Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Lublin: BZP/PN/56/2010 - Usługa szkoleniowa - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu Politechnika kolebką przedsiębiorczości


Numer ogłoszenia: 166393 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska , ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pollub.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP/PN/56/2010 - Usługa szkoleniowa - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu Politechnika kolebką przedsiębiorczości.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pt. Politechnika kolebką przedsiębiorczości, zgodnie z Szczegółowym Opisem Zamówienia W ramach realizacji projektu Politechnika kolebką przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Umowa nr 304 POKL.08.02.01-06-084/09-00 zawarta w Lublinie w dniu 16.03.2010 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Politechniką Lubelską. Przewidziano do realizacji Zadanie 2: Szkolenia i doradztwo dla BO, pozycja 23: Trenerzy. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz opracowanie materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej w ramach realizacji projektu pt. Politechnika kolebką przedsiębiorczości z następujących tematów: ZADANIE 1 - Prowadzenie działalności gospodarczej - szkolenie (4 grupy po 40 godzin, łącznie 160 godzin) ZADANIE 2 - Negocjacje biznesowe - szkolenie (4 grupy po 24 godziny, łącznie 96 godzin) ZADANIE 3 - Techniki sprzedaży i obsługa klienta - szkolenie (4 grupy po 24 godziny, łącznie 96 godzin) ZADANIE 4 - Tworzenie biznes planu - szkolenie (4 grupy po 16 godzin, łącznie 64 godziny) ZADANIE 5 - Rachunkowość i finanse w działalności firmy - szkolenie (4 grupy po 64 godzin, łącznie 256 godzin) ZADANIE 6 - Prawo handlowe i administracyjne - szkolenie (4 grupy po 16 godzin, łącznie 64 godziny) ZADANIE 7 - Zewnętrzne źródła finansowania - szkolenie (4 grupy po 30 godzin, łącznie 120 godzin) ZADANIE 8 - Marketing w działalności gospodarczej - szkolenie (4 grupy po 24 godziny, łącznie 96 godzin) ZADANIE 9 - Etyka biznesu - szkolenie (4 grupy po 8 godzin, łącznie 32 godziny) ZADANIE 10 - Uprawnienia w budownictwie - szkolenie (4 grupy po 4 godziny, łącznie 16 godzin) ZADANIE 11 - Unormowania prawne w budownictwie - szkolenie (4 grupy po 6 godzin, łącznie 24 godziny) ZADANIE 12 - Kosztorysowanie robót budowlanych - szkolenie w formie warsztatów komputerowych (4 grupy po 24 godziny, łącznie 96 godzin) ZADANIE 13 - AutoCAD - komputerowe wspomaganie projektowania - szkolenie w formie warsztatów komputerowych (4 grupy po 36 godzin, łącznie 144 godziny) Dzieło powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, kompleksowo, bez konieczności dokonywania późniejszych prac dodatkowych i uzupełnień..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.40.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 13.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia wymaga się, by Wykonawcy posiadali odpowiednie kwalifikacje / wykształcenie. Z tego względu do oferty należy dołączyć CV potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (czy osoba ma odpowiednie wykształcenie i doświadczenie). Podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą wykazać, że dysponują potencjałem umożliwiającym realizację zamówienia na dowód czego składają CV osoby/osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Wykształcenie - 20
 • 3 - Doświadczenie - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.pollub.pl/index.php?kat=820

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin fax: (0-81) 538 43 72 mail: bzp@pollub.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, nr umowy 304 POKL.08.02.01-06-084/09-00 zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Politechniką Lubelską.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Lublin: BZP/PN/56/2010 - Usługa szkoleniowa - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu Politechnika kolebką przedsiębiorczości


