Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO zamówienie uzupełniające do zadania: ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIATACH CZĘSTOCHOWSKIM, MYSZKOWSKIM I KŁOBUCKIM (Umowa Nr WIR/P/110328/1/1 z dnia 13 maja 2011 r.).


Numer ogłoszenia: 161609 - 2011; data zamieszczenia: 09.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO zamówienie uzupełniające do zadania: ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIATACH CZĘSTOCHOWSKIM, MYSZKOWSKIM I KŁOBUCKIM (Umowa Nr WIR/P/110328/1/1 z dnia 13 maja 2011 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO zamówienie uzupełniające do zadania: ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIATACH CZĘSTOCHOWSKIM, MYSZKOWSKIM I KŁOBUCKIM (Umowa Nr WIR/P/110328/1/1 z dnia 13 maja 2011 r.). Roboty polegać będą na: wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.21-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu (Nr 66834-2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.) dla zadania Nr WIR/P/110328/1 na ODNOWĘ OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIATACH CZĘSTOCHOWSKIM, MYSZKOWSKIM I KŁOBUCKIM w punkcie II.1.4) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia uzupełniającego przewiduje się wykonanie do 1950 m2 oznakowania. Realizacja tego zadania jest uzasadniona względami bezpieczeństwa ruchu drogowego - odnowa oznakowania w technologii grubowarstwowej zapewnia właściwe funkcjonowanie oznakowania niezależnie od warunków atmosferycznych, co ma szczególne znaczenie w przepadku oznakowania poziomego krawędziowego, które podkreśla geometrię drogi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • FENIKS GT - PONITKA I WSPÓLNICY SP. J., ul. Karola Miarki, 44-230 Bełk, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO zamówienie uzupełniające do zadania: ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIATACH CZĘSTOCHOWSKIM, MYSZKOWSKIM I KŁOBUCKIM (Umowa Nr WIR/P/110328/1/1 z dnia 13 maja 2011 r.).


Numer ogłoszenia: 168083 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 161609 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO zamówienie uzupełniające do zadania: ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIATACH CZĘSTOCHOWSKIM, MYSZKOWSKIM I KŁOBUCKIM (Umowa Nr WIR/P/110328/1/1 z dnia 13 maja 2011 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO zamówienie uzupełniające do zadania: ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIATACH CZĘSTOCHOWSKIM, MYSZKOWSKIM I KŁOBUCKIM (Umowa Nr WIR/P/110328/1/1 z dnia 13 maja 2011 r.). Roboty polegać będą na: wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FENIKS GT - PONITKA I WSPÓLNICY SP. J., ul. Karola Miarki, 44-230 Bełk, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62361,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  76704,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  76704,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  76704,03


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu (Nr 66834-2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.) dla zadania Nr WIR/P/110328/1 na ODNOWĘ OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIATACH CZĘSTOCHOWSKIM, MYSZKOWSKIM I KŁOBUCKIM w punkcie II.1.4) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia uzupełniającego przewiduje się wykonanie do 1950 m2 oznakowania. Realizacja tego zadania jest uzasadniona względami bezpieczeństwa ruchu drogowego - odnowa oznakowania w technologii grubowarstwowej zapewnia właściwe funkcjonowanie oznakowania niezależnie od warunków atmosferycznych, co ma szczególne znaczenie w przepadku oznakowania poziomego krawędziowego, które podkreśla geometrię drogi. Wartość netto zawartej umowy dotyczącej zamówienia uzupełniającego wynosi 76 704,03 zł i stanowi 32,97% wartość zamówienia podstawowego (szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosiła netto 189 150,00 zł).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16160920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233221-4 Malowanie nawierzchi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO zamówienie uzupełniające do zadania: ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO KRAWĘDZIOWEGO NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIATACH CZĘSTOCHOWSKIM, MYSZKOWSKIM I KŁOBUCKIM (Umowa Nr WIR/P/110328/1/1 z dnia 13 maja 20 FENIKS GT - PONITKA I WSPÓLNICY SP. J.
ul. Karola Miarki, 44-230 Bełk, woj. śląskie
2011-06-16 76 704,00