TITytułPolska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej
NDNr dokumentu153649-2017
PDData publikacji25/04/2017
OJDz.U. S80
TWMiejscowośćGLIWICE
AUNazwa instytucjiRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany21/04/2017
DTTermin30/06/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246400 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
OCPierwotny kod CPV45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246400 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
RCKod NUTSPL522
IAAdres internetowy (URL)www.gliwice.rzgw.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

25/04/2017    S80    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2017/S 080-153649

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Tel.: +48 327774926
E-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Biuro Wdrażania Projektu
ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18
Racibórz
47-400
Polska
Osoba do kontaktów: dr inż. Augustyn Bombała
Tel.: +48 324150302
E-mail: bwp_raciborz@gliwice.rzgw.gov.pl
Faks: +48 324150302
Kod NUTS: PL522


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Biuro Wdrażania Projektu
ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18
Racibórz
47-400
Polska
Osoba do kontaktów: dr inż. Augustyn Bombała
Tel.: +48 324150302
E-mail: bwp_raciborz@gliwice.rzgw.gov.pl
Faks: +48 324150302
Kod NUTS: PL522


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Łątka, Kierownik sekretariatu
Tel.: +48 327774926
E-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa niezespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrakt A1-4 Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

II.1.2)Główny kod CPV
45240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót hydrotechniczno–budowlanych, których głównym celem jest poprawa warunków przeciwpowodziowych na rzece Odrze, poprzez dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Projekt suchego zbiornika zapewnia realizację podstawowego celu, tj. ochronę przeciwpowodziową miasta Racibórz i doliny Odry (w tym miast Kędzierzyn-Koźle i Opole), oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego obszarów położonych poniżej (w tym miast Brzeg, Oława i Wrocław).

Planowany zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny jest zlokalizowany w dolinie rzeki Odry na północ od mostu drogowego Krzyżanowice – Buków, na kilometrze od 33,580 do kilometra 46,300 tej rzeki. Całkowita pojemność suchego zbiornika Racibórz Dolny będzie wynosiła ok. 185 mln m³. Roboty będą realizowane przez Wykonawcę w trybie kontraktu „wybuduj według dokumentacji Zamawiającego”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Racibórz, gmina Kornowac, gmina Krzyżanowice, gmina Lubomia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót hydrotechniczno–budowlanych, których głównym celem jest poprawa warunków przeciwpowodziowych na rzece Odrze, poprzez dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Projekt suchego zbiornika zapewnia realizację podstawowego celu, tj. ochronę przeciwpowodziową miasta Racibórz i doliny Odry (w tym miast Kędzierzyn-Koźle i Opole), oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego obszarów położonych poniżej (w tym miast Brzeg, Oława i Wrocław).

Planowany zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny jest zlokalizowany w dolinie rzeki Odry na północ od mostu drogowego Krzyżanowice – Buków, na kilometrze od 33,580 do kilometra 46,300 tej rzeki. Całkowita pojemność suchego zbiornika Racibórz Dolny będzie wynosiła ok. 185 mln m³. Roboty będą realizowane przez Wykonawcę w trybie kontraktu „wybuduj według dokumentacji Zamawiającego”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 740
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0003/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zainteresowani oferenci mogą nabyć komplet dokumentów przetargowych w języku angielskim i/lub polskim poprzez przesłanie pisemnego wniosku na poniższy adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2

Miasto: Gliwice

Kod pocztowy: 44-100.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Gliwice.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferty zostaną otwarte publicznie w obecności wyznaczonych przedstawicieli oferentów oraz wszystkich, którzy zdecydują się uczestniczyć w otwarciu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu nieograniczonego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR” ”, [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers], wydanie z maja 2004, ze zmianami z października 2006 i maja 2010. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień.

Zainteresowani, kwalifikujący się Oferenci mogą uzyskać dalsze informacje w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach Biuro Wdrażania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny u Pana dr inż. Augustyna Bombały, e-mail: bwp_raciborz@gliwice.rzgw.gov.pl, tel: +48 32 415 03 02, oraz zapoznać się z dokumentami przetargowymi w czasie godzin pracy tj. od 8:00 do 15:00 pod poniżej podanym adresem.

ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18

Miasto: Racibórz

Kod pocztowy: 47-400

Zainteresowani oferenci mogą nabyć komplet dokumentów przetargowych w języku angielskim i/lub polskim poprzez przesłanie pisemnego wniosku na poniższy adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2

Miasto: Gliwice

Kod pocztowy: 44-100

Warunki i sposób płatności:

— wersja polskojęzyczna – 414,83 PLN,

— wersja angielskojęzyczna – 416,43 PLN.

Dokumenty będą przesłane pocztą/przesyłką kurierską po uiszczeniu stosownej opłaty (przesyłka na koszt odbiorcy).

Opłaty należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

76 1010 1212 0052 1022 3100 0000

NBP O/O Katowice

Oferty powinny być złożone w zapieczętowanych kopertach i dostarczone na poniższy adres do dnia 30.6.2017 r. do godziny 10:00 i oznaczone tytułem: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry – Kontrakt ORFPP-A1-4 Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia Ofert złożonych po terminie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Do rąk: Dorota Łątka, Kierownik Sekretariatu

ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice, Polska

Tel. +48 32 777 49 50

Fax +48 32 777 49 99

Strona internetowa: www.gliwice.rzgw.gov.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/04/2017
TITytułPolska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej
NDNr dokumentu276164-2017
PDData publikacji18/07/2017
OJDz.U. S135
TWMiejscowośćGLIWICE
AUNazwa instytucjiRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany13/07/2017
DTTermin27/07/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246400 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
OCPierwotny kod CPV45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246400 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
IAAdres internetowy (URL)www.gliwice.rzgw.gov.pl

18/07/2017    S135    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2017/S 135-276164

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 080-153649)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Tel.: +48 327774926
E-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
Faks: +48 327774999
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Biuro Wdrażania Projektu
ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18
Racibórz
47-400
Polska
Osoba do kontaktów: dr inż. Augustyn Bombała
Tel.: +48 324150302
E-mail: bwp_raciborz@gliwice.rzgw.gov.pl
Faks: +48 324150302
Kod NUTS: PL524


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrakt A1-4 Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

II.1.2)Główny kod CPV
45240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót hydrotechniczno-budowlanych, których głównym celem jest poprawa warunków przeciwpowodziowych na rzece Odrze, poprzez dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Projekt suchego zbiornika zapewnia realizację podstawowego celu, tj. ochronę przeciwpowodziową miasta Racibórz i doliny Odry (w tym miast Kędzierzyn-Koźle i Opole), oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego obszarów położonych poniżej (w tym miast Brzeg, Oława i Wrocław).

Planowany zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny jest zlokalizowany w dolinie rzeki Odry na północ od mostu drogowego Krzyżanowice – Buków, na kilometrze od 33,580 do kilometra 46,300 tej rzeki. Całkowita pojemność suchego zbiornika Racibórz Dolny będzie wynosiła ok. 185 mln m³. Roboty będą realizowane przez Wykonawcę w trybie kontraktu „wybuduj według dokumentacji Zamawiającego”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 080-153649

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą
Zamiast:
Data: 09/09/2017
Powinno być:
Data: 24/11/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/07/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu nieograniczonego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR” ”, [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers], wydanie z maja 2004, ze zmianami z października 2006 i maja 2010. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień.

Zainteresowani, kwalifikujący się Oferenci mogą uzyskać dalsze informacje w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach Biuro Wdrażania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny u Pana dr inż. Augustyna Bombały, e-mail: bwp_raciborz@gliwice.rzgw.gov.pl, tel: +48 32 415 03 02, oraz zapoznać się z dokumentami przetargowymi w czasie godzin pracy tj. od 8:00 do 15:00 pod poniżej podanym adresem.

ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18

Miasto: Racibórz

Kod pocztowy: 47-400

Zainteresowani oferenci mogą nabyć komplet dokumentów przetargowych w języku angielskim i/lub polskim poprzez przesłanie pisemnego wniosku na poniższy adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2

Miasto: Gliwice

Kod pocztowy: 44-100

Warunki i sposób płatności:

— wersja polskojęzyczna – 414,83 PLN,

— wersja angielskojęzyczna – 416,43 PLN.

Dokumenty będą przesłane pocztą/przesyłką kurierską po uiszczeniu stosownej opłaty (przesyłka na koszt odbiorcy).

Opłaty należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

76 1010 1212 0052 1022 3100 0000

NBP O/O Katowice

Oferty powinny być złożone w zapieczętowanych kopertach i dostarczone na poniższy adres do dnia 30.6.2017 r. do godziny 10:00 i oznaczone tytułem: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry – Kontrakt ORFPP-A1-4 Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia Ofert złożonych po terminie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Do rąk: Dorota Łątka, Kierownik Sekretariatu

ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice, Polska

Tel. +48 32 777 49 50

Fax +48 32 777 49 99

Strona internetowa: www.gliwice.rzgw.gov.pl

Powinno być:

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu nieograniczonego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR” ”, [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers], wydanie z maja 2004, ze zmianami z października 2006 i maja 2010. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień.

Zainteresowani, kwalifikujący się Oferenci mogą uzyskać dalsze informacje w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach Biuro Wdrażania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny u Pana dr inż. Augustyna Bombały, e-mail: bwp_raciborz@gliwice.rzgw.gov.pl, tel: +48 32 415 03 02, oraz zapoznać się z dokumentami przetargowymi w czasie godzin pracy tj. od 8:00 do 15:00 pod poniżej podanym adresem.

ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18

Miasto: Racibórz

Kod pocztowy: 47-400

Zainteresowani oferenci mogą nabyć komplet dokumentów przetargowych w języku angielskim i/lub polskim poprzez przesłanie pisemnego wniosku na poniższy adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2

Miasto: Gliwice

Kod pocztowy: 44-100

Warunki i sposób płatności:

— wersja polskojęzyczna – 414,83 PLN,

— wersja angielskojęzyczna – 416,43 PLN.

Dokumenty będą przesłane pocztą/przesyłką kurierską po uiszczeniu stosownej opłaty (przesyłka na koszt odbiorcy).

Opłaty należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

76 1010 1212 0052 1022 3100 0000

NBP O/O Katowice

Oferty powinny być złożone w zapieczętowanych kopertach i dostarczone na poniższy adres do dnia 27.7.2017 r. do godziny 10:00 i oznaczone tytułem: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry – Kontrakt ORFPP-A1-4 Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia Ofert złożonych po terminie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Do rąk: Dorota Łątka, Kierownik Sekretariatu

ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice, Polska

Tel. +48 32 777 49 50

Fax +48 32 777 49 99

Strona internetowa: www.gliwice.rzgw.gov.pl

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej
NDNr dokumentu489231-2017
PDData publikacji08/12/2017
OJDz.U. S236
TWMiejscowośćGLIWICE
AUNazwa instytucjiRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (ORFPP-A1-4)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany06/12/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246400 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
OCPierwotny kod CPV45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246400 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
RCKod NUTSPL52
IAAdres internetowy (URL)www.gliwice.rzgw.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

08/12/2017    S236    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gliwice: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2017/S 236-489231

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ORFPP-A1-4
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: dr inż. Augustyn Bombała
Tel.: +48 324150302
E-mail: bwp.raciborz@gliwice.rzgw.gov.pl
Faks: +48 324150302
Kod NUTS: PL52


Adresy internetowe:

Główny adres: www.gliwice.rzgw.gov.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja rządowa niezespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Numer referencyjny: ORFPP-A1-4
II.1.2)Główny kod CPV
45240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót hydrotechniczno–budowlanych, których głównym celem jest poprawa warunków przeciwpowodziowych na rzece Odrze, poprzez dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Projekt suchego zbiornika zapewnia realizację podstawowego celu, tj. ochronę przeciwpowodziową miasta Racibórz i doliny Odry (w tym miast Kędzierzyn-Koźle i Opole), oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego obszarów położonych poniżej (w tym miast Brzeg, Oława i Wrocław).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 734 850 242.28 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45240000
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, Region: południowo-zachodni, województwo śląskie, Podregion: Racibórz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót hydrotechniczno–budowlanych, których głównym celem jest poprawa warunków przeciwpowodziowych na rzece Odrze, poprzez dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Projekt suchego zbiornika zapewnia realizację podstawowego celu, tj. ochronę przeciwpowodziową miasta Racibórz i doliny Odry (w tym miast Kędzierzyn-Koźle i Opole), oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego obszarów położonych poniżej (w tym miast Brzeg, Oława i Wrocław).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: ORFPP-A1-4
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 080-153649
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ORFPP-A1-4

Nazwa:

Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Budimex S.A. - Leader
ORFPP-A1-4
ul. Stawki 40
Warszawa
01-040
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Ferrovial Agroman S.A. – Partner
ORFPP-A1-4
Campo de las Naciones, Ribera del Loira, 42
Madryt
28042
Hiszpania
Kod NUTS: ES
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 734 867 742.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 734 850 242.28 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2017

Adres: ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
tel: +48 327774926
fax: +48 327774999
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-06-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15364920171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-04-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gliwice.rzgw.gov.pl
Informacja dostępna pod: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Budimex S.A. - Leader
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-11-30 734 850 242,00