Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI WISŁA NA ODCINKU OD KM 28+250 DO KM 36+600 (70 M OD GRANICY W MIEJSCOWOŚCI WISŁA I SZCZYRK DO SKOCZNI NARCIARSKIEJ IM. ADAMA MAŁYSZA W MIEJSCOWOŚCI WISŁA MALINKA) zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 WRAZ Z ODWODNIENIEM I WYMIANĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU WISŁA MALINKA. SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ POWIATOWĄ - WISŁA RONDO PRZY CPN OD KM 37+438 DO KM 40+869. (UMOWA Z DNIA 27.05.2015 R., NR WD/P/150408/2/1).


Numer ogłoszenia: 144313 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI WISŁA NA ODCINKU OD KM 28+250 DO KM 36+600 (70 M OD GRANICY W MIEJSCOWOŚCI WISŁA I SZCZYRK DO SKOCZNI NARCIARSKIEJ IM. ADAMA MAŁYSZA W MIEJSCOWOŚCI WISŁA MALINKA) zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 WRAZ Z ODWODNIENIEM I WYMIANĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU WISŁA MALINKA. SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ POWIATOWĄ - WISŁA RONDO PRZY CPN OD KM 37+438 DO KM 40+869. (UMOWA Z DNIA 27.05.2015 R., NR WD/P/150408/2/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Niniejszy przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje: 1. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Wisła polegający na frezowaniu nawierzchni na grubość 4 cm i ułożeniu na odcinkach bez przylegającego chodnika (od km 28+250 do początku chodnika w miejscowości Wisła Malinka oraz od końca chodnika w miejscowości Wisła Malinka do skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w miejscowości Wisła Malinka) nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S i warstwy wiążącej 8 cm AC16W. Na odcinku gdzie do jezdni przylega chodnik - Wisła Malinka remont polega na frezowaniu nawierzchni na grubość 4 cm i ułożeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S. Dla wyżej wymienionych odcinków roboty należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW w Katowicach, 2. Remont poboczy polegający na ścięciu istniejącego pobocza i wykonaniu nowego w technologii z frezu asfaltowego stabilizowanego asfaltem, 3. Oznakowanie poziome należy zinwentaryzować przed rozpoczęciem robót i odtworzyć istniejące w technologii grubowarstwowego chemoutwardzalne zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW w Katowicach..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.32.23-8, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23 kwietnia 2015 r. nr 93698-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 WRAZ Z ODWODNIENIEM I WYMIANĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU WISŁA MALINKA. SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ POWIATOWĄ - WISŁA RONDO PRZY CPN OD KM 37+438 DO KM 40+869, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 25 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. frezowanie nawierzchni, ułożenie warstw bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna), odtworzeniu oznakowania poziomego i pionowego, wykonaniu poboczy, regulacji skarp i dna rowów. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać: 1. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Wisła polegający na frezowaniu nawierzchni na grubość 4 cm i ułożeniu na odcinkach bez przylegającego chodnika (od km 28+250 do początku chodnika w miejscowości Wisła Malinka oraz od końca chodnika w miejscowości Wisła Malinka do skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w miejscowości Wisła Malinka) nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S i warstwy wiążącej 8 cm AC16W. Na odcinku gdzie do jezdni przylega chodnik - Wisła Malinka remont polega na frezowaniu nawierzchni na grubość 4 cm i ułożeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S. Dla wyżej wymienionych odcinków roboty należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW w Katowicach, 2. Remont poboczy polegający na ścięciu istniejącego pobocza i wykonaniu nowego w technologii z frezu asfaltowego stabilizowanego asfaltem, 3. Oznakowanie poziome należy zinwentaryzować przed rozpoczęciem robót i odtworzyć istniejące w technologii grubowarstwowego chemoutwardzalne zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW w Katowicach. Droga wojewódzka nr 942 na odcinku od skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w miejscowości Wisła do granicy z miejscowością Szczyrk jest w złym stanie technicznym charakteryzuje się licznymi śladami po prowadzonych naprawach spękań podłużnych, siatkowych oraz wykruszeń nawierzchni. Zły stan techniczny jest spowodowany bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie występują w przedmiotowej