Numer ogłoszenia: 202807 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 166393 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP/PN/56/2010 - Usługa szkoleniowa - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu Politechnika kolebką przedsiębiorczości.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pt. Politechnika kolebką przedsiębiorczości, zgodnie z Szczegółowym Opisem Zamówienia W ramach realizacji projektu Politechnika kolebką przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Umowa nr 304 POKL.08.02.01-06-084/09-00 zawarta w Lublinie w dniu 16.03.2010 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Politechniką Lubelską. Przewidziano do realizacji Zadanie 2: Szkolenia i doradztwo dla BO, pozycja 23: Trenerzy. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz opracowanie materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej w ramach realizacji projektu pt. Politechnika kolebką przedsiębiorczości z następujących tematów: ZADANIE 1 - Prowadzenie działalności gospodarczej - szkolenie (4 grupy po 40 godzin, łącznie 160 godzin) ZADANIE 2 - Negocjacje biznesowe - szkolenie (4 grupy po 24 godziny, łącznie 96 godzin) ZADANIE 3 - Techniki sprzedaży i obsługa klienta - szkolenie (4 grupy po 24 godziny, łącznie 96 godzin) ZADANIE 4 - Tworzenie biznes planu - szkolenie (4 grupy po 16 godzin, łącznie 64 godziny) ZADANIE 5 - Rachunkowość i finanse w działalności firmy - szkolenie (4 grupy po 64 godzin, łącznie 256 godzin) ZADANIE 6 - Prawo handlowe i administracyjne - szkolenie (4 grupy po 16 godzin, łącznie 64 godziny) ZADANIE 7 - Zewnętrzne źródła finansowania - szkolenie (4 grupy po 30 godzin, łącznie 120 godzin) ZADANIE 8 - Marketing w działalności gospodarczej - szkolenie (4 grupy po 24 godziny, łącznie 96 godzin) ZADANIE 9 - Etyka biznesu - szkolenie (4 grupy po 8 godzin, łącznie 32 godziny) ZADANIE 10 - Uprawnienia w budownictwie - szkolenie (4 grupy po 4 godziny, łącznie 16 godzin) ZADANIE 11 - Unormowania prawne w budownictwie - szkolenie (4 grupy po 6 godzin, łącznie 24 godziny) ZADANIE 12 - Kosztorysowanie robót budowlanych - szkolenie w formie warsztatów komputerowych (4 grupy po 24 godziny, łącznie 96 godzin) ZADANIE 13 - AutoCAD - komputerowe wspomaganie projektowania - szkolenie w formie warsztatów komputerowych (4 grupy po 36 godzin, łącznie 144 godziny) Dzieło powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, kompleksowo, bez konieczności dokonywania późniejszych prac dodatkowych i uzupełnień...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.40.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, nr umowy 304 POKL.08.02.01-06-084/09-00 zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Politechniką Lubelską..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
ZADANIE 1 - Prowadzenie działalności gospodarczej - łącznie 160 godzin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Daria Schabowska prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Daria Schabowska, z siedzibą w, ul. Krajewskiego 13, 20-738 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
ZADANIE 2 - Negocjacje biznesowe - 96 godzin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Laskowska, ul. Bielskiego ./.., 20-153 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
ZADANIE 3 - Techniki sprzedaży i obsługa klienta - 96 godzin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Monika Madejska, ul. Nowomiejska ../..., 20-615 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14304,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14304,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14304,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
ZADANIE 4 - Tworzenie biznes planu - 64 godziny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maciej Łoś, ul. Romera ../.., 20-487 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
ZADANIE 5 - Rachunkowość i finanse w działalności firmy - 256 godzin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Mazowiecka, ul. Turkusowa ./.., 20-950 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 38400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  38400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
ZADANIE 6 - Prawo handlowe i administracyjne - 64 godziny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Daria Schabowska, ul. Krajewskiego .., 20-738 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
ZADANIE 7 - Zewnętrzne źródła finansowania - 120 godzin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Małek, ul. Krajewskiego .., 20-738 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
ZADANIE 8 - Marketing w działalności gospodarczej - 96 godzin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Małek, ul. Krajewskiego .., 20-738 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
ZADANIE 9 - Etyka biznesu - 32 godziny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dominik Stanny, ul. 3-go Maja ../.., 20-078 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
