Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 R.


Numer ogłoszenia: 147157 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 R..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 R. Zamówienie polegać będzie na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni i chodników, utrzymaniu urządzeń odwodnienia drogi, utrzymaniu zieleni przydrożnej i poboczy, wymianie urządzeń bezpieczeństwa ruchu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.32.53-7, 45.23.32.90-8.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Dotychczas tj. od 1999 roku bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) realizowane było na postawie Porozumień zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a Starostwami Powiatowymi w Cieszynie i w Żywcu. Okresy porozumień zakończył się z dniem 30 czerwca 2012 r., a Starostwo Powiatowe w Cieszynie jak również Starostwo Powiatowe w Żywcu nieoczekiwanie nie zawarło nowych porozumień. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w trybie natychmiastowym został zobligowany do zapewnienia ciągłości utrzymania dróg wojewódzkich na obszarze powiatu cieszyńskiego oraz powiatu żywieckiego. W związku z wyjątkową sytuacją nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest zmuszony udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 p. 3) w zakresie letniego utrzymania dróg, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce, 43-392 Międzyrzecze Górne 83, 43-392 Międzyrzecze Górne, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 R.


Numer ogłoszenia: 151991 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 147157 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 R..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 R. Zamówienie polegać będzie na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni i chodników, utrzymaniu urządzeń odwodnienia drogi, utrzymaniu zieleni przydrożnej i poboczy, wymianie urządzeń bezpieczeństwa ruchu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.32.53-7, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce, 43-392 Międzyrzecze Górne 83, 43-392 Międzyrzecze Górne, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1677675,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1997496,63


 • Oferta z najniższą ceną:
  1997496,63
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1997496,63


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dotychczas tj. od 1999 roku bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) realizowane było na postawie Porozumień zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a Starostwami Powiatowymi w Cieszynie i w Żywcu. Okresy porozumień zakończył się z dniem 30 czerwca 2012 r., a Starostwo Powiatowe w Cieszynie jak również Starostwo Powiatowe w Żywcu nieoczekiwanie nie zawarło nowych porozumień. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w trybie natychmiastowym został zobligowany do zapewnienia ciągłości utrzymania dróg wojewódzkich na obszarze powiatu cieszyńskiego oraz powiatu żywieckiego. W związku z wyjątkową sytuacją nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest zmuszony udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 p. 3) w zakresie letniego utrzymania dróg, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14715720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 R. EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce
43-392 Międzyrzecze Górne 83, 43-392 Międzyrzecze Górne, woj. śląskie
2012-07-12 1 997 496,00