Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD KM 54+700 DO KM 57+580 W MIEJSCOWOŚCI ZACHARZOWICE ORAZ PYSKOWICE zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD KM 47+449 DO KM 50+950 ORAZ OD KM 57+650 DO KM 59+280 WIELOWIEŚ - SIEROTY, PYSKOWICE. (UMOWA Z DNIA 20.05.2015 R., NR WD/P/150320/1/1).


Numer ogłoszenia: 146609 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD KM 54+700 DO KM 57+580 W MIEJSCOWOŚCI ZACHARZOWICE ORAZ PYSKOWICE zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD KM 47+449 DO KM 50+950 ORAZ OD KM 57+650 DO KM 59+280 WIELOWIEŚ - SIEROTY, PYSKOWICE. (UMOWA Z DNIA 20.05.2015 R., NR WD/P/150320/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewódzkiej nr 901 położony w miejscowości Zacharzowice - Pyskowice. Zamierzenie budowlane polegać będzie na: przebudowie drogi, remoncie istniejących zjazdów, oczyszczeniu rowów wraz z profilowaniem skarp..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9, 45.10.00.00-1, 45.22.20.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 74550-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD KM 47+449 DO KM 50+950 ORAZ OD KM 57+650 DO KM 59+280 WIELOWIEŚ - SIEROTY, PYSKOWICE., zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych, sporządzeniu inwentaryzacji, usunięciu drzew i krzewów, wykonaniu prac rozbiórkowych, roboty ziemne, wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (podbudowy, nawierzchnie bitumiczne), prace brukarskie (krawężniki na ławie betonowej, obrzeża, nawierzchnie chodników), elementy odwodnienia (kanały rurowe, studnie, studzienki, rowy, przepusty, kanalizacja deszczowa), oznakowaniu pionowym i poziomym, przełożeniu kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Droga wojewódzka DW 901 jest drogą o istotnym znaczeniu, łączącą województwo opolskie z województwem śląskim, stanowi ona także główne połączenie miejscowości Wielowieś z miastem, siedzibą powiatu - Gliwice. Dla wielu mieszkańców gminy Wielowieś stanowi ona dojazd do pracy w większym ośrodku miejskim, jest także połączeniem w stronę województwa opolskiego dla pojazdów ciężarowych z baz spedycyjnych znajdujących się przy DW 901 w miejscowości Pyskowice. Z powodu bardzo złego stanu technicznego odcinka nawierzchni DW 901 Zacharzowice - Pyskowice, liczne spękania oraz deformacje powierzchni oraz ze względu na charakter deformacji (koleiny, przełomy, spękania, większe zapadliska) zachodzi pilna potrzeba wykonania przebudowy konstrukcji nawierzchni a także odtworzenia odwodnienia drogi. Z uwagi na fakt, iż na wskazanym odcinku DW 901 obserwowany jest stały postęp degradacji nawierzchni, który w najbliższym czasie może doprowadzić do konieczności wprowadzenia ograniczeń w ruchu lub nawet wyłączenia fragmentów drogi, wykonanie wymiany konstrukcji nawierzchni jest konieczne i ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego, a także niedopuszczenie do powstania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W ramach robót przewidziano także korektę parametrów geometrycznych trasy co także wpłynie na bezpieczeństwo i płynność ruchu. Przyjęta technologia wymiany pełnej konstrukcji nawierzchni jest racjonalna z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż zapewnia dłuższą trwałość nawierzchni w stosunku do remontów wielkopowierzchniowych bądź cząstkowych na pojedynczych łatach. Odcinek nawierzchni znajduje się w tak złym stanie technicznym, że wykonywanie bieżących zabiegów utrzymaniowych (remontów cząstkowych) jest nieuzasadnione ekonomicznie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym istnieje możliwość wykonania przebudowy wskazanego odcinka. Wartość w/w zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 5 691 047,97 zł (netto) co stanowi 48,71 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL-ZW SP. Z O.O., UL. SIEMIANOWICKA 52D, 40-301 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.


