Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE DO 14 STYCZNIA 2016 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R.


Numer ogłoszenia: 168807 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE DO 14 STYCZNIA 2016 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE DO 14 STYCZNIA 2016 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R. W zakres przedmiotem zamówienia wchodzi wykonanie: zimowego utrzymania dróg, remontów cząstkowych i naprawy oznakowania pionowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.63.00.00-2, 45.23.31.40-2, 90.62.00.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20 maja 2013 r. nr 196296-2013, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót / usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. W ramach niniejszego zamówienia wykonywane będą przede wszystkim usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie powiatu żywieckiego poprzez: - zwalczanie śliskości nawierzchnie jezdni i chodników zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi przy użyciu sprzętu określonego w warunkach wymaganych od wykonawców w tym m.in. pługów, pługopiaskarek. W ramach letniego utrzymania dróg przewidziano asortymenty robót, mające na celu bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego takie jak: - wymiana zniszczonych i nieczytelnych znaków drogowych - brak oznakowania oraz brak czytelności znaków mają zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masami na gorąco i na zimno (przyjęta technologia uzupełnienia ubytków w nawierzchni bitumicznej zależna jest od warunków atmosferycznych), - regulacja zapadniętych studzienek, wpustów i zasuw ulicznych, które to roboty mają znaczący wpływ na komfort jak i bezpieczeństwo podróżujących, - wycinka drzew rosnącym w pasie dróg wojewódzkich wraz z frezowaniem pniaków - z uwagi na silne wiatry oraz duże opady śniegu występujące w rejonach górskich istnieje ryzyko powalenia drzew, złamania konarów, a co za tym idzie konieczne jest sprawne ich usunięcie, - uzupełnienie kratek żeliwnych na wpustach - w ostatnich latach nasilił się proceder kradzieży żeliwnych elementów wyposażenia dróg, a ich brak ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo poruszających się pojazdów i pieszych, - usuwanie potrąconej zwierzyny z pasa drogowego, którego celem jest bezpieczeństwo, jak również czystości i estetyka pasa drogowego. Z uwagi na unieważnienie przetargu nieograniczonego pn.: Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich nr 781, 945, 946, 948 i dawna DK 69 na terenie powiatu żywieckiego od 01.11.2015 r. do 31.10.2018 r., w celu zapewnienia bieżącego utrzymania dróg, ze szczególnym uwzględnieniem zimowego utrzymania dróg zachodzi konieczność zlecenia w/w. prac. Z uwagi na ograniczenia czasowe, w tym zbliżającą się zimę, która w terenach górskich jest szczególnie trudna do przewidzenia, do czasu wyłonienia wykonawcy bieżącego utrzymania na terenie powiatu żywieckiego w okresie 2016-2018, w trybie przetargu nieograniczonego, jedynym rozwiązaniem staje się udzielnie zamówienia uzupełniającego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Powyższe ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego zarówno kierowców jak i pieszych. Wartość w/w zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 580 236,33 zł (netto) co stanowi 11,32 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • WGB FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA WOJCIECH GAWEŁ, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 20a, 34-350 Węgierska Górka, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE DO 14 STYCZNIA 2016 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA NR WD/P/130508/1/1 Z DNIA 01.07.2013).


Numer ogłoszenia: 174917 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 168807 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE DO 14 STYCZNIA 2016 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA NR WD/P/130508/1/1 Z DNIA 01.07.2013)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W zakres przedmiotem zamówienia wchodzi wykonanie: zimowego utrzymania dróg, remontów cząstkowych i naprawy oznakowania pionowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.63.00.00-2, 45.23.31.40-2, 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WGB FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA WOJCIECH GAWEŁ, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 20a, 34-350 Węgierska Górka, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 580236,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  637053,54


 • Oferta z najniższą ceną:
  637053,54
  / Oferta z najwyższą ceną:
  637053,54


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20 maja 2013 r. nr 196296-2013, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 31.10.2015 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót / usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. W ramach niniejszego zamówienia wykonywane będą przede wszystkim usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie powiatu żywieckiego poprzez: - zwalczanie śliskości nawierzchnie jezdni i chodników zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi przy użyciu sprzętu określonego w warunkach wymaganych od wykonawców w tym m.in. pługów, pługopiaskarek. W ramach letniego utrzymania dróg przewidziano asortymenty robót, mające na celu bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego takie jak: - wymiana zniszczonych i nieczytelnych znaków drogowych - brak oznakowania oraz brak czytelności znaków mają zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masami na gorąco i na zimno (przyjęta technologia uzupełnienia ubytków w nawierzchni bitumicznej zależna jest od warunków atmosferycznych), - regulacja zapadniętych studzienek, wpustów i zasuw ulicznych, które to roboty mają znaczący wpływ na komfort jak i bezpieczeństwo podróżujących, - wycinka drzew rosnącym w pasie dróg wojewódzkich wraz z frezowaniem pniaków - z uwagi na silne wiatry oraz duże opady śniegu występujące w rejonach górskich istnieje ryzyko powalenia drzew, złamania konarów, a co za tym idzie konieczne jest sprawne ich usunięcie, - uzupełnienie kratek żeliwnych na wpustach - w ostatnich latach nasilił się proceder kradzieży żeliwnych elementów wyposażenia dróg, a ich brak ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo poruszających się pojazdów i pieszych, - usuwanie potrąconej zwierzyny z pasa drogowego, którego celem jest bezpieczeństwo, jak również czystości i estetyka pasa drogowego. Z uwagi na unieważnienie przetargu nieograniczonego pn.: Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich nr 781, 945, 946, 948 i dawna DK 69 na terenie powiatu żywieckiego od 01.11.2015 r. do 31.10.2018 r., w celu zapewnienia bieżącego utrzymania dróg, ze szczególnym uwzględnieniem zimowego utrzymania dróg zachodzi konieczność zlecenia w/w. prac. Z uwagi na ograniczenia czasowe, w tym zbliżającą się zimę, która w terenach górskich jest szczególnie trudna do przewidzenia, do czasu wyłonienia wykonawcy bieżącego utrzymania na terenie powiatu żywieckiego w okresie 2016-2018, w trybie przetargu nieograniczonego, jedynym rozwiązaniem staje się udzielnie zamówienia uzupełniającego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Powyższe ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego zarówno kierowców jak i pieszych. Wartość w/w zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 580 236,33 zł (netto) co stanowi 11,32 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 16880720150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO W OKRESIE DO 14 STYCZNIA 2016 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 781, 945, 946, 948 NA TERENIE WGB FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA WOJCIECH GAWEŁ
ul. Obrońców Węgierskiej Górki 20a, 34-350 Węgierska Górka, woj. śląskie
2015-11-27 637 053,00