji. 6. Wymagania dotyczące materiałów : 1) Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16.IV.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr92,poz. 881z późn. zm.) oraz dokumentacji projektowej. 2) Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 3)Atesty i świadectwa zgodności z aprobatą lub normą wbudowanych materiałów należy dołączyć do operatu powykonawczego w dniu odbioru inwestycji. 7. Wymagania stawiane wykonawcy : 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zadania. 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 4) Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie badań dotyczących jakości wbudowanych materiałów. 5)Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 6)Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.22.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo IGORD, ul. Tatiany 4, 20-711 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 242793,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  242006,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  242006,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  249942,76


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14337920130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 77 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna - Majątek 22
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107149L w miejscowości Skrzynice Drugie o długości 680 m Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. lubelskie. Przedsiębiorstwo IGORD
ul. Tatiany 4, 20-711 Lublin, woj. lubelskie
2013-12-18 242 006,00