Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Przebudowa i modernizacja osady leśniczego Leśnictwa Ostrówki


Numer ogłoszenia: 170426 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i modernizacja osady leśniczego Leśnictwa Ostrówki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacji osady leśniczego Leśnictwa Ostrówki, w zakresie robót budowlanych tj: Budynek mieszkalny: Przebudowa wejścia do budynku, Zadymianie konstrukcji środkami owadobójczymi i grzybobójczymi, Wydzielenie nowej łazienki na parterze oraz poddaszu budynku, Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blacho dachówkę wraz z orynnowaniem, Wymiana stropów stropów nad piwnicą, Wymiana schodów wewnętrznych w budynku, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych wod.-kan, c.o. i elektrycznych, Modernizacja kotłowni z wymianą kotła c.o., Wymiana posadzek i podłóg, Wymiana glazury i naprawa tynków wewnętrznych wraz z malowaniem pomieszczeń, Remont poddasza z powiększeniem i wymianą warstw posadzkowych i posadzek, Parametry budynku: pow. zabudowy 143,80 m2, pow. użytkowa 158,40 m2, pow. całkowita 368,94 m2, kubatura ok. 1138,34 m3. Budynek gospodarczy: Budowa nowego budynku gospodarczego. Budynek parterowy bez poddasza użytkowego, dach drewniany dwuspadowy pokryty blachodachówką, z garażem dwustanowiskowym, częścią gospodarczą oraz wiatą na opał. Parametry budynku: pow. zabudowy 61,80 m2, pow. użytkowa 52,80 m2, kubatura 304,40 m3. Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków Parametry techniczne: Osadnik gnilny wyposażony w filtr wewnętrzny: pojemność 2.03 m3, max dopływ ścieków wg indywidualnych obliczeń, wypełnienie filtra - 50 kg skały pochodzenia wulkanicznego, materiał zaszczepiający; Drenaż rozsączający - sztywne rury drenarskie PCV 110 z nacięciami, geowłóknina, złoże rozsączające (płukany żwir - kruszywo o frakcji 16 łamane na32); Studzienka rozdzielcza; Studzienka zamykająca (odpowietrzająca) - wentylacja niska (grzybek napowietrzający); Przyłącze kanalizacji sanitarnej do osadnika PVC 0,15m; System niezależnej wentylacji wysokiej - rura PCV 110 (wywiewka ponad dach budynku) lub wykorzystanie istniejącego pionu kanalizacyjnego; Studzienka kanalizacyjna Zagospodarowanie terenu: Wykonanie ogrodzenia frontowego ze sztachet drewnianych zamocowanych na słupkach klinkierowych; Wykonanie ogrodzenia bocznego wzdłuż dojścia do kancelarii z sztachet drewnianych zamocowanych na słupach stalowych; Wykonanie ogrodzenia bocznego i tylnego z siatki na słupach stalowych; Brama wjazdowa przesuwana, brama z siatki, dwie furtki drewniane; Wykonanie utwardzonego wjazdu z kostki betonowej; Wykonanie dojścia do budynku z kostki betonowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (max 50%) w sytuacji konieczności podyktowanej względami technicznymi, niemożliwymi do określenia i przewidzenia w chwili sporządzania projektów, wynikającymi z pisemnej oceny dokonanej przez nadzór inwestorski, zaakceptowanej przez Zamawiającego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.25.21.27-4, 45.21.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości: 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100). Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. O/Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Przetarg nieograniczony - Przebudowa i modernizacja osady leśniczego leśnictwa Ostrówki. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do 2011-07-07. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem trzech robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł. każda.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca w swoim oświadczeniu wykaże się dysponowaniem co najmniej: betoniarki wolnospadowej elektrycznej(2 szt.), rusztowania rurowego, środka transportu, (w przypadku umieszczenia narzędzi i urządzeń równoważnych lecz o innych nazwach należy wskazać, którym ww. funkcjonalnie odpowiadają.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie min. kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę min. 300,0 tys. zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp.; koniecznością wykonania robót, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; na wniosek Wykonawcy w przypadku: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osob sprawujących nadzór autorski i inwestorski, także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiana podwykonawców może być dokonana w sytuacji: na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac, na wniosek Wykonawcy w przypadku: nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Ceny netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 4 parter.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.07.2011 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (sekretariat) I pietro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Przebudowa i modernizacja osady leśniczego Leśnictwa Ostrówki


