Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
NDNr dokumentu145228-2017
PDData publikacji15/04/2017
OJDz.U. S75
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (22)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/04/2017
DTTermin26/05/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OCPierwotny kod CPV71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.zdw.katowice.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

15/04/2017    S75    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 075-145228

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Marciniak
Tel.: +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Marciniak
Tel.: +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.2)Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienia_publiczne/1
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi konsultanta dla inwestycji z podziałem na 2 części: część a (zadanie 1 i 2) i część b (zadanie 3).

Numer referencyjny: WI-K/P/170323/1
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla poszczególnych części: część A (zadanie 1 i 2), część B (zadanie 3).

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi konsultanta część a: zadanie nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków”, zadanie nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej...

Część nr: A
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71247000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Żarki-Myszków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla części A (zadanie 1 i 2).

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin weryfikacji dokumentów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświdczenie osoby pełniącej funkcję inżyniera kontraktu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie osoby pełniącej fukncję głównego inspektora nadzoru robót drogowych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 4757.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia: 17 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, jednak nie później niż do dnia 15.11.2018 r.

2. wadium: 20 000,00 PLN

3. zabezpieczenie 10 % ceny oferty (brutto).

4. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust.1 pkt. 6.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi konsultanta część b: zadanie nr 3: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok”.

Część nr: B
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71247000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Janów-Złoty Potok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla części B (zadanie 3).

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin weryfikacji dokumentów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświdczenie osoby pełniącej funkcję inżyniera kontraktu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie osoby pełniącej fukncję głównego inspektora nadzoru robót drogowych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia: 17 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, jednak nie później niż do dnia 30.11.2018 r.

2. wadium: 10 000,00 PLN

3. zabezpieczenia 10 % ceny oferty (brutto).

4. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust.1 pkt. 6.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Część A (dla zadania 1 i 2):

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 PLN.

Część B (dla zadania 3):

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż suma ubezpieczeń wynikająca z sumy ubezpieczenia dla poszczególnego zadania na które składana jest oferta.

W przypadku podania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania, z tym że jeżeli dzień publikacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to przyjmuje się dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawcy

Część A (dla zad. 1 i 2):

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

2 usługi polegające na świadczeniu usługi Konsultanta nad inwestycją, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o dł. drogi min. 1,0 km (każda), o łącznej wartości usług min. 600 000,00 PLN brutto

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat…

Część B (dla zad. 3):

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

1 usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta nad inwestycją, w skład której wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o dł. drogi min. 1,0 km o wartości usługi min. 200 000,00 PLN brutto

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat…

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część w celu oceny spełniania min. warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał usługi o parametrach odpowiadającym parametrom usług wymaganych dla poszczególnych części, na które składana będzie oferta, w ilości nie mniejszej niż suma usług wymaganych dla poszczególnych części, na które składana będzie oferta.

Przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usług.

Osób

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:

Część A (dla zad. 1 i 2):

1. Inżynier kontraktu, 1 os. …

2. Inspekt. ds. rozliczeń, 1 os. …

3. Główny inspekt. nadz. robót drogowych, 1 os. …

4. Inspekt. nadz. robót drogowych, 1 os. …

5. Inspekt. nadz. robót telekomunikacyjnych, 1 os. …

6. Inspekt. nadz. robót elektroenergetycznych, 1 os. …

7. Inspekt. nadz. robót sanitarnych, 1 os. …

8. Inspekt. nadz. robót geotechnicznych, 1 os. …

9. Geolog, 1 os. …

10. Inż. ds. materiałowych – technolog, 1 os. …

11. Osoba ds. Funduszy Europejskich, 1 os. …

12. Geodeta, 1 os. …

13. Pracownik biurowy, 1 os. …

Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk, za wyjątkiem osób wymienionych w p. 2 i 11, tj. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora ds. rozliczeń oraz Osoby ds. funduszy europejskich.

