Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Remont Sali w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie na potrzeby światlicy


Numer ogłoszenia: 170359 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont Sali w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie na potrzeby światlicy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Remont Sali w Gminnym centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie na potrzeby świetlicy. Zakres projektowanych prac remontowych budynku obejmuje: -wykonanie wejścia z klatki schodowej poprzez wykucie otworu na drzwi , wykonanie nadproża, zamontowanie drzwi aluminiowych, wydzielenie wejścia z pomieszczenia biblioteki poprzez wykonanie ścianki działowej murowanej z bloczków belitowych gr. 12 cm, obłożenie ścianki płytami kartonowo gipsowymi, wykucie przejścia w ścianie gr. 40 cm w miejscu zamurowanego okna, przespawanie kraty na klatce schodowej. -na projektowanych tarasach na ścianach zewnętrznych podmurowanie ścian na wys. 24 cm, wypełnienie skośnych przestrzeni kruszywem keramzytowym 4-10 mm, wykonanie podkładu z zaprawy cementowej gr. 60 mm zbrojonej siatką z drutu fi 2,5 mm o oczkach 15x15 cm, ułożenie na powierzchni tarasu płytek gresowych pół polerowanych lub polerowanych o wym. 60x60 cm na zaprawie elastycznej, wykonać cokolik na wys. 10 cm . Obsadzenie na krawędzi tarasu balustrady stalowej kutej malowanej farbami olejnymi wys. 110 cm- wzór do ustalenia z inwestorem. Skuć tynki nakrapiane na powierzchni ścian na tarasach i wykonać nowe tynki cem-wap kat III, na parterze wykonać tynki gipsowe na powierzchni tynku nakrapianego. Do wysokości 150 cm na ścianach tarasu, przedsionka na taras, przedsionka klatki schodowej oraz ścian holu na parterze wykonać tynk mozaikowy o grubości zo9arna 1,5 mm. Pozostałe powierzchnie ścian pokryć powłokami malarskimi lateksowymi. Elementy drewniane naświetli, rury pomalować farbami olejnymi. W celu większego doświetlenia klatki schodowej zaprojektowano rozebranie istniejącej ścianki z luksferów i zamontowanie ścianki aluminiowej z przeszkleniem. Nad pomieszczeniem wypożyczalni naczyń wykonać ruszt drewniany z listew 6x4 cm . Do rusztu od spodu i od góry przymocować płytę OSB grubości 18 mm. Na górnej powierzchni ułożyć wykładzinę PCV. -instalacja elektryczna: Demontaż opraw oświetleniowych na holu na parterze oraz jednej oprawy świetlówkowej w bibliotece w miejscu na przedsionek. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej do opraw oświetleniowych, wyłączników i gniazdek na tarasach oraz wejścia na tarasy. Zamontowanie nowych opraw Żarowych na holu, opraw świetlówkowych w wejściu na taras oraz bibliotece, zamontowanie opraw kulowych na wysięgnikach na tarasach. Wysięgniki wykonane z elementów stalowych. Wysięg 100 cm nad tarasem szer. 222 cm i 150 cm nad tarasem szer. 320 cm. Wysięgniki zamontować na wysokości ustalonej z użytkownikiem. Zamontowanie gniazdek i wyłączników w ilościach podanych w przedmiarze..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 34.42.21.00-2, 45.43.21.10-8, 45.44.21.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz.275.) 3. Wadium wniesione w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 RBS Bychawa Oddział Jabłonna z dopiskiem Wadium- Remont Sali w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie na cele świetlicy, kopię dokonania przelewu dołączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w oddzielnej kopercie. 5. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe , na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12.09.2013r. godz 9.00 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego . 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana otrzyma zwrot wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Wykonawca utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, dwie roboty budowlane związane z remontem obiektów, przebudową, budowy o łącznej wartości brutto co najmniej 50000,00 zł. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie min. jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące co najmniej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w specjalności ogólnej , która jako kierownik budowy posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie, liczone od daty uzyskania uprawnień oraz która prowadziła co najmniej 2 budowy o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 50000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz posiadanie opłaconej polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50000,00zł ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jablonna.bip.lublin.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.jablonna.bip.lublin.pl/.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć do sekretariatu w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, 23-114 Jabłonna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jabłonna: Remont Sali w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie na potrzeby świetlicy.