Katowice: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD KM 54+700 DO KM 57+580 W MIEJSCOWOŚCI ZACHARZOWICE ORAZ PYSKOWICE zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD KM 47+449 DO KM 50+950 ORAZ OD KM 57+650 DO KM 59+280 WIELOWIEŚ - SIEROTY, PYSKOWICE. (UMOWA Z DNIA 20.05.2015 R., NR WD/P/150320/1/1).


Numer ogłoszenia: 169873 - 2016; data zamieszczenia: 01.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 146609 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD KM 54+700 DO KM 57+580 W MIEJSCOWOŚCI ZACHARZOWICE ORAZ PYSKOWICE zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD KM 47+449 DO KM 50+950 ORAZ OD KM 57+650 DO KM 59+280 WIELOWIEŚ - SIEROTY, PYSKOWICE. (UMOWA Z DNIA 20.05.2015 R., NR WD/P/150320/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewódzkiej nr 901 położony w miejscowości Zacharzowice - Pyskowice. Zamierzenie budowlane polegać będzie na: przebudowie drogi, remoncie istniejących zjazdów, oczyszczeniu rowów wraz z profilowaniem skarp.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.22.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL-ZW SP. Z O.O., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5691047,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6999989,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6999989,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6999989,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 74550-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD KM 47+449 DO KM 50+950 ORAZ OD KM 57+650 DO KM 59+280 WIELOWIEŚ - SIEROTY, PYSKOWICE., zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych, sporządzeniu inwentaryzacji, usunięciu drzew i krzewów, wykonaniu prac rozbiórkowych, roboty ziemne, wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (podbudowy, nawierzchnie bitumiczne), prace brukarskie (krawężniki na ławie betonowej, obrzeża, nawierzchnie chodników), elementy odwodnienia (kanały rurowe, studnie, studzienki, rowy, przepusty, kanalizacja deszczowa), oznakowaniu pionowym i poziomym, przełożeniu kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Droga wojewódzka DW 901 jest drogą o istotnym znaczeniu, łączącą województwo opolskie z województwem śląskim, stanowi ona także główne połączenie miejscowości Wielowieś z miastem, siedzibą powiatu - Gliwice. Dla wielu mieszkańców gminy Wielowieś stanowi ona dojazd do pracy w większym ośrodku miejskim, jest także połączeniem w stronę województwa opolskiego dla pojazdów ciężarowych z baz spedycyjnych znajdujących się przy DW 901 w miejscowości Pyskowice. Z powodu bardzo złego stanu technicznego odcinka nawierzchni DW 901 Zacharzowice - Pyskowice, liczne spękania oraz deformacje powierzchni oraz ze względu na charakter deformacji (koleiny, przełomy, spękania, większe zapadliska) zachodzi pilna potrzeba wykonania przebudowy konstrukcji nawierzchni a także odtworzenia odwodnienia drogi. Z uwagi na fakt, iż na wskazanym odcinku DW 901 obserwowany jest stały postęp degradacji nawierzchni, który w najbliższym czasie może doprowadzić do konieczności wprowadzenia ograniczeń w ruchu lub nawet wyłączenia fragmentów drogi, wykonanie wymiany konstrukcji nawierzchni jest konieczne i ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego, a także niedopuszczenie do powstania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W ramach robót przewidziano także korektę parametrów geometrycznych trasy co także wpłynie na bezpieczeństwo i płynność ruchu. Przyjęta technologia wymiany pełnej konstrukcji nawierzchni jest racjonalna z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż zapewnia dłuższą trwałość nawierzchni w stosunku do remontów wielkopowierzchniowych bądź cząstkowych na pojedynczych łatach. Odcinek nawierzchni znajduje się w tak złym stanie technicznym, że wykonywanie bieżących zabiegów utrzymaniowych (remontów cząstkowych) jest nieuzasadnione ekonomicznie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym istnieje możliwość wykonania przebudowy wskazanego odcinka. Wartość w/w zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 5 691 047,97 zł (netto) co stanowi 48,71 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14660920160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD KM 54+700 DO KM 57+580 W MIEJSCOWOŚCI ZACHARZOWICE ORAZ PYSKOWICE zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL-ZW SP. Z O.O.
ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, woj. śląskie
2016-08-01 6 999 989,00