ZADANIE 10 - Uprawnienia w budownictwie - 16 godzin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojciech Krzaczek prowadzący działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Usługowe PLUS Wojciech Krzaczek, z siedzibą w, ul. Herbowa 16/36, 20-551 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
ZADANIE 11 - Unormowania prawne w budownictwie - 24 godziny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojciech Krzaczek prowadzący działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Usługowe PLUS Wojciech Krzaczek, ul. Herbowa 16/36, 20-551 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
ZADANIE 12 - Kosztorysowanie robót budowlanych - szkolenie w formie warsztatów komputerowych - 96 godzin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojciech Krzaczek prowadzący działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Usługowe PLUS Wojciech Krzaczek,, ul. Herbowa 16/36, 20-551 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
ZADANIE 13 - AutoCAD - komputerowe wspomaganie projektowania - szkolenie w formie warsztatów komp. - 144 godziny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojciech Krzaczek prowadzący działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Usługowe PLUS Wojciech Krzaczek, ul. Herbowa 16/36, 20-551 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21600,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: bzp@pollub.pl
tel: (81)5384103
fax: +48 815384372
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16639320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-06-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 366 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 13
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.pollub.pl
Informacja dostępna pod: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin fax: (0-81) 538 43 72 mail: bzp@pollub.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZADANIE 1 - Prowadzenie działalności gospodarczej - łącznie 160 godzin Daria Schabowska prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Daria Schabowska, z siedzibą w
ul. Krajewskiego 13, 20-738 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 24 000,00
ZADANIE 2 - Negocjacje biznesowe - 96 godzin Agnieszka Laskowska
ul. Bielskiego ./.., 20-153 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 14 400,00
ZADANIE 3 - Techniki sprzedaży i obsługa klienta - 96 godzin Monika Madejska
ul. Nowomiejska ../..., 20-615 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 14 304,00
ZADANIE 4 - Tworzenie biznes planu - 64 godziny Maciej Łoś
ul. Romera ../.., 20-487 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 9 600,00
ZADANIE 5 - Rachunkowość i finanse w działalności firmy - 256 godzin Iwona Mazowiecka
ul. Turkusowa ./.., 20-950 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 38 400,00
ZADANIE 6 - Prawo handlowe i administracyjne - 64 godziny Kancelaria Radcy Prawnego Daria Schabowska
ul. Krajewskiego .., 20-738 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 9 600,00
ZADANIE 7 - Zewnętrzne źródła finansowania - 120 godzin Katarzyna Małek
ul. Krajewskiego .., 20-738 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 18 000,00
ZADANIE 8 - Marketing w działalności gospodarczej - 96 godzin Katarzyna Małek
ul. Krajewskiego .., 20-738 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 14 400,00
ZADANIE 9 - Etyka biznesu - 32 godziny Dominik Stanny
ul. 3-go Maja ../.., 20-078 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 4 800,00
ZADANIE 10 - Uprawnienia w budownictwie - 16 godzin Wojciech Krzaczek prowadzący działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Usługowe PLUS Wojciech Krzaczek, z siedzibą w
ul. Herbowa 16/36, 20-551 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 2 400,00
ZADANIE 11 - Unormowania prawne w budownictwie - 24 godziny Wojciech Krzaczek prowadzący działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Usługowe PLUS Wojciech Krzaczek
ul. Herbowa 16/36, 20-551 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 3 600,00
ZADANIE 12 - Kosztorysowanie robót budowlanych - szkolenie w formie warsztatów komputerowych - 96 godzin Wojciech Krzaczek prowadzący działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Usługowe PLUS Wojciech Krzaczek,
ul. Herbowa 16/36, 20-551 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 14 400,00
ZADANIE 13 - AutoCAD - komputerowe wspomaganie projektowania - szkolenie w formie warsztatów komp. - 144 godziny Wojciech Krzaczek prowadzący działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Usługowe PLUS Wojciech Krzaczek
ul. Herbowa 16/36, 20-551 Lublin, woj. lubelskie
2010-07-29 21 600,00