Numer ogłoszenia: 526210 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 170359 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont Sali w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie na potrzeby świetlicy..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Remont Sali w Gminnym centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie na potrzeby świetlicy. Zakres projektowanych prac remontowych budynku obejmuje: -wykonanie wejścia z klatki schodowej poprzez wykucie otworu na drzwi , wykonanie nadproża, zamontowanie drzwi aluminiowych, wydzielenie wejścia z pomieszczenia biblioteki poprzez wykonanie ścianki działowej murowanej z bloczków belitowych gr. 12 cm, obłożenie ścianki płytami kartonowo gipsowymi, wykucie przejścia w ścianie gr. 40 cm w miejscu zamurowanego okna, przespawanie kraty na klatce schodowej. -na projektowanych tarasach na ścianach zewnętrznych podmurowanie ścian na wys. 24 cm, wypełnienie skośnych przestrzeni kruszywem keramzytowym 4-10 mm, wykonanie podkładu z zaprawy cementowej gr. 60 mm zbrojonej siatką z drutu fi 2,5 mm o oczkach 15x15 cm, ułożenie na powierzchni tarasu płytek gresowych pół polerowanych lub polerowanych o wym. 60x60 cm na zaprawie elastycznej, wykonać cokolik na wys. 10 cm . Obsadzenie na krawędzi tarasu balustrady stalowej kutej malowanej farbami olejnymi wys. 110 cm- wzór do ustalenia z inwestorem. Skuć tynki nakrapiane na powierzchni ścian na tarasach i wykonać nowe tynki cem-wap kat III, na parterze wykonać tynki gipsowe na powierzchni tynku nakrapianego. Do wysokości 150 cm na ścianach tarasu, przedsionka na taras, przedsionka klatki schodowej oraz ścian holu na parterze wykonać tynk mozaikowy o grubości zo9arna 1,5 mm. Pozostałe powierzchnie ścian pokryć powłokami malarskimi lateksowymi. Elementy drewniane naświetli, rury pomalować farbami olejnymi. W celu większego doświetlenia klatki schodowej zaprojektowano rozebranie istniejącej ścianki z luksferów i zamontowanie ścianki aluminiowej z przeszkleniem. Nad pomieszczeniem wypożyczalni naczyń wykonać ruszt drewniany z listew 6x4 cm . Do rusztu od spodu i od góry przymocować płytę OSB grubości 18 mm. Na górnej powierzchni ułożyć wykładzinę PCV. -instalacja elektryczna: Demontaż opraw oświetleniowych na holu na parterze oraz jednej oprawy świetlówkowej w bibliotece w miejscu na przedsionek. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej do opraw oświetleniowych, wyłączników i gniazdek na tarasach oraz wejścia na tarasy. Zamontowanie nowych opraw Żarowych na holu, opraw świetlówkowych w wejściu na taras oraz bibliotece, zamontowanie opraw kulowych na wysięgnikach na tarasach. Wysięgniki wykonane z elementów stalowych. Wysięg 100 cm nad tarasem szer. 222 cm i 150 cm nad tarasem szer. 320 cm. Wysięgniki zamontować na wysokości ustalonej z użytkownikiem. Zamontowanie gniazdek i wyłączników w ilościach podanych w przedmiarze..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 34.42.21.00-2, 45.43.21.10-8, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-TEAM, ul. Nałkowskich 131/66, 20-470 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 55422,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41296,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  41296,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  64397,53


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 17035920130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 64 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: www.jablonna.bip.lublin.pl/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45410000-4 Tynkowanie
45432110-8 Kładzenie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont Sali w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie na potrzeby świetlicy. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-TEAM
ul. Nałkowskich 131/66, 20-470 Lublin, woj. lubelskie
2013-12-18 41 296,00