Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POLETEK PRÓBNYCH NA SŁABONOŚNYM PODŁOŻU DK 1 ORAZ WYKONANIU DRENU FRANCUSKIEGO, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA ORAZ WZMOCNIENIU PODŁOŻA GRUNTOWEGO.


Numer ogłoszenia: 155339 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POLETEK PRÓBNYCH NA SŁABONOŚNYM PODŁOŻU DK 1 ORAZ WYKONANIU DRENU FRANCUSKIEGO, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA ORAZ WZMOCNIENIU PODŁOŻA GRUNTOWEGO..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POLETEK PRÓBNYCH NA SŁABONOŚNYM PODŁOŻU DK 1 ORAZ WYKONANIU DRENU FRANCUSKIEGO, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA ORAZ WZMOCNIENIU PODŁOŻA GRUNTOWEGO..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. Przewidziane do realizacji wzmocnienie podłoża zgodne z dokumentacja projektową było niewystarczające, w związku z powyższym założono wykonanie dodatkowych warstw z kruszywa w miejsce usuniętego gruntu. Wykonanie poletek próbnych stało się konieczne ze względu na przyjęcie jednego z wariantów technologii wzmocnienia podłoża w korycie drogi krajowej nr 1. Ww. roboty są niezbędne w celu wykonania serii badań a co za tym idzie potwierdzenia poprawności przyjętych warstw wzmocnienia i technologii robót. Poletka próbne powiązane są ściśle z koniecznością wzmocnienia podłoża gruntowego przebudowywanego odcinka DK1. 2. Podczas prac związanych z budową gazociągu wysokiego ciśnienia w wyniku nieprzewidzianych warunków atmosferycznych jakimi są silne opady deszczu, zaistniała konieczność pompowania wody ze względu na zalanie wykopów. Sytuacja taka stwarza zagrażanie dla bezpieczeństwa robót, uniemożliwia dalsze wykonywanie prac w zalanym wykopie i powoduje możliwość przedostania się wody do budowanego gazociągu. Powyższe nie mogło zostać przewidziane na etapie przeprowadzenia postępowania przetargowego. 3. Zgodnie z dokumentacją projektową dla przebudowy drogi krajowej nr 1, założono wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po wykonaniu rozbiórki istniejącej jezdni i rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże znacznie różniących się wilgotnością. Przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność ma znaczący wpływ na ich właściwości a co za tym idzie na spadek nośności co skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg. STWiORB. Ponadto po wizji w terenie stwierdzono występowanie gruntów nie jednolitych, co dodatkowo ma wpływ na stabilność podłoża. Przeprowadzone badania potwierdziły brak spełnienia wymogów co do wymaganej nośności dla koryta zgodnie z STWiORB. W związku z czym stwierdza się konieczność wymiany gruntu. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny do realizacji w celu prawidłowego wykonania robot objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z droga wojewódzka nr 935 robót jak wyżej. Należały podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość zamówienia dodatkowego nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 626 958,99 zł netto, co stanowi około 1,48 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 42 267 335,54 netto).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POLETEK PRÓBNYCH NA SŁABONOŚNYM PODŁOŻU DK 1 ORAZ WYKONANIU DRENU FRANCUSKIEGO, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA ORAZ WZMOCNIENIU PODŁOŻA GRUNTOWEGO


Numer ogłoszenia: 160557 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 155339 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POLETEK PRÓBNYCH NA SŁABONOŚNYM PODŁOŻU DK 1 ORAZ WYKONANIU DRENU FRANCUSKIEGO, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA ORAZ WZMOCNIENIU PODŁOŻA GRUNTOWEGO.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POLETEK PRÓBNYCH NA SŁABONOŚNYM PODŁOŻU DK 1 ORAZ WYKONANIU DRENU FRANCUSKIEGO, PRZEBUDOWIE SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA ORAZ WZMOCNIENIU PODŁOŻA GRUNTOWEGO.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 626958,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  770100,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  770100,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  770100,01


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Przewidziane do realizacji wzmocnienie podłoża zgodne z dokumentacja projektową było niewystarczające, w związku z powyższym założono wykonanie dodatkowych warstw z kruszywa w miejsce usuniętego gruntu. Wykonanie poletek próbnych stało się konieczne ze względu na przyjęcie jednego z wariantów technologii wzmocnienia podłoża w korycie drogi krajowej nr 1. Ww. roboty są niezbędne w celu wykonania serii badań a co za tym idzie potwierdzenia poprawności przyjętych warstw wzmocnienia i technologii robót. Poletka próbne powiązane są ściśle z koniecznością wzmocnienia podłoża gruntowego przebudowywanego odcinka DK1. 2. Podczas prac związanych z budową gazociągu wysokiego ciśnienia w wyniku nieprzewidzianych warunków atmosferycznych jakimi są silne opady deszczu, zaistniała konieczność pompowania wody ze względu na zalanie wykopów. Sytuacja taka stwarza zagrażanie dla bezpieczeństwa robót, uniemożliwia dalsze wykonywanie prac w zalanym wykopie i powoduje możliwość przedostania się wody do budowanego gazociągu. Powyższe nie mogło zostać przewidziane na etapie przeprowadzenia postępowania przetargowego. 3. Zgodnie z dokumentacją projektową dla przebudowy drogi krajowej nr 1, założono wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po wykonaniu rozbiórki istniejącej jezdni i rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże znacznie różniących się wilgotnością. Przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność ma znaczący wpływ na ich właściwości a co za tym idzie na spadek nośności co skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg. STWiORB. Ponadto po wizji w terenie stwierdzono występowanie gruntów nie jednolitych, co dodatkowo ma wpływ na stabilność podłoża. Przeprowadzone badania potwierdziły brak spełnienia wymogów co do wymaganej nośności dla koryta zgodnie z STWiORB. W związku z czym stwierdza się konieczność wymiany gruntu. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny do realizacji w celu prawidłowego wykonania robot objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z droga wojewódzka nr 935 robót jak wyżej. Należały podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość zamówienia dodatkowego nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 626 958,99 zł netto, co stanowi około 1,48 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 42 267 335,54 netto).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 15533920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU POLETEK MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2012-07-24 770 100,00