Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Pszczyna: Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową


Numer ogłoszenia: 172412 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie , ul. Chopina 4, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. (032) 212-80-68, faks (032) 212-80-69.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pzd.powiat.pszczyna.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania: Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi opracowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz.1194 z późniejszymi zmianami). Szczegółowy zakres opracowania projektowo - kosztorysowego obejmuje wykonanie: a) Mapa z naniesieniem projektowanego zadania, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejącego uzbrojenia terenu (w skali 1: 1000 lub 1:500), b) Mapa do celów projektowych (1 egz. z klauzulą dla Zamawiającego + egz. dla potrzeb projektowania ), c) Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (5 egz.), d) Materiały do regulacji pasa drogowego oraz mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami (3 egz.), e) Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu (5 egz.), f) Pomiar ruchu drogowego (3 egz.), g) Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (5 egz.), h) Projekt wykonawczy (5 egz.), i) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (oryginał i 4 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dołączone do każdego z projektów) j) Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - fakultatywnie (3 egz.), k) Pozwolenie wodno prawne (oryginał + 4 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, dołączone do każdego z projektów). l) Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (oryginał + 4 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, dołączone do każdego z projektów) - fakultatywnie m) Inwentaryzacja zadrzewienia i zakrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu (3 egz.), n) Projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy (4 egz.), o) Projekt docelowej organizacji ruchu (4 egz.), p) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (5 egz.), q) Przedmiar robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER) (5 egz.), r) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (5 egz.), s) Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony (5 egz.) oraz w formie TER, t) Uzyskanie pozostałych opinii, pozwoleń, postanowień i decyzji wymaganych przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, - tekst jednolity : Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194. (oryginał + 4 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, dołączone do każdego z projektów), u) Wykaz nieruchomości wymagających ograniczeń w korzystaniu dla realizacji inwestycji oraz inwentaryzacja nieruchomości (5 egz.), v) Badania geotechniczne oraz określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża gruntowego (2 egz.),.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Spółdzielczy w Pszczynie Nr 16 8448 0004 0009 2294 2028 0003. Zamawiający będzie uważał wadium wniesione w pieniądzu za złożone w oznaczonym terminie, jeżeli przed upływem tego terminu kwota wadium wpłynie na wskazany rachunek Zamawiającego. Wadium w postaci niepieniężnej należy: - w formie oryginału złożyć w sekretariacie Zamawiającego a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do składanej oferty. Wykonawca, który nie złoży wadium w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem terminu oznaczonego w specyfikacji albo bez zachowania wymaganej formy zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, minimum jedno zamówienie o wartości min 100.000,00 zł brutto polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej inwestycji drogowej stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) oraz dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. Spełnienie ww warunków będzie dokonane na podstawie treści wymaganych dokumentów, o których mowa poniżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia warunków.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie co najmniej jedną osobę z uprawnieniami projektowymi konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń lub w specjalności drogowej. Należy dołączyć do oferty dokumenty stwierdzające że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Spełnienie ww warunków będzie dokonane na podstawie treści wymaganych dokumentów, o których mowa poniżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia warunków.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty zgodnie z trescia formularza 1, wypelniony formularz nr 2 - wycena, oswiadczenie wskazujace jaka czesc przedmiotu zamowienia zostanie powierzona podwykonawcy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 18.2.1. ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki zaistniałej w umowie. 18.2.2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie odpowiednich dokumentów. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze), b) przedłużenie procedury przetargowej, c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, e) zmiany stanu prawnego, f) niesprzyjające warunki atmosferyczne, g) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej. C Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 18.2.3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z obniżeniem kosztu wykonania robót, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części robót, 18.3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 18.3.1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 18.3.2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). 18.3.3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pzd.powiat.pszczyna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.pzd.powiat.pszczyna.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.06.2010 godzina 08:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Pszczynie przy ul. Chopina 4, sekretariat (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Pszczyna: Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową


Numer ogłoszenia: 194845 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 172412 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Chopina 4, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. (032) 212-80-68, faks (032) 212-80-69.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres opracowania projektowo - kosztorysowego obejmuje Wykonanie: a) Mapa z naniesieniem projektowanego zadania, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejącego uzbrojenia terenu (w skali 1: 1000 lub 1:500), b) Mapa do celów projektowych (1 egz. z klauzulą dla Zamawiającego + egz. dla potrzeb projektowania ), c) Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (5 egz.), d) Materiały do regulacji pasa drogowego oraz mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami (3 egz.), e) Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu (5 egz.), f) Pomiar ruchu drogowego (3 egz.), g) Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (5 egz.), h) Projekt wykonawczy (5 egz.), i) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (oryginał i 4 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dołączone do każdego z projektów) j) Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - fakultatywnie (3 egz.), k) Pozwolenie wodno prawne (oryginał + 4 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, dołączone do każdego z projektów). l) Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (oryginał + 4 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, dołączone do każdego z projektów) - fakultatywnie m) Inwentaryzacja zadrzewienia i zakrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu (3 egz.), n) Projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy (4 egz.), o) Projekt docelowej organizacji ruchu (4 egz.), p) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (5 egz.), q) Przedmiar robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER) (5 egz.), r) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (5 egz.), s) Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony (5 egz.) oraz w formie TER, t) Uzyskanie pozostałych opinii, pozwoleń, postanowień i decyzji wymaganych przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, - tekst jednolity : Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194. (oryginał + 4 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, dołączone do każdego z projektów), u) Wykaz nieruchomości wymagających ograniczeń w korzystaniu dla realizacji inwestycji oraz inwentaryzacja nieruchomości (5 egz.), v) Badania geotechniczne oraz określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża gruntowego ( 2 egz.),.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121311,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89670,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  89670,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  161955,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: pzd.pszczyna@gmail.com
tel: 32 212-80-68
fax: 32 212-80-69
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17241220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-06-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 370 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pzd.powiat.pszczyna.pl
Informacja dostępna pod: www.pzd.powiat.pszczyna.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2010-07-21 89 670,00