Warszawa: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów


Numer ogłoszenia: 146827 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie , ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 2092500, 22 2092360, faks 22 6986045, 22 2092474.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gddkia.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6, 30.23.41.00-9, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2, 30.23.46.00-4, 30.23.61.11-3, 32.42.40.00-1, 30.12.50.00-1, 30.12.51.20-8, 30.23.74.10-6, 30.23.74.60-1, 30.23.72.20-7, 32.41.00.00-0, 30.19.93.30-2, 30.12.51.10-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch zadań obejmujących dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów lub faksów) o łącznej wartości min. 230 000,00 zł brutto


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. 2. W sytuacji gdy, Wykonawca polega zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt III.4. 2 Ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie i dokument wymienione w pkt III.4.2) powyżej albo odpowiadające im określone w pkt III.4.3.1) oraz dokumenty wymienione w pkt. III.4.4) powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; b) oświadczenie wymienione w pkt III.4.1) powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; c) dokumenty wymienione w pkt III.4.1) powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 punkt 5 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt. III.3.2) Ogłoszenia o zamówieniu, Wykonawcy wykazują łącznie. 9. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt III.4) niniejszego ogłoszenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy dopuszczalna jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach na warunkach ściśle określonych w Siwz


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gddkia.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa VII piętro pokój 713 oraz na stronie internetowej Zamawiającego..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa VII piętro pokój 713..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Numer ogłoszenia: 149607 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
146827 - 2016 data 20.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 2092500, 22 2092360, fax. 22 6986045, 22 2092474.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa VII piętro pokój 713.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa VII piętro pokój 713.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  III.5).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy - w przypadku oferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych w stosunku do produktów zalecanych przez producentów urządzeń - załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. oświadczenie, że oferowane materiały eksploatacyjne są materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi a żaden z ich nie jest wtórnie wykorzystany ani nie pochodzi z procesu recyklingu; 2. raport z testów wydajności wg normy ISO/IEC 19752 dla tonerów do drukarek monochromatycznych , raport normy jakości ISO/IEC 19798 określające wydajność dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych i normy ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących do drukarek atramentowych kolorowych i monochromatycznych. 3. certyfikaty potwierdzające, że proces produkcji materiałów eksploatacyjnych przebiega zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi; 4. certyfikat ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych równoważnych, pozwalający zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko; 5. dokument (Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej producenta) potwierdzający, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset; 6. oświadczenie, że oferowane materiały eksploatacyjne nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: drukarki, faksu, plotera lub ksero, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera/tuszu)..


Numer ogłoszenia: 167319 - 2016; data zamieszczenia: 28.07.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
146827 - 2016 data 20.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 2092500, 22 2092360, fax. 22 6986045, 22 2092474.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa VII piętro pokój 713.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa VII piętro pokój 713.


Warszawa: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów


Numer ogłoszenia: 149070 - 2016; data zamieszczenia: 27.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 146827 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 2092500, 22 2092360, faks 22 6986045, 22 2092474.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6, 30.23.41.00-9, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2, 30.23.46.00-4, 30.23.61.11-3, 32.42.40.00-1, 30.12.50.00-1, 30.12.51.20-8, 30.23.74.10-6, 30.23.74.60-1, 30.23.72.20-7, 32.41.00.00-0, 30.19.93.30-2, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 524956,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  547150,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  547150,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  657366,61


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: awiercioch@gddkia.gov.pl,
tel: 22 2092500, 22 2092360,
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-07-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14682720160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.gddkia.gov.pl
Informacja dostępna pod: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa VII piętro pokój 713 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących
30192113-6 Wkłady drukujące
30199330-2 Papier ciągły do drukarek komputerowych
30234100-9 Dysk magnetyczny
30234300-1 Płyty kompaktowe (CD)
30234400-2 Uniwersalne dyski wideo (DVD)
30234600-4 Pamięć flash
30236111-3 Pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (DRAM)
30237220-7 Podkładki pod myszy
30237410-6 Myszka komputerowa
30237460-1 Klawiatury komputerowe
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostra JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-09-27 547 150,00