Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Ogłoszenie nr 15524 - 2017 z dnia 2017-01-27 r.
Toruń: Powierzenie modernizacji, remontu oraz rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenie tego szpitala
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Nazwa projektu lub programu:Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, krajowy numer identyfikacyjny 871121290, ul. Plac Teatralny  2, 87-100  Toruń, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48566218281, faks +48566218455, e-mail zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl Adres strony internetowej (URL): http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Powierzenie modernizacji, remontu oraz rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenie tego szpitala

Numer referencyjny 
WZP-272.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: powierzenie modernizacji, remontu oraz rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenie tego szpitala zadanie to obejmuje w szczególności: - przeprowadzenie całego procesu budowlanego związanego z rozbudową, modernizacją i remontem Szpitala , - zapewnienie wyposażenia medycznego niezbędnego do należytego funkcjonowania Szpitala, w tym, w szczególności specjalistyczny sprzęt medyczny, pojazdy ratunkowe, sprzęt komputerowy, łóżka, meble, - zapewnienie stałego dozoru nad mieniem oraz zawarcia stosownych umów ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej; - zapewnienie dostępność Szpitala zgodnie z wynegocjowanymi parametrami dostępności; - zapewnienie w okresie obowiązywania umowy utrzymania Szpitala we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym, - konserwacji i utrzymywania w Szpitalu wyposażenia spełniającego wymogi przewidziane w wynegocjowanych parametrach dostępności;


II.5) Główny kod CPV):
75110000-0,
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 318000000.00
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zadaniem własnym Województwa jest zapewnienie mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Wykonując wyżej wskazane zadanie Województwo, działając na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej zamierza powierzyć spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medycznych Sp. z o. o. zadania własne polegające na rozbudowie, modernizacji, remoncie i wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, zadanie to obejmuje w szczególności: - przeprowadzenie całego procesu budowlanego związanego z rozbudową, modernizacją i remontem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, - zapewnienie wyposażenia medycznego niezbędnego do należytego funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, w tym, w szczególności specjalistyczny sprzęt medyczny, pojazdy ratunkowe, sprzęt komputerowy, łóżka, meble, - zapewnienie stałego dozoru nad mieniem oraz zawarcia stosownych umów ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej; - zapewnienie dostępność Szpitala zgodnie z wynegocjowanymi parametrami dostępności; - zapewnienie w okresie obowiązywania umowy utrzymania Szpitala we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym, naprawy i konserwacji podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych, jak również okien i drzwi, wbudowanych mebli (łącznie z ich wymianą), konserwacji sanitariatów, kuchni, konserwacji grzejników i urządzeń grzewczych; - konserwacji i utrzymywania w Szpitalu wyposażenia spełniającego wymogi przewidziane w wynegocjowanych parametrach dostępności; Zakres powierzonych zadań pozostaje w związku z postanowieniami § 6 aktu założycielskiego Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. Spółka ta jest podmiotem zależnym Województwa, utworzonym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, wyspecjalizowanym w prowadzeniu działalności służącej zwiększaniu dostępności i poprawy jakości ochrony zdrowia na terenie Województwa, optymalizacji kosztów realizacji zadań publicznych Województwa w zakresie ochrony zdrowia oraz wzrostu efektywności wykorzystania obiektów szpitalnych. Województwo, jako jedyny wspólnik tej spółki, sprawuje nad nią pełną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej przez Województwo nad własnymi jednostkami. Ponad 90 % działalności spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Województwo, a ponadto w spółce tej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż spełnione są przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych warunkujące udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medycznych Sp. z o. o.,  ,  Plac Teatralny 2,  87-100,  Toruń,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie

Ogłoszenie nr 500157078-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Powierzenie modernizacji, remontu oraz rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenie tego szpitala

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 15524-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 871121290, ul. Plac Teatralny  2, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48566218281, e-mail zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl, faks +48566218455.
Adres strony internetowej (url): http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Powierzenie modernizacji, remontu oraz rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenie tego szpitala

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WZP-272.5.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: powierzenie modernizacji, remontu oraz rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenie tego szpitala zadanie to obejmuje w szczególności: - przeprowadzenie całego procesu budowlanego związanego z rozbudową, modernizacją i remontem Szpitala , - zapewnienie wyposażenia medycznego niezbędnego do należytego funkcjonowania Szpitala, w tym, w szczególności specjalistyczny sprzęt medyczny, pojazdy ratunkowe, sprzęt komputerowy, łóżka, meble, - zapewnienie stałego dozoru nad mieniem oraz zawarcia stosownych umów ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej; - zapewnienie dostępność Szpitala zgodnie z wynegocjowanymi parametrami dostępności; - zapewnienie w okresie obowiązywania umowy utrzymania Szpitala we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym, - konserwacji i utrzymywania w Szpitalu wyposażenia spełniającego wymogi przewidziane w wynegocjowanych parametrach dostępności;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
75110000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
313500000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medycznych Sp. z o. o.
Email wykonawcy: sekretariat@kpim.pl
Adres pocztowy: Plac Teatralny 2
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
313500000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 313500000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 313500000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zadaniem własnym Województwa jest zapewnienie mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Wykonując wyżej wskazane zadanie Województwo, działając na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej zamierza powierzyć spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medycznych Sp. z o. o. zadania własne polegające na rozbudowie, modernizacji, remoncie i wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, zadanie to obejmuje w szczególności: - przeprowadzenie całego procesu budowlanego związanego z rozbudową, modernizacją i remontem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, - zapewnienie wyposażenia medycznego niezbędnego do należytego funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, w tym, w szczególności specjalistyczny sprzęt medyczny, pojazdy ratunkowe, sprzęt komputerowy, łóżka, meble, - zapewnienie stałego dozoru nad mieniem oraz zawarcia stosownych umów ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej; - zapewnienie dostępność Szpitala zgodnie z wynegocjowanymi parametrami dostępności; - zapewnienie w okresie obowiązywania umowy utrzymania Szpitala we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym, naprawy i konserwacji podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych, jak również okien i drzwi, wbudowanych mebli (łącznie z ich wymianą), konserwacji sanitariatów, kuchni, konserwacji grzejników i urządzeń grzewczych; - konserwacji i utrzymywania w Szpitalu wyposażenia spełniającego wymogi przewidziane w wynegocjowanych parametrach dostępności; Zakres powierzonych zadań pozostaje w związku z postanowieniami § 6 aktu założycielskiego Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. Spółka ta jest podmiotem zależnym Województwa, utworzonym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, wyspecjalizowanym w prowadzeniu działalności służącej zwiększaniu dostępności i poprawy jakości ochrony zdrowia na terenie Województwa, optymalizacji kosztów realizacji zadań publicznych Województwa w zakresie ochrony zdrowia oraz wzrostu efektywności wykorzystania obiektów szpitalnych. Województwo, jako jedyny wspólnik tej spółki, sprawuje nad nią pełną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej przez Województwo nad własnymi jednostkami. Ponad 90 % działalności spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Województwo, a ponadto w spółce tej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż spełnione są przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych warunkujące udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.
 

Adres: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
tel: +48566218281
fax: +48566218455
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1552420170
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-01-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
75110000-0 Usługi administracji ogólnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Powierzenie modernizacji, remontu oraz rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenie tego szpitala Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medycznych Sp. z o. o.
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, woj. kujawsko - pomorskie
2018-07-06 313 500 000,00