Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa - Leszno - Kampinos - Żelazowa Wola - Sochaczew na odcinku od km 27+375 do km 32+200, województwo mazowieckie - nr postępowania 006/10


Numer ogłoszenia: 17149 - 2010; data zamieszczenia: 26.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa - Leszno - Kampinos - Żelazowa Wola - Sochaczew na odcinku od km 27+375 do km 32+200, województwo mazowieckie - nr postępowania 006/10.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa - Leszno - Kampinos - Żelazowa Wola - Sochaczew na odcinku od km 27+375 do km 32+200,.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 609 000,00 zł.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki,jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących: przebudowę, rozbudowę lub budowę drogi o wartości co najmniej 18 000 000,00 brutto. 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, posiadającymi odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia tj.: - Kierownik Budowy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej*, doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych tj. przebudowa, rozbudowa lub budowa drogi o wartości co najmniej 18 000 000,00 brutto. - Kierownik robót drogowych: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej*, - Kierownik robót energetycznych: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych*, - Kierownik robót telekomunikacyjnych: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną*, - Kierownik robót gazowych: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych*, - Kierownik robót wodno-kanalizacyjnych: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych*, - Geodeta: uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji, *) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 4. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; 7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 8. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-02-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1714920100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 561 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg