Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN: PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK - 81 Z DW NR 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933 (...)


Numer ogłoszenia: 146721 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN: PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK - 81 Z DW NR 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933 (...).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN: PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK - 81 Z DW NR 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933 (UMOWA Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R., NR WI/P/140530/1/1), zamówienie uzupełniające: DO POSTĘPOWANIA NR WI/P/140520/1 NA: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 933, (UMOWA Z DNIA 23.09.2014 R.). Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie budową dla przebudowy ul. Zjednoczenia po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem kratek ściekowych, na długości ok. 300 m..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. nr 2014 - 078476 (przekazanie do e-Notice, opublikowane w dniu 21 czerwca 2014 r. pod Nr 2014/S 118-210355), gdzie w punkcie VI.3) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE, ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 933, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się wykonanie: - usługi nadzoru, - działań promocyjnych. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta nad robotami budowlanymi, polegającymi na wykonaniu przebudowy ul. Zjednoczenia, po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem kratek ściekowych, w celu ujednolicenia nawierzchni ciągu komunikacyjnego DW 938 w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice. Zakres robót obejmuje między innymi: a. wykonanie konstrukcji nawierzchni ul. Zjednoczenia, b. wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, c. wykonanie konstrukcji nawierzchni poboczy, d. odtworzenie wpustów ulicznych z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Dla ww. zakresu robót konieczne jest zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, prowadzenie kontroli rozliczeń wykonanych robót wraz z przygotowaniem rozliczenia końcowego zadania. Przedmiot zamówienia stanowi powtórzenie tego samego rodzaju usługi co realizowanej w ramach umowy nr WI/P/140520/1/1 z dnia 23.09.2014 r. zawartej pomiędzy ZDW w Katowicach a firmą INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL INWEST - COMPLEX SP. Z O.O. z siedzibą: ul. Góry Chełmskiej 15, 44 - 100 Gliwice.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL INWEST - COMPLEX SP. Z O.O., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN: PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK - 81 Z DW NR 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933 (UMOWA Z 15.12.2014 R., NR WI/P/140530/1/1),zamówienie uzupełniające (...)


Numer ogłoszenia: 152663 - 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 146721 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN: PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK - 81 Z DW NR 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933 (UMOWA Z 15.12.2014 R., NR WI/P/140530/1/1),zamówienie uzupełniające (...).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN: PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DW NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DK NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK - 81 Z DW NR 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933 (UMOWA Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R., NR WI/P/140530/1/1), zamówienie uzupełniające: DO POSTĘPOWANIA NR WI/P/140520/1 NA: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 933, (UMOWA Z DNIA 23.09.2014 R.). Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie budową dla przebudowy ul. Zjednoczenia po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem kratek ściekowych, na długości ok. 300 m..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL INWEST - COMPLEX SP. Z O.O., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26160,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30750,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  30750,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30750,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. nr 2014 - 078476 (przekazanie do e-Notice, opublikowane w dniu 21 czerwca 2014 r. pod Nr 2014/S 118-210355), gdzie w punkcie VI.3) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE, ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933, ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 - WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 933, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się wykonanie: - usługi nadzoru, - działań promocyjnych. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta nad robotami budowlanymi, polegającymi na wykonaniu przebudowy ul. Zjednoczenia, po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem kratek ściekowych, w celu ujednolicenia nawierzchni ciągu komunikacyjnego DW 938 w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice. Zakres robót obejmuje między innymi: a. wykonanie konstrukcji nawierzchni ul. Zjednoczenia, b. wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, c. wykonanie konstrukcji nawierzchni poboczy, d. odtworzenie wpustów ulicznych z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Dla ww. zakresu robót konieczne jest zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, prowadzenie kontroli rozliczeń wykonanych robót wraz z przygotowaniem rozliczenia końcowego zadania. Przedmiot zamówienia stanowi powtórzenie tego samego rodzaju usługi co realizowanej w ramach umowy nr WI/P/140520/1/1 z dnia 23.09.2014 r. zawartej pomiędzy ZDW w Katowicach a firmą INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL INWEST - COMPLEX SP. Z O.O. z siedzibą: ul. Góry Chełmskiej 15, 44 - 100 Gliwice.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14672120150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN: PRZEBUDOWA UL. ZJEDNOCZENIA PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ODTWORZENIEM KRATEK ŚCIEKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE ZADANIE A: W ZAKRESI INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL INWEST - COMPLEX SP. Z O.O.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
2015-10-20 30 750,00