Część B (dla zad. 3):

1. Inżynier kontraktu, 1 os. …

2. Inspekt. ds. rozliczeń, 1 os. …

3. Główny inspektor nadzoru robót drogowych, 1 os. …

4. Inspekt. nadz. robót drogowych, 1 os. …

5. Inspekt. nadz. robót telekomunikacyjnych, 1 os. …

6. Inspekt. nadz. robót elektroenergetycznych, 1 os. …

7. Inspekt. nadz. robót sanitarnych, 1 os. …

8. Inspekt. nadz. robót geotechnicznych, 1 os. …

9. Geolog, 1 os. …

10. Inż. ds. materiałowych –technolog, 1 os. …

11. Osoba ds. Funduszy Europejskich, 1 os. …

12. Geodeta, 1 os. …

13. Pracownik biurowy, 1 os. …

Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2 i 11, tj. dopuszcza się łączenie funkcji Inspektora ds. rozliczeń oraz Osoby ds. funduszy europejskich.

Uwaga:

doświadczenie zawodowe liczone jest od dnia uzyskania uprawnień (dotyczy stanowisk, dla których są one wymagane).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował ilością osób, która będzie nie mniejsza niż ilość osób wymaganych przez Zamawiającego dla części A (zad. nr 1 i 2), przy czym osoby powinny spełniać co najmniej wymagania postawione dla części A (zad. nr 1 i 2).

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków- RESZTA W SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Realizacji i jej warunki określa umowa i warunki umowne.

Dla części A – załącznik nr 6A do SIWZ, dla części B – załącznik nr 6B do SIWZ.

Zamawiający przewidział zmiany postanowień zwartej umowy dla części A – załącznik nr 6A do SIWZ, dla części B – załącznik nr 6B do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria – w parter, sala przetargów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może składać oferty na:

Część A zad. 1 i zad. 2

Część B zad. 3

Część A zad. 1 i zad. 2 i Część B zad. 3

2. Zawartość oferty:

a) Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Zał. nr 2, który jest opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/ów

b) Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia)

c) Wycena, zgodna z OPZ tj. Zał. Nr 1 do SIWZ, sporządzona na lub wg druku Zał. Nr 2A i 2B.

d) Oświadczenie określone w pkt. 7 SIWZ

e) Oświadczenia dla podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca określonych w pkt. 9 SIWZ

f) Kopia wadium.

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 26 ust. 5, Wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP na druku zał. nr 5 do SIWZ. Złożenie ww. oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów przy wspólnym ubieganiu się podmiotów o udzielenie zamówienia.

4. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w SIWZ.

5. Informacje o funduszach UE

Zamawiający na realizację Części A zad. 1 posiada decyzję nr UDA-RPSL.06.01.00-24-01H3/16-00.

Zamawiający przewiduje ubiegać się dla Części B zad. 3 o uzyskanie środków UE w ramach RPO 2014–2020.

Zgodnie z art. 93. ust. 1a. PZP Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).

6. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP – szczegóły p. 30 SIWZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

a) podlegają wykluczeniu – 24 ust. 1 p. 12-22 ustawy PZP

b) podlegają wykluczeniu – art. 24 ust. 1 p. 23 ustawy PZP

c) podlegają wykluczeniu – art. 24 ust. 5 p. 1 ustawy PZP

d) podlegają wykluczeniu – art. 24 ust. 5 p. 8 ustawy PZP.

Szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów:

1. Wykonawca do oferty składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenia te są składane na wzorze zał. nr 3 do SIWZ tj. jednolity dokument (…).

3. Wykonawca składa oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (…) – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na str. Internet. (www.zdw.katowice.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (…) Wykonawca składa to na lub druku zał. nr 4 do SIWZ.

4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następ. oświadczenia i dokumenty:

4.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz usług (…), na lub wg zał. nr 7 do SIWZ.

b) Wykaz osób (…) na lub wg zał. nr 8 do SIWZ.

c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (…).

4.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu dok. i oświadczenia, o których mowa w § 5 p. od 1) do 6) i 9) Rozporządzenia MR w spr. rodzajów dokumentów …

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu pozostałe informacje w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2017
Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-05-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14522820171
ID postępowania Zamawiającego: WI-K/P/170323/1
Data publikacji zamówienia: 2017-04-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi