Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Piasek
ND Nr dokumentu 163799-2011
PD Data publikacji 25/05/2011
OJ Dz.U. S 100
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 20/05/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 01/07/2011
DT Termin 01/07/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 14211000 - Piasek
OC Pierwotny kod CPV 14211000 - Piasek
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl

25/05/2011    S100    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Piasek

2011/S 100-163799

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Do wiadomości: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks +48 222449013

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 8 części.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy siedziby Obwodów Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Dostawa 32 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach: ETAP I: 20 850 Mg, ETAP II: 11 250 Mg. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 6 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
1 270 247,08
Bez VAT 1 032 721,20 PLN
II.2.2)Opcje
Tak
proszę podać opis takich opcji: 6 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Część 1 – dostawa 3 900 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 780 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
1)KRÓTKI OPIS
Część 1 – dostawa 3 900 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 780 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

14211000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 1 – dostawa 3 900 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 780 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
Bez VAT 125 470,80 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Część 2 – dostawa 4 650 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 930 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
1)KRÓTKI OPIS
Część 2 – dostawa 4 650 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 930 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

14211000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 2 – dostawa 4 650 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 930 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
Bez VAT 149 599,80 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Część 3 – dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 660 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
1)KRÓTKI OPIS
Część 3 – dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 660 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

14211000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 3 – dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 660 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Bez VAT 106 167,60 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Część 4 – dostawa 1 000 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 200 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
1)KRÓTKI OPIS
Część 4 – dostawa 1 000 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 200 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

14211000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 4 – dostawa 1 000 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 200 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Bez VAT 32 172,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Część 5 – dostawa 3 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 700 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
1)KRÓTKI OPIS
Część 5 – dostawa 3 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 700 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

14211000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 5 – dostawa 3 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 700 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Bez VAT 112 602,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA Część 6 – dostawa 4 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 920 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
1)KRÓTKI OPIS
Część 6 – dostawa 4 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 920 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

14211000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 6 – dostawa 4 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 920 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Bez VAT 147 991,20 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 7 NAZWA Część 7 – dostawa 5 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 160 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji
1)KRÓTKI OPIS
Część 7 – dostawa 5 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 160 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

14211000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 7 – dostawa 5 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom.
Bez VAT 186 597,60 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA Część 8 – dostawa 5 350 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 070 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
1)KRÓTKI OPIS
Część 8 – dostawa 5 350 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 070 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

14211000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Część 8 – dostawa 5 350 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 070 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
Bez VAT 172 120,20 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Wadium.
1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 2 500,00 PLN.
Część 2: 3 000,00 PLN.
Część 3: 2 100,00 PLN.
Część 4: 650,00 PLN.
Część 5: 2 300,00 PLN.
Część 6: 3 000,00 PLN.
Część 7: 3 800,00 PLN.
Część 8: 3 500,00 PLN.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569.
(w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – w Kancelarii ogólnej.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. Dyspozycję w zakresie zwrotu wszystkim Wykonawcom wniesionego w pieniądzu wadium Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
7. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości Umowy brutto.
2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.3. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
5. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zgodnie z punktem 8.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
6. Jeśli Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 8.4. i 8.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert oraz, zgodnie z art. 46 ust. 5. cytowanej wyżej ustawy, zatrzyma wadium wraz z odsetkami.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia Zamawiającemu zapłatę za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego odbioru.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
1. Rozliczenie nastąpi jedną fakturą wystawioną po zrealizowaniu etapu I Zamówienia i jedną fakturą wystawioną po zrealizowaniu etapu II Zamówienia oraz faktur obejmujących dostawy z prawa opcji.
2. Płatność za zrealizowane dostawy nastąpi każdorazowo w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury za I etap, faktury za II etap oraz faktur obejmujących dostawy z prawa opcji, wystawionych na podstawie obustronnie podpisanych protokołów odbioru i zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego (Dyrektora Rejonu Drogowego).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
W celu spełnienia warunku nalezy załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 ppkt. 4, ppkt. 5 ppkt. 6, oraz ppkt. 8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10 pkt. 7., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 10 ppkt 4, 5, 6, 7, 8 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt 10 ppkt 3 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełnione warunki, ojeżeli
Wykonawcy wykażą, że:wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy piasku, żwiru lub innego rodzaju kruszyw, o wartości brutto każde nie mniejszej niż:
Część 1 - 60 000,00 PLN.
Część 2 - 75 000,00 PLN.
Część 3 - 50 000,00 PLN.
Część 4 – 15 000,00 PLN.
Część 5 – 55 000,00 PLN.
Część 6 – 70 000,00 PLN.
Część 7 – 90.000,00 PLN.
Część 8 – 80 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
3. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie;
9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
077/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 1.7.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 36,90 PLN
Warunki i sposób płatności: Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego 88 1050 1025 1000 0023 2544 7569 lub za zaliczeniem pocztowym.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.7.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 1.7.2011 - 11:00

Miejsce

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, sala konferencyjna nr 208, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Polska.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Wymagany termin realizacji Zamówienia:
I etap dostaw 20 850 Mg - do dnia 31.10.2011 r.
II etap dostaw 11 250 Mg - do dnia 31.1.2012 r.
Pozostałą ilość piasku wynikającą z prawa opcji, w przypadku otrzymania zlecenia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 14 dni od otrzymania zleceń, które mogą być udzielane do 31.3.2012 roku.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzedu Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
— jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzadu Zamówień Publicznych
ul.Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
20.5.2011
TI Tytuł PL-Warszawa: Piasek
ND Nr dokumentu 202914-2011
PD Data publikacji 30/06/2011
OJ Dz.U. S 123
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 28/06/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 06/07/2011
DT Termin 06/07/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 14211000 - Piasek
OC Pierwotny kod CPV 14211000 - Piasek
RC Kod NUTS PL12

30/06/2011    S123    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Piasek

2011/S 123-202914

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, attn: Anna Goebel, POLSKA-00-048Warszawa. Tel. +48 222449000. E-mail: przetargi@mzdw.pl. Fax +48 222449013.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.5.2011, 2011/S 100-163799)

Przedmiot zamówienia:
CPV:14211000

Piasek.

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 1.7.2011 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1.7.2011 - 10:00

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 1.7.2011 (11:00)

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 6.7.2011 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 6.7.2011 - 10:00

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 6.7.2011 (11:00)


TI Tytuł PL-Warszawa: Piasek
ND Nr dokumentu 39911-2012
PD Data publikacji 07/02/2012
OJ Dz.U. S 25
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 03/02/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 14211000 - Piasek
OC Pierwotny kod CPV 14211000 - Piasek
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

07/02/2012    S25    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Piasek

2012/S 25-039911

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 8 części.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziby Obwodów Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa 32 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach: ETAP I: 20 850 Mg, ETAP II: 11 250 Mg. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 6 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

14211000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 903 466,98 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
077/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 100-163799 z dnia 25.5.2011

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 123-202914 z dnia 30.6.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Część 1 – dostawa 3 900 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 780 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.9.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zbigniew Turkowski, P.H.U. ASBUD
ul. Fryderyka Rozego 5
09-407 Płock
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 125 470,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 126 640,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa 4 650 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 930 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.9.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Robert Marchliński Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
Mirów 3
06-300 Przasnysz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 149 599,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 109 814,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 660 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.9.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Arkadiusz Grzegrzułka Adex
ul. Mińska 16
05-332 Siennica
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 106 167,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 106 914,06 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Dostawa 1 000 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 200 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.9.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Mega-Krusz Małgorzata Napiórkowska Filip Wilczyński Spółka Jawna
07-410 Ostrołęka
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 32 172,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 140,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 660 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.9.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Arkadiusz Grzegrzułk Adex
ul. Mińska 16
05-332 Siennica
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 112 602,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 113 393,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Dostawa 4 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 920 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.9.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Adam WitkowskiFirma Usługowo-Handlowa Adam Witkowski
ul. Orzeszkowska 5
07-106 Miedzna
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 147 991,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 110 670,48 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Dostawa 5 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 160 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.9.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe Zbigniew Żaczek
Owadów 25
26-631 Jastrzębia
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 186 597,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 188 337,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: Dostawa 5 350 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 070 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.9.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PTSC Rafał Borzechowski
ul. Laurowa 5
05-090 Raszyn
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 172 120,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 125 555,94 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzedu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
— jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzadu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.2.2012

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 16379920111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 20850 ZŁ
Szacowana wartość* 695 000 PLN  -  1 042 500 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 01/07/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
14211000-3 Piasek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część 1 – dostawa 3 900 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 780 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Zbigniew Turkowski, P.H.U. ASBUD
ul. Fryderyka Rozego 5, 09-407 Płock, woj. MAZOWIECKIE
2011-09-19 126 640,00
Dostawa 4 650 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 930 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Robert Marchliński Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
Mirów 3, 06-300 Przasnysz, woj. MAZOWIECKIE
2011-09-19 109 814,00
Dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 660 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby Arkadiusz Grzegrzułka Adex
ul. Mińska 16, 05-332 Siennica, woj. MAZOWIECKIE
2011-09-19 106 914,00
Dostawa 1 000 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 200 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Mega-Krusz Małgorzata Napiórkowska Filip Wilczyński Spółka Jawna
, 07-410 Ostrołęka, woj. MAZOWIECKIE
2011-09-19 22 140,00
Dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 660 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Arkadiusz Grzegrzułk Adex
ul. Mińska 16, 05-332 Siennica, woj. MAZOWIECKIE
2011-09-19 113 393,00
Dostawa 4 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 920 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Adam WitkowskiFirma Usługowo-Handlowa Adam Witkowski
ul. Orzeszkowska 5, 07-106 Miedzna, woj. MAZOWIECKIE
2011-09-19 110 670,00
Dostawa 5 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 160 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe Zbigniew Żaczek
Owadów 25, 26-631 Jastrzębia, woj. MAZOWIECKIE
2011-09-19 188 337,00
Dostawa 5 350 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 070 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. PTSC Rafał Borzechowski
ul. Laurowa 5, 05-090 Raszyn, woj. MAZOWIECKIE
2011-09-19 125 555,00