Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: REMONCIE CZĄSTKOWYM CHODNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930 I 932 ORAZ REMONTACH CZĄSTKOWYCH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932 I 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936 NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R., NR WD/P/150707/1/1).


Numer ogłoszenia: 164761 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: REMONCIE CZĄSTKOWYM CHODNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930 I 932 ORAZ REMONTACH CZĄSTKOWYCH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932 I 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936 NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R., NR WD/P/150707/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie cząstkowym chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich nr 930 i 932 oraz remontach cząstkowych wielkopowierzchniowych nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich nr 930, 932 i 933..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 lipca 2015 r. nr 174520-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936 NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - zimowe utrzymanie dróg, - remonty cząstkowe, - frezowanie nawierzchni bitumicznych, - utrzymanie poboczy, - utrzymanie systemu odwodnienia, - utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Niniejsze zamówienia obejmuje swym zakresem: 1. Jezdnie. Wiele odcinków dróg wojewódzkiej zlokalizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego przejawia znaczne zużycie wynikające z codziennej eksploatacji tych dróg. Posiadają one bardzo liczne spękania, deformacje oraz niezliczoną ilość łat (roboty związane z miejscowym uzupełnianiem ubytków w nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilkunastu lat). Należy również dodać, iż lokalne społeczeństwo zaczyna w sposób coraz bardziej istotny odczuwać skutki prowadzenia tychże robót tj. nierówna nawierzchnia jezdni powoduje wstrząsy oraz nadmierny hałas wywoływany przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe. Dalsze wykonywanie w/w robót na tych odcinkach dróg staje się ekonomicznie oraz technicznie nieuzasadnione. W związku z powyższym zasadnym staje się wykonanie cząstkowych, wielkopowierzchniowych remontów nawierzchni jezdni o łącznej powierzchni 15 700 m2 polegających na frezowaniu średniej grubości 10 cm, skropieniu, ułożeniu warstw bitumicznych tj. warstwy wiążącej gr. 6 cm, warstwy ścieralnej gr. 4 cm, regulacji urządzeń kanalizacji deszczowej (wpusty oraz włazy kanałowe) oraz odtworzeniu oznakowania poziomego. Odcinki dróg przewidziane do cząstkowych, wielkopowierzchniowych remontów nawierzchni jezdni to: - DW 933 w m. Wodzisław Śląski - na wysokości stacji paliw (ul. Pszowska) - znaczne zużycie nawierzchni jezdni, ogromna ilość łat, miejscowe zaniżenia i spękania. Dalsze prowadzenie robót polegających na miejscowym uzupełnianiu ubytków w chwili obecnej staje się nieuzasadnione. - DW 933 w m. Wodzisław Śląski - ciąg skrzyżowań ul. Pszowskiej (DW 933) z ul. Bogumińską oraz ul. Czyżowicką wraz z zatoką autobusową - znaczna degradacja nawierzchni bitumicznej na tym odcinku drogi, liczne koleiny i nierówności znacznie wpływają nie tylko na komfort jazdy ale przede wszystkim zagrażają bezpieczeństwu ruchu kierujących pojazdami. Wywoływane wstrząsy przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe negatywnie wpływają na będące w bezpośrednim sąsiedztwie budynki użyteczności publicznej (budynek starostwa powiatowego oraz budynek urzędu miasta) oraz budynki osób prywatnych. Niezbędnym staje się wykonanie robót polegających na likwidacji zagrożenia na jezdni tj. likwidacji kolein oraz nierówności na całym w/w obszarze. - DW 932 w m. Świerklany - ul. Wodzisławska - znaczne deformacje z przekroju podłużnym i poprzecznym oraz duże skupisko łat (wykonywane w poprzednich roboty polegające na miejscowym uzupełnianiu ubytków w nawierzchni jezdni) wpływają niezwykle negatywnie na komfort oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. - DW 930 w m. Mszana - ul. Połomska - duże skupiska spękań siatkowych, liczne koleiny oraz deformacje są zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaczny obszar na jakim występują w/w deformacje kwalifikuje ten odcinek drogi do wykonania cząstkowych, wielkopowierzchniowych remontów nawierzchni jezdni (miejscowe uzupełnianie ubytków jest technicznie nieuzasadnione). 