Numer ogłoszenia: 214566 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 170426 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i modernizacja osady leśniczego Leśnictwa Ostrówki.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacji osady leśniczego Leśnictwa Ostrówki, w zakresie robót budowlanych tj: Budynek mieszkalny: Przebudowa wejścia do budynku, Zadymianie konstrukcji środkami owadobójczymi i grzybobójczymi, Wydzielenie nowej łazienki na parterze oraz poddaszu budynku, Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blacho dachówkę wraz z orynnowaniem, Wymiana stropów stropów nad piwnicą, Wymiana schodów wewnętrznych w budynku, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych wod.-kan, c.o. i elektrycznych, Modernizacja kotłowni z wymianą kotła c.o., Wymiana posadzek i podłóg, Wymiana glazury i naprawa tynków wewnętrznych wraz z malowaniem pomieszczeń, Remont poddasza z powiększeniem i wymianą warstw posadzkowych i posadzek; Parametry budynku: pow. zabudowy 143,80 m2, pow. użytkowa 158,40 m2, pow. całkowita 368,94 m2, kubatura ok. 1138,34 m3, Budynek gospodarczy: Budowa nowego budynku gospodarczego. Budynek parterowy bez poddasza użytkowego, dach drewniany dwuspadowy pokryty blachodachówką, z garażem dwustanowiskowym, częścią gospodarczą oraz wiatą na opał. Parametry budynku: pow. zabudowy 61,80 m2, pow. użytkowa 52,80 m2, kubatura 304,40 m3, Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków: Parametry techniczne: Osadnik gnilny wyposażony w filtr wewnętrzny, pojemność 2.03 m3, max dopływ ścieków wg indywidualnych obliczeń, wypełnienie filtra - 50 kg skały pochodzenia wulkanicznego - materiał zaszczepiający, Drenaż rozsączający - sztywne rury drenarskie PCV 110 z nacięciami, geowłóknina, złoże rozsączające (płukany żwir - kruszywo o frakcji 16 łamane na 32), Studzienka rozdzielcza, Studzienka zamykająca (odpowietrzająca) - wentylacja niska (grzybek napowietrzający), Przyłącze kanalizacji sanitarnej do osadnika PVC 0,15m, System niezależnej wentylacji wysokiej - rura PCV 110 (wywiewka ponad dach budynku) lub wykorzystanie istniejącego pionu kanalizacyjnego, Studzienka kanalizacyjna, Zagospodarowanie terenu: Wykonanie ogrodzenia frontowego ze sztachet drewnianych zamocowanych na słupkach klinkierowych, Wykonanie ogrodzenia bocznego wzdłuż dojścia do kancelarii z sztachet drewnianych zamocowanych na słupach stalowych, Wykonanie ogrodzenia bocznego i tylnego z siatki na słupach stalowych, Brama wjazdowa przesuwana, brama z siatki, dwie furtki drewniane, Wykonanie utwardzonego wjazdu z kostki betonowej, Wykonanie dojścia do budynku z kostki betonowej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.25.21.27-4, 45.21.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Remontowo-Budowlane Kędziorski Zbigniew, Sumowo 43, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 513108,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  470570,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  470570,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  489762,24


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17042620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 268 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 4 parter
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa i modernizacja osady leśniczego Leśnictwa Ostrówki Usługi Remontowo-Budowlane Kędziorski Zbigniew
Sumowo 43, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2011-07-25 470 570,00