Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 zadania - nr postępowania 078/12


Numer ogłoszenia: 159261 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 zadania - nr postępowania 078/12.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 zadania.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 22.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
7. Wadium. 7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1: 970,00 zł Część 2: 1 460,00 zł Część 3: 1 860,00 zł Część 4: 1 160,00 zł Część 5: 1 340,00 zł Część 6: 920,00 zł Część 7: 7 500,00 zł Część 8: 2 480,00 zł Część 9: 1 000,00 zł Część 10: 1 150,00 zł Część 11: 1 000,00 zł Część 12: 1 150,00 zł Cześć 13: 1 270,00 zł Część 14: 1 130,00 zł Część 15: 1 470,00 zł Część 16: 1 360,00 zł Część 17: 1 370,00 zł Część 18: 1 380,00 zł Część 19: 1 380,00 zł Część 20: 2 420,00 zł Część 21: 1 130,00 zł Część 22: 1 130,00 zł 7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlane polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż: Zadanie 1: 30 000,00 zł brutto Zadanie 2: 45 000,00 zł brutto Zadanie 3: 57 000,00 zł brutto Zadanie 4: 35 000,00 zł brutto Zadanie 5: 41 000,00 zł brutto Zadanie 6: 23 000,00 zł brutto Zadanie 7: 230 000,00 zł brutto Zadanie 8: 76 000,00 zł brutto Zadanie 9: 31 000,00 zł brutto Zadanie 10: 36 000,00 zł brutto Zadanie 11: 31 000,00 zł brutto Zadanie 12: 35 000,00 zł brutto Zadanie 13: 34 000,00 zł brutto Zadanie 14: 34 000,00 zł brutto Zadanie 15: 45 000,00 zł brutto Zadanie 16: 42 000,00 zł brutto Zadanie 17: 42 000,00 zł brutto Zadanie 18: 43 000,00 zł brutto Zadanie 19: 42 000,00 zł brutto Zadanie 20: 75 000,00 zł brutto Zadanie 21: 35 000,00 zł brutto Zadanie 22: 35 000,00 zł brutto


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min: 1 osobą - Kierownik budowy - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z tym, że dokument o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 7 (Wykonawca może polegac na wiedzy i doświadczeniu ....) winien być złożony przez Wykonawcę w oryginale). 12.2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 11 ppkt. 3 (aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 4 (wykaz robót budowlanych ...), 5 (wykaz osób ...), 6 (oświadczenie ...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.08.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelraii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Obwód Drogowy w Gostyninie, droga wojewódzka nr 573 (od km 31+700 do km 32+200).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Gostyninie, droga wojewódzka nr 573 (od km 31+700 do km 32+200).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Obwód Drogowy w Sannikach, droga wojewódzka nr 575 (od km 21+000 do km 22+000, od km 27+700 do km 28+650), droga wojewódzka 583 (od km 9+000 do km 9+550).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Sannikach, droga wojewódzka nr 575 (od km 21+000 do km 22+000, od km 27+700 do km 28+650), droga wojewódzka 583 (od km 9+000 do km 9+550).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Obwód Drogowy w Bielsku, droga wojewódzka nr 540 (od km 3+000 do km 3+310, od km 6+400 do km 16+152), droga wojewódzka nr 560 (od km 54+100 do km 54+635).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Bielsku, droga wojewódzka nr 540 (od km 3+000 do km 3+310, od km 6+400 do km 16+152), droga wojewódzka nr 560 (od km 54+100 do km 54+635).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Obwód Drogowy w Grudusku, droga wojewódzka nr 544 (od km 106+000 do km 106+550), droga wojewódzka nr 616 (od km 6+580 do km 6+700, od km 7+110 do km 7+190, od km 7+210 do km 7+800, od km 7+960 do km 8+660, od km 9+350 do km 10+080, od km 10+890 do km 11+580).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Grudusku, droga wojewódzka nr 544 (od km 106+000 do km 106+550), droga wojewódzka nr 616 (od km 6+580 do km 6+700, od km 7+110 do km 7+190, od km 7+210 do km 7+800, od km 7+960 do km 8+660, od km 9+350 do km 10+080, od km 10+890 do km 11+580).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Obwód Drogowy w Żurominie, droga wojewódzka nr 541 (od km 50+300 do km 51+700, od km 70+400 do km 71+100, od km 72+120 do km 72+618, od km 76+150 do km 77+180, od km 80+000 do km 81+400), droga wojewódzka nr 563 (od km 49+500 do km 49+850).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Żurominie, droga wojewódzka nr 541 (od km 50+300 do km 51+700, od km 70+400 do km 71+100, od km 72+120 do km 72+618, od km 76+150 do km 77+180, od km 80+000 do km 81+400), droga wojewódzka nr 563 (od km 49+500 do km 49+850).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
OD w Ciechanowie, dr. woj. nr615(od km 1+100 do 1+230), od km 1+100 do 1+200,od km 14+800 do 15+100, od km 19+200 do 19+350,od km 20+150 do 20+630),droga wojewódzka nr 616 (od km 33+000 do 33+150,od km 36+600 do 37+000,od km 39+800 do 40+083,od km 42+250 do 42+400,od km 43+200 do 43+350, od km 43+650 do 43+750,od km 44+700 do 44+950,od km 36+950 do 37+650,od km 37+700 do 38+100,od km 41+000 do 41+300, od km 41+550 do 41+700,od km 43+850 do 44+100,od km 44+200 do 44+450,od 44+950 do 45+420).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  OD w Ciechanowie, dr. woj. nr615(od km 1+100 do 1+230), od km 1+100 do 1+200,od km 14+800 do 15+100, od km 19+200 do 19+350,od km 20+150 do 20+630),droga wojewódzka nr 616 (od km 33+000 do 33+150,od km 36+600 do 37+000,od km 39+800 do 40+083,od km 42+250 do 42+400,od km 43+200 do 43+350, od km 43+650 do 43+750,od km 44+700 do 44+950,od km 36+950 do 37+650,od km 37+700 do 38+100,od km 41+000 do 41+300, od km 41+550 do 41+700,od km 43+850 do 44+100,od km 44+200 do 44+450,od 44+950 do 45+420).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Obwód Drogowy w Łazach, droga wojewódzka nr 718 (od km 0+000 do km 4+900).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Łazach, droga wojewódzka nr 718 (od km 0+000 do km 4+900).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.08.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Obwód Drogowy w Myszyńcu, droga wojewódzka nr 647 (od km 0+000 do km 4+650).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Myszyńcu, droga wojewódzka nr 647 (od km 0+000 do km 4+650).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Obwód Drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim, droga wojewódzka nr 571 (od km 34+813 do km 38+530).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim, droga wojewódzka nr 571 (od km 34+813 do km 38+530).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Obwód Drogowy w Nasielsku, droga wojewódzka nr 632 (od km 16+800 do km 19+000), droga wojewódzka nr 632 (od km 30+000 do km 34+095).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Nasielsku, droga wojewódzka nr 632 (od km 16+800 do km 19+000), droga wojewódzka nr 632 (od km 30+000 do km 34+095).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Obwód Drogowy w Wołominie nr 3, droga wojewódzka nr 634 (od km 37+180 do km 39+530, od km 40+430 do km 41+830).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Wołominie nr 3, droga wojewódzka nr 634 (od km 37+180 do km 39+530, od km 40+430 do km 41+830).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Obwód Drogowy w Wołominie nr 4, droga wojewódzka nr 618 (od km 25+700 do km 29+972), droga wojewódzka nr 632 (od km 66+269 do km 67+100), droga wojewódzka nr 633 (od km 9+850 do km 10+750).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Wołominie nr 4, droga wojewódzka nr 618 (od km 25+700 do km 29+972), droga wojewódzka nr 632 (od km 66+269 do km 67+100), droga wojewódzka nr 633 (od km 9+850 do km 10+750).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Obwód Drogowy w Siedlcach, droga wojewódzka nr 803 (od km 28+320 do km 28+780).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Siedlcach, droga wojewódzka nr 803 (od km 28+320 do km 28+780).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Obwód Drogowy w Węgrowie, droga wojewódzka nr 696 (od km 22+230 do km 23+260).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Węgrowie, droga wojewódzka nr 696 (od km 22+230 do km 23+260).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Obwód Drogowy w Kosowie Lackim, droga wojewódzka nr 627 (od km 52+230 do km 53+750, od km 56+700 do km 57+300).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Kosowie Lackim, droga wojewódzka nr 627 (od km 52+230 do km 53+750, od km 56+700 do km 57+300).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Obwód Drogowy w Potworowie, droga wojewódzka nr 740 (od km 21+100 do km 25+100).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Potworowie, droga wojewódzka nr 740 (od km 21+100 do km 25+100).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Obwód Drogowy w Nowym Mieście, droga wojewódzka nr 725 (od km 36+650 do km 39+250), droga wojewódzka nr 707 (od km 52+600 do km 53+216).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Nowym Mieście, droga wojewódzka nr 725 (od km 36+650 do km 39+250), droga wojewódzka nr 707 (od km 52+600 do km 53+216).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Obwód Drogowy w Siczkach, droga wojewódzka nr 787 (od km 12+730 do km 16+430).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Siczkach, droga wojewódzka nr 787 (od km 12+730 do km 16+430).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Obwód Drogowy w Radomiu, droga wojewódzka nr 747 (od km 7+950 do km 8+879, od km 5+835 do km 6+565, od km 7+950 do km 8+879), droga wojewódzka nr 744 (od km 14+402 do km 15+264).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Radomiu, droga wojewódzka nr 747 (od km 7+950 do km 8+879, od km 5+835 do km 6+565, od km 7+950 do km 8+879), droga wojewódzka nr 744 (od km 14+402 do km 15+264).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Obwód Drogowy w Maciejowicach, droga wojewódzka nr 807 (od km 14+760 do km 15+400, od km 19+010 do km 19+700).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Maciejowicach, droga wojewódzka nr 807 (od km 14+760 do km 15+400, od km 19+010 do km 19+700).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Obwód Drogowy w Piasecznie, droga wojewódzka nr 721 (od km 13+350 do km 13+820), droga wojewódzka nr 722 (od km 0+440 do km 19+230), droga wojewódzka nr 873 (od km 0+020 do km 0+830).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Piasecznie, droga wojewódzka nr 721 (od km 13+350 do km 13+820), droga wojewódzka nr 722 (od km 0+440 do km 19+230), droga wojewódzka nr 873 (od km 0+020 do km 0+830).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Obwód Drogowy w Warce, droga wojewódzka nr 730 (od km 33+500 do km 34+170).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Warce, droga wojewódzka nr 730 (od km 33+500 do km 34+170).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 zadania - nr postepowania 078/12.


Numer ogłoszenia: 207015 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 159261 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 zadania - nr postepowania 078/12..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 22 zadania.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Gostyninie, droga wojewódzka nr 573 (od km 31+700 do km 32+200).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marek Smyczyński Firma Robót Budowlanych i Drogowych - Usługi Transportowe, ul. Wojska Polskiego 28C lok. 25, 09-500 Gostynin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48662,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41155,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  41155,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41155,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Sannikach, droga wojewódzka nr 575 (od km 21+000 do km 22+000, od km 27+700 do km 28+650), droga wojewódzka 583 (od km 9+000 do km 9+550).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lech Opasiński Roboty Budowlane i Drogowe, ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  78474,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  78474,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78474,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Bielsku, droga wojewódzka nr 540 (od km 3+000 do km 3+310, od km 6+400 do km 16+152), droga wojewódzka nr 560 (od km 54+100 do km 54+635).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Górniak i Piotr Górniak Biuro Projektów i Inwestycji Probud s.c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 93342,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66997,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  66997,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98750,55


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Grudusku, droga wojewódzka nr 544 (od km 106+000 do km 106+550), droga wojewódzka nr 616 (od km 6+580 do km 6+700, od km 7+110 do km 7+190, od km 7+210 do km 7+800, od km 7+960 do km 8+660, od km 9+350 do km 10+080, od km 10+890 do km 11+580).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowo - Rolnicza, ul. Parkowa 3, 06-425 Karniewo, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 58140,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  53507,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  53507,95
  / Oferta z najwyższą ceną:
  143024,4


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Żurominie, droga wojewódzka nr 541 (od km 50+300 do km 51+700, od km 70+400 do km 71+100, od km 72+120 do km 72+618, od km 76+150 do km 77+180, od km 80+000 do km 81+400), droga wojewódzka nr 563 (od km 49+500 do km 49+850).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lech Opasiński Roboty Budowlane i Drogowe, ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67362,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  72133,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  72133,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  165711,75


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
OD w Ciechanowie, dr. woj. nr615(od km 1+100 do 1+230), od km 1+100 do 1+200,od km 14+800 do 15+100, od km 19+200 do 19+350,od km 20+150 do 20+630),droga wojewódzka nr 616 (od km 33+000 do 33+150,od km 36+600 do 37+000,od km 39+800 do 40+083,od km 42+250 do 42+400,od km 43+200 do 43+350, od km 43+650 do 43+750,od km 44+700 do 44+950,od km 36+950 do 37+650,od km 37+700 do 38+100,od km 41+000 do 41+300, od km 41+550 do 41+700,od km 43+850 do 44+100,od km 44+200 do 44+450,od 44+950 do 45+420).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Produkcyjno Handlowo Rolniczą w Karniewie, ul.Parkowa 3, 06-425 Karniewo, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46180,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  42501,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  42501,27
  / Oferta z najwyższą ceną:
  113604,03


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Łazach, droga wojewódzka nr 718 (od km 0+000 do km 4+900).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drog - Rem Sp. z o.o., ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 375190,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  299227,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  299227,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  299227,39


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Myszyncu, droga wojewódzka nr 647 (od km 0+000 do km 4+650).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mosotwych Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 124380,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  119330,17


 • Oferta z najniższą ceną:
  119330,17
  / Oferta z najwyższą ceną:
  221831,73


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim, droga wojewódzka nr 571 (od km 34+813 do km 38+530).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lech Opasiński Roboty Budowlane i Drogowe, ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50551,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  64921,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  64921,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  128013,48


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Nasielsku, droga wojewódzka nr 632 (od km 16+800 do km 19+000), droga wojewódzka nr 632 (od km 30+000 do km 34+095).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Pyrgiel Usługi Transportowe, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 57766,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  146283,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  146283,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  146283,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Wołominie nr 3, droga wojewódzka nr 634 (od km 37+180 do km 39+530, od km 40+430 do km 41+830).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Przesmycki Firma Transportwo - Usługowa, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 51000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  64575,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  64575,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129150,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Wołominie nr 4, droga wojewódzka nr 618 (od km 25+700 do km 29+972), droga wojewódzka nr 632 (od km 66+269 do km 67+100), droga wojewódzka nr 633 (od km 9+850 do km 10+750).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Przesmycki Firma Transportowo - Usługowa, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 57772,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  72043,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  72043,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  146301,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Siedlcach, droga wojewódzka nr 803 (od km 28+320 do km 28+780).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kosela Mieczysław Zakład Remontowo - Budowano - Drogowy Buderm, ul. Stadionowa 6, 08-300 Sokołów Podlaski, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63565,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  81130,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  81130,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  121236,43


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Wegrowie, droga wojewódzka nr 696 (od km 22+230 do km 23+260).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kosela Mieczysław Zakład Remontowo - Budowlano - Drogowy Budrem, ul. Stadionowa 6, 08-300 Sokołów podlaski, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56659,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65661,09


 • Oferta z najniższą ceną:
  65661,09
  / Oferta z najwyższą ceną:
  94021,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Kosowie Lackim, droga wojewódzka nr 627 (od km 52+230 do km 53+750, od km 56+700 do km 57+300).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Przesmycki Firma Transporotow - Usługowa, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73814,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73665,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  73665,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  91020,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Potworowie, droga wojewódzka nr 740 (od km 21+100 do km 25+100).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowym Interbud Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 68200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56001,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  56001,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60577,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Nowym Miescie, droga wojewódzka nr 725 (od km 36+650 do km 39+250), droga wojewódzka nr 707 (od km 52+600 do km 53+216).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski, ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 68976,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  49490,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  49490,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66998,10


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Siczkach, droga wojewódzka nr 787 (od km 12+730 do km 16+430).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowym Interbud Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 69106,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56001,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  56001,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  74234,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Radomiu, droga wojewódzka nr 747 (od km 7+950 do km 8+879, od km 5+835 do km 6+565, od km 7+950 do km 8+879), droga wojewódzka nr 744 (od km 14+402 do km 15+264).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Drogmar Kulkowska Mariola, ul. Drogowców 2 lok. 12, 05-600 Grójec, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 69042,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65769,82


 • Oferta z najniższą ceną:
  65769,82
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66403,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Maciejowicach, droga wojewódzka nr 807 (od km 14+760 do km 15+400, od km 19+010 do km 19+700).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński Deso Bis s.c., Dębnowola 8, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121466,31 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  141831,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  109470,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  141831,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Piasecznie, droga wojewódzka nr 721 (od km 13+350 do km 13+820), droga wojewódzka nr 722 (od km 0+440 do km 19+230), droga wojewódzka nr 873 (od km 0+020 do km 0+830).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Drogmar Kulkowska Mariola, ul. Drogowców 2 lok. 12, 05-600 Grójec, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56858,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79555,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  79555,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  100061,73


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Obwód Drogowy w Warce, droga wojewódzka nr 730 (od km 33+500 do km 34+170).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Drogmar Kulkowska Mariola, ul. Drogowców 2 lok. 12, 05-600 Grójec, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56895,5 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  64734,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  64734,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78929,10


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 15926120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: 7 ZŁ
Szacowana wartość* 233 PLN  -  350 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 22
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obwód Drogowy w Gostyninie, droga wojewódzka nr 573 (od km 31+700 do km 32+200). Marek Smyczyński Firma Robót Budowlanych i Drogowych - Usługi Transportowe
ul. Wojska Polskiego 28C lok. 25, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
2012-09-27 41 155,00
Obwód Drogowy w Sannikach, droga wojewódzka nr 575 (od km 21+000 do km 22+000, od km 27+700 do km 28+650), droga wojewódzka 583 (od km 9+000 do km 9+550). Lech Opasiński Roboty Budowlane i Drogowe
ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
2012-09-27 78 474,00
Obwód Drogowy w Bielsku, droga wojewódzka nr 540 (od km 3+000 do km 3+310, od km 6+400 do km 16+152), droga wojewódzka nr 560 (od km 54+100 do km 54+635). Anna Górniak i Piotr Górniak Biuro Projektów i Inwestycji Probud s.c.
ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
2012-09-27 66 997,00
Obwód Drogowy w Grudusku, droga wojewódzka nr 544 (od km 106+000 do km 106+550), droga wojewódzka nr 616 (od km 6+580 do km 6+700, od km 7+110 do km 7+190, od km 7+210 do km 7+800, od km 7+960 do km 8+660, od km 9+350 do km 10+080, od km 10+890 do km 11+ Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowo - Rolnicza
ul. Parkowa 3, 06-425 Karniewo, woj. mazowieckie
2012-09-27 53 507,00
Obwód Drogowy w Żurominie, droga wojewódzka nr 541 (od km 50+300 do km 51+700, od km 70+400 do km 71+100, od km 72+120 do km 72+618, od km 76+150 do km 77+180, od km 80+000 do km 81+400), droga wojewódzka nr 563 (od km 49+500 do km 49+850). Lech Opasiński Roboty Budowlane i Drogowe
ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
2012-09-27 72 133,00
OD w Ciechanowie, dr. woj. nr615(od km 1+100 do 1+230), od km 1+100 do 1+200,od km 14+800 do 15+100, od km 19+200 do 19+350,od km 20+150 do 20+630),droga wojewódzka nr 616 (od km 33+000 do 33+150,od km 36+600 do 37+000,od km 39+800 do 40+083,od km 42+250 Spółdzielnia Produkcyjno Handlowo Rolniczą w Karniewie
ul.Parkowa 3, 06-425 Karniewo, woj. mazowieckie
2012-09-27 42 501,00
Obwód Drogowy w Łazach, droga wojewódzka nr 718 (od km 0+000 do km 4+900). Drog - Rem Sp. z o.o.
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-09-27 299 227,00
Obwód Drogowy w Myszyncu, droga wojewódzka nr 647 (od km 0+000 do km 4+650). Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mosotwych Ostrada Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
2012-09-27 119 330,00
Obwód Drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim, droga wojewódzka nr 571 (od km 34+813 do km 38+530). Lech Opasiński Roboty Budowlane i Drogowe
ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
2012-09-27 64 921,00
Obwód Drogowy w Nasielsku, droga wojewódzka nr 632 (od km 16+800 do km 19+000), droga wojewódzka nr 632 (od km 30+000 do km 34+095). Krzysztof Pyrgiel Usługi Transportowe
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
2012-09-27 146 283,00
Obwód Drogowy w Wołominie nr 3, droga wojewódzka nr 634 (od km 37+180 do km 39+530, od km 40+430 do km 41+830). Mirosław Przesmycki Firma Transportwo - Usługowa
ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
2012-09-27 64 575,00
Obwód Drogowy w Wołominie nr 4, droga wojewódzka nr 618 (od km 25+700 do km 29+972), droga wojewódzka nr 632 (od km 66+269 do km 67+100), droga wojewódzka nr 633 (od km 9+850 do km 10+750). Mirosław Przesmycki Firma Transportowo - Usługowa
ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
2012-09-27 72 043,00
Obwód Drogowy w Siedlcach, droga wojewódzka nr 803 (od km 28+320 do km 28+780). Kosela Mieczysław Zakład Remontowo - Budowano - Drogowy Buderm
ul. Stadionowa 6, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
2012-09-27 81 130,00
Obwód Drogowy w Wegrowie, droga wojewódzka nr 696 (od km 22+230 do km 23+260). Kosela Mieczysław Zakład Remontowo - Budowlano - Drogowy Budrem
ul. Stadionowa 6, 08-300 Sokołów podlaski, woj. mazowieckie
2012-09-27 65 661,00
Obwód Drogowy w Kosowie Lackim, droga wojewódzka nr 627 (od km 52+230 do km 53+750, od km 56+700 do km 57+300). Mirosław Przesmycki Firma Transporotow - Usługowa
ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
2012-09-27 73 665,00
Obwód Drogowy w Potworowie, droga wojewódzka nr 740 (od km 21+100 do km 25+100). Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowym Interbud Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
2012-09-27 56 001,00
Obwód Drogowy w Nowym Miescie, droga wojewódzka nr 725 (od km 36+650 do km 39+250), droga wojewódzka nr 707 (od km 52+600 do km 53+216). Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski
ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
2012-09-27 49 490,00
Obwód Drogowy w Siczkach, droga wojewódzka nr 787 (od km 12+730 do km 16+430). Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowym Interbud Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
2012-09-27 56 001,00
Obwód Drogowy w Radomiu, droga wojewódzka nr 747 (od km 7+950 do km 8+879, od km 5+835 do km 6+565, od km 7+950 do km 8+879), droga wojewódzka nr 744 (od km 14+402 do km 15+264). Firma Wielobranżowa Drogmar Kulkowska Mariola
ul. Drogowców 2 lok. 12, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie
2012-09-27 65 769,00
Obwód Drogowy w Maciejowicach, droga wojewódzka nr 807 (od km 14+760 do km 15+400, od km 19+010 do km 19+700). S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński Deso Bis s.c.
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2012-09-27 141 831,00
Obwód Drogowy w Piasecznie, droga wojewódzka nr 721 (od km 13+350 do km 13+820), droga wojewódzka nr 722 (od km 0+440 do km 19+230), droga wojewódzka nr 873 (od km 0+020 do km 0+830). Firma Wielobranżowa Drogmar Kulkowska Mariola
ul. Drogowców 2 lok. 12, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie
2012-09-27 79 555,00
Obwód Drogowy w Warce, droga wojewódzka nr 730 (od km 33+500 do km 34+170). Firma Wielobranżowa Drogmar Kulkowska Mariola
ul. Drogowców 2 lok. 12, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie
2012-09-27 64 734,00