2.Chodniki. W ciągu dróg wojewódzkich nr 930, 932 oraz 933 zlokalizowane są chodniki, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu pieszych. Powstałe, miejscowe zapadliska są przyczyną gromadzenia się wód opadowych na powierzchni chodników, a brak odpowiedniego spadku poprzecznego chodników w kierunku jezdni jest przyczyną ich degradacji. Ponadto w wielu miejscach (odcinkowo) występują duże ubytki zarówno w nawierzchni z kostki betonowej jak i betonowych krawężników oraz obrzeży. Postępująca korozja w/w elementów doprowadziła do znacznej degradacji chodników. W/w sytuacja w znaczący sposób wpływa na dalsze, sukcesywne pogarszanie się warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych. W związku z powyższym niezbędnym staje się wykonanie prac związanych z remontami cząstkowymi uszkodzonych odcinków chodników, a w szczególności robót polegających na: 1. Roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta pod kontr. chodnika - 700,0 m3. 2. Ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm - 1 500,0 mb. 3. Ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm - 1 500,0 mb. 4. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 2 355,0 m2. 5. Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 355,0 m2. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drogach oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 1 221 773,00 zł (netto) co stanowi 19,60% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • KONSORCJUM-LIDER: PRZEDSIĘB. REMONT.-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJEKTOWE DOMINIK F. ELIAS PARTNER:FENIKS GT SP. Z O.O. ul.Lipowa 19a,44-207 Rybnik, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: REMONCIE CZĄSTKOWYM CHODNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930 I 932 ORAZ REMONTACH CZĄSTKOWYCH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932 I 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936 NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R., NR WD/P/150707/1/1)


Numer ogłoszenia: 169343 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 164761 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: REMONCIE CZĄSTKOWYM CHODNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930 I 932 ORAZ REMONTACH CZĄSTKOWYCH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932 I 933, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936 NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R., NR WD/P/150707/1/1).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie cząstkowym chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich nr 930 i 932 oraz remontach cząstkowych wielkopowierzchniowych nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich nr 930, 932 i 933..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM:LIDER: PRZEDSIĘB. REMONT.-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJEK. DOMINIK F. ELIAS PARTNER: FENIKS GT SP. Z O.O. ul. Lipowa 19a 44-207 Rybnik, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1221773,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1502780,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  1502780,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1502780,79


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 lipca 2015 r. nr 174520-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936 NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - zimowe utrzymanie dróg, - remonty cząstkowe, - frezowanie nawierzchni bitumicznych, - utrzymanie poboczy, - utrzymanie systemu odwodnienia, - utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Niniejsze zamówienia obejmuje swym zakresem: 1. Jezdnie. Wiele odcinków dróg wojewódzkiej zlokalizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego przejawia znaczne zużycie wynikające z codziennej eksploatacji tych dróg. Posiadają one bardzo liczne spękania, deformacje oraz niezliczoną ilość łat (roboty związane z miejscowym uzupełnianiem ubytków w nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilkunastu lat). Należy również dodać, iż lokalne społeczeństwo zaczyna w sposób coraz bardziej istotny odczuwać skutki prowadzenia tychże robót tj. nierówna nawierzchnia jezdni powoduje wstrząsy oraz nadmierny hałas wywoływany przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe. Dalsze wykonywanie w/w robót na tych odcinkach dróg staje się ekonomicznie oraz technicznie nieuzasadnione. W związku z powyższym zasadnym staje się wykonanie cząstkowych, wielkopowierzchniowych remontów nawierzchni jezdni o łącznej powierzchni 15 700 m2 polegających na frezowaniu średniej grubości 10 cm, skropieniu, ułożeniu warstw bitumicznych tj. warstwy wiążącej gr. 6 cm, warstwy ścieralnej gr. 4 cm, regulacji urządzeń kanalizacji deszczowej (wpusty oraz włazy kanałowe) oraz odtworzeniu oznakowania poziomego. Odcinki dróg przewidziane do cząstkowych, wielkopowierzchniowych remontów nawierzchni jezdni to: - DW 933 w m. Wodzisław Śląski - na wysokości stacji paliw (ul. Pszowska) - znaczne zużycie nawierzchni jezdni, ogromna ilość łat, miejscowe zaniżenia i spękania. Dalsze prowadzenie robót polegających na miejscowym uzupełnianiu ubytków w chwili obecnej staje się nieuzasadnione. - DW 933 w m. Wodzisław Śląski - ciąg skrzyżowań ul. Pszowskiej (DW 933) z ul. Bogumińską oraz ul. Czyżowicką wraz z zatoką autobusową - znaczna degradacja nawierzchni bitumicznej na tym odcinku drogi, liczne koleiny i nierówności znacznie wpływają nie tylko na komfort jazdy ale przede wszystkim zagrażają bezpieczeństwu ruchu kierujących pojazdami. Wywoływane wstrząsy przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe negatywnie wpływają na będące w bezpośrednim sąsiedztwie budynki użyteczności publicznej (budynek starostwa powiatowego oraz budynek urzędu miasta) oraz budynki osób prywatnych. Niezbędnym staje się wykonanie robót polegających na likwidacji zagrożenia na jezdni tj. likwidacji kolein oraz nierówności na całym w/w obszarze. - DW 932 w m. Świerklany - ul. Wodzisławska - znaczne deformacje z przekroju podłużnym i poprzecznym oraz duże skupisko łat (wykonywane w poprzednich roboty polegające na miejscowym uzupełnianiu ubytków w nawierzchni jezdni) wpływają niezwykle negatywnie na komfort oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. - DW 930 w m. Mszana - ul. Połomska - duże skupiska spękań siatkowych, liczne koleiny oraz deformacje są zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaczny obszar na jakim występują w/w deformacje kwalifikuje ten odcinek drogi do wykonania cząstkowych, wielkopowierzchniowych remontów nawierzchni jezdni (miejscowe uzupełnianie ubytków jest technicznie nieuzasadnione). 2.Chodniki. W ciągu dróg wojewódzkich nr 930, 932 oraz 933 zlokalizowane są chodniki, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu pieszych. Powstałe, miejscowe zapadliska są przyczyną gromadzenia się wód opadowych na powierzchni chodników, a brak odpowiedniego spadku poprzecznego chodników w kierunku jezdni jest przyczyną ich degradacji. Ponadto w wielu miejscach (odcinkowo) występują duże ubytki zarówno w nawierzchni z kostki betonowej jak i betonowych krawężników oraz obrzeży. Postępująca korozja w/w elementów doprowadziła do znacznej degradacji chodników. W/w sytuacja w znaczący sposób wpływa na dalsze, sukcesywne pogarszanie się warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych. W związku z powyższym niezbędnym staje się wykonanie prac związanych z remontami cząstkowymi uszkodzonych odcinków chodników, a w szczególności robót polegających na: 1. Roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta pod kontr. chodnika - 700,0 m3. 2. Ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm - 1 500,0 mb. 3. Ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm - 1 500,0 mb. 4. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 2 355,0 m2. 5. Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 355,0 m2. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drogach oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 1 221 773,00 zł (netto) co stanowi 19,60% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16476120150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: REMONCIE CZĄSTKOWYM CHODNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 930 I 932 ORAZ REMONTACH CZĄSTKOWYCH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG WOJEWÓDZK KONSORCJUM:LIDER: PRZEDSIĘB. REMONT.-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJEK. DOMINIK F. ELIAS PARTNER: FENIKS GT SP. Z O.O. ul. Lipowa 19a 44-207 Rybnik
ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, woj. śląskie
2015-11-19 1 502 780,00