lokalizacji. Ze względu na górski klimat na drogę działają w zimę bardzo niskie temperatury (nawet do -30°C) a w lato bardzo wysokie (do +36°C w cieniu). Dodatkowo ze względu na specyfikę lokalizacji (przełęcz Salmopolska) warunki zimowe trwają bardzo długo tj. od ok. października nawet do maja roku następnego, ilość śniegu jest tak duża, że wzdłuż drogi tworzą się śnieżne bandy, które uniemożliwiają spływ powierzchniowy wody do systemu odwodnienia. Dodatkowo duże nachylenia podłużne drogi powodują, że woda opadowa płynąca jezdnią osiąga bardzo duże prędkości i wymywa pobocza oraz krawędzie warstw nawierzchni. Przewidywany remont polega na rozbiórce istniejącej nawierzchni na grubość średnio 4,0 cm (korekcyjnie) tak aby usunąć warstwę ścieralną wraz z materiałami stosowanymi do naprawy. Dodatkowo przez zastosowanie frezowania korekcyjnego zostanie uzyskana poprawa równości podłużnej i poprzecznej jezdni oraz pozwoli ono wykształcić spadki poprzeczne nawierzchni na prostych oraz łukach. Na odcinkach poza chodnikiem w miejscowości Wisła Malika przewidziano remont polegający na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni przez usunięcie istniejącej warstwy ścieralnej i dodaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej. Na odcinku w miejscowości Wisła Malinka ze względu na istniejący chodnik nie ma możliwości dodania warstwy wiążącej w górę gdyż spowodowałoby to zakrycie krawężnika od chodnika. Wymiana warstwy ścieralnej, wzmocnienie odcinków przez dodanie warstwy wiążącej oraz odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej spowoduje: - wzrost bezpieczeństwa oraz komfortu dla kierujących pojazdami, - wzrost komfortu i bezpieczeństwa dla pieszych uczestników ruchu, - wzrost trwałości nawierzchni. Wartość w/w zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 4 047 472,38 zł (netto) co stanowi 24,94 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DROG-BUD SP. Z O.O., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI WISŁA NA ODCINKU OD KM 28+250 DO KM 36+600 (70 M OD GRANICY W MIEJSCOWOŚCI WISŁA I SZCZYRK DO SKOCZNI NARCIARSKIEJ IM. ADAMA MAŁYSZA W MIEJSCOWOŚCI WISŁA MALINKA) zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 WRAZ Z ODWODNIENIEM I WYMIANĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU WISŁA MALINKA. SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ POWIATOWĄ - WISŁA RONDO PRZY CPN OD KM 37+438 DO KM 40+869. (UMOWA Z DNIA 27.05.2015 R., NR WD/P/150408/2/1)


Numer ogłoszenia: 171955 - 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 144313 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI WISŁA NA ODCINKU OD KM 28+250 DO KM 36+600 (70 M OD GRANICY W MIEJSCOWOŚCI WISŁA I SZCZYRK DO SKOCZNI NARCIARSKIEJ IM. ADAMA MAŁYSZA W MIEJSCOWOŚCI WISŁA MALINKA) zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 WRAZ Z ODWODNIENIEM I WYMIANĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU WISŁA MALINKA. SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ POWIATOWĄ - WISŁA RONDO PRZY CPN OD KM 37+438 DO KM 40+869. (UMOWA Z DNIA 27.05.2015 R., NR WD/P/150408/2/1).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Niniejszy przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje: 1. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Wisła polegający na frezowaniu nawierzchni na grubość 4 cm i ułożeniu na odcinkach bez przylegającego chodnika (od km 28+250 do początku chodnika w miejscowości Wisła Malinka oraz od końca chodnika w miejscowości Wisła Malinka do skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w miejscowości Wisła Malinka) nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S i warstwy wiążącej 8 cm AC16W. Na odcinku gdzie do jezdni przylega chodnik - Wisła Malinka remont polega na frezowaniu nawierzchni na grubość 4 cm i ułożeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S. Dla wyżej wymienionych odcinków roboty należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW w Katowicach, 2. Remont poboczy polegający na ścięciu istniejącego pobocza i wykonaniu nowego w technologii z frezu asfaltowego stabilizowanego asfaltem, 3. Oznakowanie poziome należy zinwentaryzować przed rozpoczęciem robót i odtworzyć istniejące w technologii grubowarstwowego chemoutwardzalne zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW w Katowicach..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.32.23-8, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG-BUD SP. Z O.O., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4047472,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4978391,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  4978391,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4978391,03


