Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Urządzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Jabłonnie i Czerniejowie


Numer ogłoszenia: 156913 - 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Urządzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Jabłonnie i Czerniejowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa zadania: Urządzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Jabłonnie i Czerniejowie. Opis przedmiotu zamówienia: Urządzenie placu zabaw w Jabłonnie: - Nawierzchnie utwardzone - Roboty ogrodnicze - Dostarczenie i montaż: zestawu rekreacyjnego jednowieżowego PIONIER C szt. 1 , huśtawki ważki MOTYL szt. 1, huśtawki PIOTR 2 szt. 1, kiwaka szt. 2, karuzeli JAŚ szt. 1, zjeżdżalni wolnostojącej szt. 1, piaskownicy sześciokątnej o średnicy 4 m, domek z tablicą szt. 1, ścieżki gimnastycznej w tym: drążki gimnastyczne, zygzak, mostek łańcuchowy, płotki gimnastyczne, skoczki. Urządzenie placu zabaw w Czerniejowie: - Nawierzchnie utwardzone - Roboty ogrodnicze - Dostarczenie i montaż: huśtawki ważki Motyl szt. 1, huśtawki PIOTR szt. 1, karuzeli JAŚ, kiwaka szt.1, piaskownicy sześciokątnej o średnicy 4 m szt. 1, zestawu wielofunkcyjnego szt. 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa(do wglądu w Urzędzie Gminy), przedmiar robót, specyfikacja techniczna. Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i ewentualnie dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót. Wykonawca ma prawo przyjąć wyposażenie z innego Katalogu jako rozwiązanie równoważne. Pod pojęciem - równoważne- należy rozumieć: - taki sam rodzaj materiału użytego do produkcji urządzeń zabawowych, - zastosowanie podstaw metalowych we wskazanych urządzeniach, - wymiary urządzeń i lub zestawów o dopuszczalną odchyłką ? 10% - ilość i rodzaj zastosowanych elementów w poszczególnych urządzeniach, - musi być wykonany w sposób spełniający zapisy ustawy z 07.07.1994r.- Prawo Budowlane oraz w sposób zapewniający wymagany poziomu bezpieczeństwa użytkowników regulowany nieobligatoryjną normą PN-EN 1176: 2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie (cz.1 do cz.11). W takim przypadku, do wykonawcy należy wykazanie, że oferowane przez niego wyposażenie jest wyposażeniem równoważnym do wskazanego przez Zamawiającego poprzez przywołanie katalogu COMES dostępnego również na stronie www.comes.pl oraz zawartego w pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.20.00-6, 45.23.30.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 16.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania w w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia). Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert , spełnianie warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art. 24 ust.1.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 roboty w zakresie budowy placów zabaw w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków . Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca aby dysponować wiedzą i doświadczeniem innego podmiotu winien przedłożyć dokumenty podane w § 12 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009r dla tych podmiotów. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z formą (spełnia-nie spełnia).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny i nie żąda na to dokumentów.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz udzieli informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, przy czym zamawiający wymaga zapewnienia udziału co najmniej jednego uprawnionego specjalistę zdolnego do wykonania zamówienia w zakresie branży: budowlanej Osoba wskazana w wykazie musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, popz1217, oraz być członkami Izby Inżynierów Budownictwa). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z formą (spełnia-nie spełnia).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000 zł. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia). Wykonawca musi przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy min. 100 000 zł wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu do składania ofert.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów trwające dłużej niż 2 tyg.; 2) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, b) konieczność usunięcia błędów, których nie można było wykryć a które zostały zauważone w trakcie wykonywania lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) Zmian podwykonawców i osób przewidzianych do wykonania zamówienia za zgodą zamawiającego; 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian kolejności robót, w zależności od posiadanych środków finansowych i potrzeb oraz możliwość ograniczania zakresu i wyłączenia robót, gdy nie otrzyma wstępnie przyznanych środków finansowych z zewnątrz lub odstąpienia z tych przyczyn od umowy bez zapłaty kar za odstąpienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 1) Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, z tym, że wszystkie elementy oceniane nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 3) Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, które nie odbiega od rynkowych uwarunkowań; 4) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 3) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku zmiany stawki VAT dotyczyć będzie ceny kontraktowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. W przypadku pkt 2, strony dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. W przypadku pkt 3, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna Majątek 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat - pokój nr 5, Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna , Jabłonna Majątek 22.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jabłonna: Urządzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Jabłonnie i Czerniejowie.


Numer ogłoszenia: 183805 - 2011; data zamieszczenia: 05.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 156913 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Urządzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Jabłonnie i Czerniejowie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Nazwa zadania: Urządzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Jabłonnie i Czerniejowie. Opis przedmiotu zamówienia: Urządzenie placu zabaw w Jabłonnie: - Nawierzchnie utwardzone - Roboty ogrodnicze - Dostarczenie i montaż: zestawu rekreacyjnego jednowieżowego PIONIER C szt. 1 , huśtawki ważki MOTYL szt. 1, huśtawki PIOTR 2 szt. 1, kiwaka szt. 2, karuzeli JAŚ szt. 1, zjeżdżalni wolnostojącej szt. 1, piaskownicy sześciokątnej o średnicy 4 m, domek z tablicą szt. 1, ścieżki gimnastycznej w tym: drążki gimnastyczne, zygzak, mostek łańcuchowy, płotki gimnastyczne, skoczki. Urządzenie placu zabaw w Czerniejowie: - Nawierzchnie utwardzone - Roboty ogrodnicze - Dostarczenie i montaż: huśtawki ważki Motyl szt. 1, huśtawki PIOTR szt. 1, karuzeli JAŚ, kiwaka szt.1, piaskownicy sześciokątnej o średnicy 4 m szt. 1, zestawu wielofunkcyjnego szt. 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa(do wglądu w Urzędzie Gminy), przedmiar robót, specyfikacja techniczna. Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i ewentualnie dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót. Wykonawca ma prawo przyjąć wyposażenie z innego Katalogu jako rozwiązanie równoważne. Pod pojęciem - równoważne- należy rozumieć: - taki sam rodzaj materiału użytego do produkcji urządzeń zabawowych, - zastosowanie podstaw metalowych we wskazanych urządzeniach, - wymiary urządzeń i lub zestawów o dopuszczalną odchyłką ? 10% - ilość i rodzaj zastosowanych elementów w poszczególnych urządzeniach, - musi być wykonany w sposób spełniający zapisy ustawy z 07.07.1994r.- Prawo Budowlane oraz w sposób zapewniający wymagany poziomu bezpieczeństwa użytkowników regulowany nieobligatoryjną normą PN-EN 1176: 2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie (cz.1 do cz.11). W takim przypadku, do wykonawcy należy wykazanie, że oferowane przez niego wyposażenie jest wyposażeniem równoważnym do wskazanego przez Zamawiającego poprzez przywołanie katalogu COMES dostępnego również na stronie www.comes.pl oraz zawartego w pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.20.00-6, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA DYŚ s.c. Teresa Dyś ,Tomasz Dyś, Grzegorz Dyś., Mętów 155, 20-388 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 178305,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  142997,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  142997,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  191575,19


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 15691320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 57 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna Majątek 22
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Urządzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Jabłonnie i Czerniejowie. FIRMA DYŚ s.c. Teresa Dyś ,Tomasz Dyś, Grzegorz Dyś.
Mętów 155, 20-388 Lublin, woj. lubelskie
2011-07-05 142 997,00