Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego PE fi 110 oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno


Numer ogłoszenia: 159813 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.nowytomysl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego PE fi 110 oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego PE fi 110 oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno Całość inwestycji budowlanej objętej nadzorem inwestorskim obejmuje: 1) Roboty ziemne: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, c) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku o gł. do 3,0 m i szerokości wykopu 0,8-1,5 m, d) Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych, e) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych, f) Zagęszczanie ziemi w wykopach ubijakami mechanicznymi, g) Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, h) Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką za pomocą metalowej obudowy, szerokość do 1,0 m głębokość do 3,0 m. 2) Rurociąg tłoczny: a) Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania FI 110, b) Kształtki PE na rurociągach PE FI 110, kolana segmentowe, c) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego FI 110 mm, d) Rury ochronne (osłonowe) FI 200 mm, PVC, e) Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, f) Przewierty maszyną do wierceń poziomych przecisk długości do 30 m rura Dn 219x7,1, g) Przewiert sterowany rurą PE RC 110x6,6, h) Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg PE 100 RC 110x6,6 z płozami wraz z uszczelnieniem pianką i) Próbna wodna szczelności sieci wodociągowej, j) Montaż studni z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm, studnia rozprężna z włazem typu ciężkiego, k) Montaż studni czyszczakowej FI 1500, l) Montaż łącznika RK 110/100 do rur PE, m) Montaż zasuwy kołnierzowej DN 50 mm krótkiej typ E, n) Montaż zasuwy kołnierzowej nożowej DN 100 mm, o) Montaż czyszczaka rewizyjnego kołnierzowego DN 100 z zaworem hydrantowym, p) Montaż zaworu napowietrzająco - odpowietrzającego, q) Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych DN 100, trójnik 100/50, r) Montaż zasuwy kołnierzowej typu E z obudową na rurociągach PVC, PE, FI 100 s) Włączenie do istniejącej studni z przejściem szczelnym, t) Obetonowanie włazów, u) Wykonanie bloków oporowych, 3) Roboty odwodnieniowe: a) Igłofiltry o średnicy do FI 50 mm bez obsypki do głębokości 6 m - 20 szt, b) Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów. 4) Przepompownia ścieków: a) Wykopy jamiste wykonywane koparkami, b) Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi, c) Zagęszczanie ziemi stopą wibracyjną, d) Montaż płyty żelbetowej pod komorę przepompowni, e) Montaż przepompowni ścieków, f) Montaż wolnostojącej szafy sterowniczej, g) Wykładziny posadzek w studni z płytek kwasoodpornych, h) Czyszczenie ścian szczotkami, i) Malowanie zwykłe farbą epoksydową ścian, j) Dostawa agregatu prądotwórczego zasilającego tłocznie. 5) Ogrodzenie przepompowni, 6) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 7) Tłuczniowanie nawierzchni drogowych. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, tj. świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, nadzoru i rozliczenia częściowego i całościowego nad robotami budowlanymi określonymi w postępowaniu oznaczonym znakiem ZP.271.32.2016; ogłoszonym w BZP pod numerem 134713 - 2016; w dniu 13-07-2016 r. tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego PE FI 110 mm oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno, szczegółowo określonym na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.nowytomysl.pl/Article/id,1320.html.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9, 71.70.00.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 500,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BKO BP nr rachunku: 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego PE fi110 mm oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 28 Sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie. spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad robotą budowlaną polegającą na : budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią o wartości zrealizowanego zadania min. 300.000 z brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), : - Inspektorem nadzoru branży budowlanej (min. 1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Termin płatności - 1


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.nowytomysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, Sekretariat, pokój 28..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, Sekretariat, pokój 28..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 169765 - 2016; data zamieszczenia: 01.08.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
159813 - 2016 data 26.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, fax. 61 4422754.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016, godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, Sekretariat, pokój 28.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016, godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, Sekretariat, pokój 28.