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23 kwietnia 2015 r. nr 93698-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 WRAZ Z ODWODNIENIEM I WYMIANĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU WISŁA MALINKA. SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ POWIATOWĄ - WISŁA RONDO PRZY CPN OD KM 37+438 DO KM 40+869, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 25 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. frezowanie nawierzchni, ułożenie warstw bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna), odtworzeniu oznakowania poziomego i pionowego, wykonaniu poboczy, regulacji skarp i dna rowów. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać: 1. Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Wisła polegający na frezowaniu nawierzchni na grubość 4 cm i ułożeniu na odcinkach bez przylegającego chodnika (od km 28+250 do początku chodnika w miejscowości Wisła Malinka oraz od końca chodnika w miejscowości Wisła Malinka do skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w miejscowości Wisła Malinka) nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S i warstwy wiążącej 8 cm AC16W. Na odcinku gdzie do jezdni przylega chodnik - Wisła Malinka remont polega na frezowaniu nawierzchni na grubość 4 cm i ułożeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 4 cm SMA 11S. Dla wyżej wymienionych odcinków roboty należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW w Katowicach, 2. Remont poboczy polegający na ścięciu istniejącego pobocza i wykonaniu nowego w technologii z frezu asfaltowego stabilizowanego asfaltem, 3. Oznakowanie poziome należy zinwentaryzować przed rozpoczęciem robót i odtworzyć istniejące w technologii grubowarstwowego chemoutwardzalne zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW w Katowicach. Droga wojewódzka nr 942 na odcinku od skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w miejscowości Wisła do granicy z miejscowością Szczyrk jest w złym stanie technicznym charakteryzuje się licznymi śladami po prowadzonych naprawach spękań podłużnych, siatkowych oraz wykruszeń nawierzchni. Zły stan techniczny jest spowodowany bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie występują w przedmiotowej lokalizacji. Ze względu na górski klimat na drogę działają w zimę bardzo niskie temperatury (nawet do -30°C) a w lato bardzo wysokie (do +36°C w cieniu). Dodatkowo ze względu na specyfikę lokalizacji (przełęcz Salmopolska) warunki zimowe trwają bardzo długo tj. od ok. października nawet do maja roku następnego, ilość śniegu jest tak duża, że wzdłuż drogi tworzą się śnieżne bandy, które uniemożliwiają spływ powierzchniowy wody do systemu odwodnienia. Dodatkowo duże nachylenia podłużne drogi powodują, że woda opadowa płynąca jezdnią osiąga bardzo duże prędkości i wymywa pobocza oraz krawędzie warstw nawierzchni. Przewidywany remont polega na rozbiórce istniejącej nawierzchni na grubość średnio 4,0 cm (korekcyjnie) tak aby usunąć warstwę ścieralną wraz z materiałami stosowanymi do naprawy. Dodatkowo przez zastosowanie frezowania korekcyjnego zostanie uzyskana poprawa równości podłużnej i poprzecznej jezdni oraz pozwoli ono wykształcić spadki poprzeczne nawierzchni na prostych oraz łukach. Na odcinkach poza chodnikiem w miejscowości Wisła Malika przewidziano remont polegający na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni przez usunięcie istniejącej warstwy ścieralnej i dodaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej. Na odcinku w miejscowości Wisła Malinka ze względu na istniejący chodnik nie ma możliwości dodania warstwy wiążącej w górę gdyż spowodowałoby to zakrycie krawężnika od chodnika. Wymiana warstwy ścieralnej, wzmocnienie odcinków przez dodanie warstwy wiążącej oraz odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej spowoduje: - wzrost bezpieczeństwa oraz komfortu dla kierujących pojazdami, - wzrost komfortu i bezpieczeństwa dla pieszych uczestników ruchu, - wzrost trwałości nawierzchni. Wartość w/w zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 4 047 472,38 zł (netto) co stanowi 24,94 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14431320160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI WISŁA NA ODCINKU OD KM 28+250 DO KM 36+600 (70 M OD GRANICY W MIEJSCOWOŚCI WISŁA I SZCZYRK DO SKOCZNI NARCIARSKIEJ IM. ADAMA MAŁYSZA W MIEJSCOWOŚCI WISŁA MALINKA) zamówienie uzupełniające do zadan DROG-BUD SP. Z O.O.
Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, woj. śląskie
2016-08-03 4 978 391,00