Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługi informatyczne sieci LODMAN


Numer ogłoszenia: 161300 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi informatyczne sieci LODMAN.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługi informatyczne sieci LODMAN.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.40.00.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Do poprawnego funkcjonowania jednostek UMŁ niezbędna jest wydajna i bezpieczna transmisja danych. Taką transmisję może zapewnić jedynie wydzielona fizycznie korporacyjna sieć oparta o łącza światłowodowe. Ze względu na duże rozproszenie terytorialne lokalizacji w obrębie miasta oraz technicznie i historycznie uwarunkowane nieciągłości łączy, sieć światłowodowa UMŁ nie jest wystarczająca dla samodzielnego połączenia wszystkich wymaganych lokalizacji. Infrastruktura światłowodowa UMŁ, która jest wykorzystywana do połączeń pomiędzy lokalizacjami na terenie miasta, była budowana w latach 90-tych i późniejszych, w porozumieniu z MSK LODMAN (PŁ) (podpisane zostało wówczas stosowne porozumienie). W wyniku prowadzonych działań inwestycyjnych powstała sieć światłowodowa, której węzły umieszczone są w budynkach należących do Miasta oraz do MSK LODMAN (PŁ). Od tej pory, żaden z operatorów telekomunikacyjnych nie posiada łączy światłowodowych pomiędzy lokalizacjami UMŁ, które będą objęte podpisaną umową. Wykorzystanie istniejących węzłów, które są zlokalizowane w budynkach należących do MSK LODMAN (PŁ) musiałoby uzyskać akceptację PŁ. Z uwagi na fakt, że MSK LODMAN nie jest operatorem posiadającym status operatora publicznego, nie jest zobowiązania do udzielenia takiej zgodny innym podmiotom. W związku z powyższym Politechnika Łódzka (PŁ), ze względu na posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną (węzły i kable światłowodowe), jest jedynym wykonawcą, który z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może wykonać zamówienie, przy założeniu, że Miasto do realizacji tego zadania będzie wykorzystywać maksymalnie swoją własną infrastrukturę. Łącza radiowe nie pozwalają na transmisję danych o takich parametrach i bez zakłóceń. Każdy inny operator musiałby dokonać budowy nowej infrastruktury światłowodowej, co nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku (wymogi formalne oraz czas realizacji inwestycji) dla wszystkich niezbędnych relacji pomiędzy lokalizacjami UMŁ, które będą objęte umowę.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Politechnika Łódzka - Centrum Komputerowe, ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Usługi informatyczne sieci LODMAN.


Numer ogłoszenia: 273822 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 161300 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi informatyczne sieci LODMAN..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi informatyczne sieci LODMAN..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.40.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Politechnika Łódzka - Centrum Komputerowe, ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 600000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  738000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  738000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  738000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 66 i art. 67. ust. 1 pkt. 1, lit. a Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Do poprawnego funkcjonowania jednostek UMŁ niezbędna jest wydajna i bezpieczna transmisja danych. Taką transmisję może zapewnić jedynie wydzielona fizycznie korporacyjna sieć oparta o łącza światłowodowe. Ze względu na duże rozproszenie terytorialne lokalizacji w obrębie miasta oraz technicznie i historycznie uwarunkowane nieciągłości łączy, sieć światłowodowa UMŁ nie jest wystarczająca dla samodzielnego połączenia wszystkich wymaganych lokalizacji. Infrastruktura światłowodowa UMŁ, która jest wykorzystywana do połączeń pomiędzy lokalizacjami na terenie miasta, była budowana w latach 90-tych i późniejszych, w porozumieniu z MSK LODMAN (PŁ) (podpisane zostało wówczas stosowne porozumienie). W wyniku prowadzonych działań inwestycyjnych powstała sieć światłowodowa, której węzły umieszczone są w budynkach należących do Miasta oraz do MSK LODMAN (PŁ). Od tej pory, żaden z operatorów telekomunikacyjnych nie posiada łączy światłowodowych pomiędzy lokalizacjami UMŁ, które będą objęte podpisaną umową. Wykorzystanie istniejących węzłów, które są zlokalizowane w budynkach należących do MSK LODMAN (PŁ) musiałoby uzyskać akceptację PŁ. Z uwagi na fakt, że MSK LODMAN nie jest operatorem posiadającym status operatora publicznego, nie jest zobowiązania do udzielenia takiej zgodny innym podmiotom. W związku z powyższym Politechnika Łódzka (PŁ), ze względu na posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną (węzły i kable światłowodowe), jest jedynym wykonawcą, który z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może wykonać zamówienie, przy założeniu, że Miasto do realizacji tego zadania będzie wykorzystywać maksymalnie swoją własną infrastrukturę. Łącza radiowe nie pozwalają na transmisję danych o takich parametrach i bez zakłóceń. Każdy inny operator musiałby dokonać budowy nowej infrastruktury światłowodowej, co nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku (wymogi formalne oraz czas realizacji inwestycji) dla wszystkich niezbędnych relacji pomiędzy lokalizacjami UMŁ, które będą objęte umowę.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16130020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-05-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
72400000-4 Usługi internetowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi informatyczne sieci LODMAN. Politechnika Łódzka - Centrum Komputerowe
ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź, woj. łódzkie
2014-08-18 738 000,00