Nowy Tomyśl: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego PE fi 110 oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno


Numer ogłoszenia: 140702 - 2016; data zamieszczenia: 05.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 159813 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego PE fi 110 oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego PE fi 110 oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno Całość inwestycji budowlanej objętej nadzorem inwestorskim obejmuje: 1) Roboty ziemne: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, c) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku o gł. do 3,0 m i szerokości wykopu 0,8-1,5 m, d) Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych, e) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych, f) Zagęszczanie ziemi w wykopach ubijakami mechanicznymi, g) Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, h) Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką za pomocą metalowej obudowy, szerokość do 1,0 m głębokość do 3,0 m. 2) Rurociąg tłoczny: a) Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania FI 110, b) Kształtki PE na rurociągach PE FI 110, kolana segmentowe, c) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego FI 110 mm, d) Rury ochronne (osłonowe) FI 200 mm, PVC, e) Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, f) Przewierty maszyną do wierceń poziomych przecisk długości do 30 m rura Dn 219x7,1, g) Przewiert sterowany rurą PE RC 110x6,6, h) Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg PE 100 RC 110x6,6 z płozami wraz z uszczelnieniem pianką i) Próbna wodna szczelności sieci wodociągowej, j) Montaż studni z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm, studnia rozprężna z włazem typu ciężkiego, k) Montaż studni czyszczakowej FI 1500, l) Montaż łącznika RK 110/100 do rur PE, m) Montaż zasuwy kołnierzowej DN 50 mm krótkiej typ E, n) Montaż zasuwy kołnierzowej nożowej DN 100 mm, o) Montaż czyszczaka rewizyjnego kołnierzowego DN 100 z zaworem hydrantowym, p) Montaż zaworu napowietrzająco - odpowietrzającego, q) Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych DN 100, trójnik 100/50, r) Montaż zasuwy kołnierzowej typu E z obudową na rurociągach PVC, PE, FI 100 s) Włączenie do istniejącej studni z przejściem szczelnym, t) Obetonowanie włazów, u) Wykonanie bloków oporowych, 3) Roboty odwodnieniowe: a)Igłofiltry o średnicy do FI 50 mm bez obsypki do głębokości 6 m - 20 szt, b) Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów. 4) Przepompownia ścieków: a) Wykopy jamiste wykonywane koparkami, b) Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi, c) Zagęszczanie ziemi stopą wibracyjną, d) Montaż płyty żelbetowej pod komorę przepompowni, e) Montaż przepompowni ścieków, f) Montaż wolnostojącej szafy sterowniczej, g) Wykładziny posadzek w studni z płytek kwasoodpornych, h) Czyszczenie ścian szczotkami, i) Malowanie zwykłe farbą epoksydową ścian, j) Dostawa agregatu prądotwórczego zasilającego tłocznie. 5) Ogrodzenie przepompowni, 6) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 7) Tłuczniowanie nawierzchni drogowych. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, tj. świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, nadzoru i rozliczenia częściowego i całościowego nad robotami budowlanymi określonymi w postępowaniu oznaczonym znakiem ZP.271.32.2016; ogłoszonym w BZP pod numerem 134713 - 2016; w dniu 13-07-2016 r. tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego PE FI 110 mm oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno, szczegółowo określonym na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.nowytomysl.pl/Article/id,1320.html..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9, 71.70.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM: LIDER: Komplet Inwest Sp. zo.o. Sp.k PARTNER: Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops Elżbieta Prażanowska-Nieboj, Al. 11-go Listopada 91 K, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15967,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17958,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4305,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19987,50


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-08-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 15981320160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 238 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 99%
WWW ogłoszenia: www.bip.nowytomysl.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, Sekretariat, pokój 28.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego PE fi 110 oraz tłoczni ścieków do miejscowości Glinno KONSORCJUM: LIDER: Komplet Inwest Sp. zo.o. Sp.k PARTNER: Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops Elżbieta Prażanowska-Nieboj
Al. 11-go Listopada 91 K, 66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie
2016-09-05 17 958,00