Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania - nr postępowania 089/13


Numer ogłoszenia: 172907 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania - nr postępowania 089/13.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 24.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1: 1 400 zł słownie: jeden tysiąc czterysta złotych i zero groszy Część 2: 2 600 zł słownie: dwa tysiące sześćset złotych i zero groszy Część 3: 2 600 zł słownie: dwa tysiące sześćset złotych i zero groszy Część 4: 2 200 zł słownie: dwa tysiące dwieście złotych i zero groszy Część 5: 1 700 zł słownie: jeden tysiąc siedemset złotych i zero groszy Część 6: 1 900 zł słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych i zero groszy Część 7: 2 000 zł słownie: dwa tysiące złotych i zero groszy Część 8: 2 300 zł słownie: dwa tysiące trzysta złotych i zero groszy Część 9: 3 900 zł słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych i zero groszy Część 10: 1 600 zł słownie: jeden tysiąc sześćset złotych i zero groszy Część 11: 1 600 zł słownie: jeden tysiąc sześćset złotych i zero groszy Część 12: 3 100 zł słownie: trzy tysiące sto złotych i zero groszy Cześć 13: 180 zł słownie: sto osiemdziesiąt złotych i zero groszy Część 14: 2 100 zł słownie: dwa tysiące sto złotych i zero groszy Część 15: 2 800 zł słownie: dwa tysiące osiemset złotych i zero groszy Część 16: 1 100 zł słownie: jeden tysiąc sto złotych i zero groszy Część 17: 4 500 zł słownie: cztery tysiące pięćset złotych i zero groszy Część 18: 2 400 zł słownie: dwa tysiące czterysta złotych i zero groszy Część 19: 1 300 zł słownie: jeden tysiąc trzysta złotych i zero groszy Część 20: 3 200 zł słownie: trzy tysiące dwieście złotych i zero groszy Część 21: 2 600 zł słownie: dwa tysiące sześćset złotych i zero groszy Część 22: 1 500 zł słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i zero groszy Część 23: 2 700 zł słownie: dwa tysiące siedemset złotych i zero groszy Część 24: 2 600 zł słownie: dwa tysiące sześćset złotych i zero groszy 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlane polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż: Zadanie 1: 45 000,00 zł brutto Zadanie 2: 80 000,00 zł brutto Zadanie 3: 80 000,00 zł brutto Zadanie 4: 70 000,00 zł brutto Zadanie 5: 55 000,00 zł brutto Zadanie 6: 60 000,00 zł brutto Zadanie 7: 60 000,00 zł brutto Zadanie 8: 70 000,00 zł brutto Zadanie 9: 120 000,00 zł brutto Zadanie 10: 50 000,00 zł brutto Zadanie 11: 80 000,00 zł brutto Zadanie 12: 100 000,00 zł brutto Zadanie 13: 5 000,00 zł brutto Zadanie 14: 65 000,00 zł brutto Zadanie 15: 90 000,00 zł brutto Zadanie 16: 35 000,00 zł brutto Zadanie 17: 140 000,00 zł brutto Zadanie 18: 80 000,00 zł brutto Zadanie 19: 40 000,00 zł brutto Zadanie 20: 100 000,00 zł brutto Zadanie 21: 80 000,00 zł brutto Zadanie 22: 50 000,00 zł brutto Zadanie 23: 80 000,00 zł brutto Zadanie 24: 80 000,00 zł brutto


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min: 1 osobą - Kierownik budowy - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2.Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.8 powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt, 3 i 4 składa każdy z wykonawców (lista podmiotów i odips z rejestru), a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 5, 6, 7, 8 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207...


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.09.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajacego w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie 4: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zadanie 5: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zadanie 6: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Zadanie 11: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Zadanie 13: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Zadanie 15: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Zadanie 24: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania - nr postepowania 089/13.


Numer ogłoszenia: 232613 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 172907 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania - nr postepowania 089/13..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.26.22.12-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie..


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Robót Budowlanych i Drogowych - Usługi Transportowe Marek Smyczyński, Ul. Wojska Polskiego 28c/25, 09-500 Gostynin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 107627,13 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  86100,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  86100,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  86100,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński, Ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 199928,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  141998,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  141998,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  141998,58


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 195596,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  67121,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  67121,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  121155,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zadanie 5: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c., Ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 133343,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  98669,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  98669,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  213147,93


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELBET Andrzej Szymański, Ul. Cienista 7, Marynin, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 153000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  82803,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  82803,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  184008,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG-REM Sp. z o.o., Ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 178875,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  185791,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  185791,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  185791,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. zo.o., Ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 294000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  198891,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  198891,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  301350,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, Ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 126510,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59761,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  59761,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  59761,03


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Zadanie 11: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, Ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 126227,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  67896,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  67896,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106825,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, Ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 238848,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  123829,02


 • Oferta z najniższą ceną:
  123829,02
  / Oferta z najwyższą ceną:
  185976,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Zadanie 13: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, Ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13726,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  78690,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  78690,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90045,84


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, Ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 159536,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  87109,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  87109,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  115548,66


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Zadanie 15: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki, Ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 212782,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  99155,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  99155,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  107944,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki, Ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87791,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45326,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  45326,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49507,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGMAR Mariola Kulkowska, Ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 339213,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  295200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  295200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  485139,99


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGMAR Mariola Kulkowska, Ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 186984,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  121770,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  121770,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  134161,02


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FUH MARK-MAT Marek Osuchowski, Ul. Krakowska 92, 26-400 Przysucha, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 99300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  76998,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  76998,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  103320,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGMAR Mariola Kulkowska, Ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 241458,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  261990,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  261990,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  261990,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA WIELOBRANŻOWA DE-SO Stanisław Sowiński, Dębnowola 51, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 200589,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  100999,61


 • Oferta z najniższą ceną:
  100999,61
  / Oferta z najwyższą ceną:
  153750,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRANS-DROG-KOP, Gończyce, ul. Osiedlowa 5, 08-460 Sobolew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 118620,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  92299,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  92299,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  121770,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGMAR Mariola Kulkowska, Ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 205782,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  184500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  184500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  184500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Zadanie 24: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA WIELOBRANŻOWA DE-SO Stanisław Sowiński, Dębnowola 51, 05-660 Warka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 201429,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  201477,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  201477,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  204180,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-13
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 17290720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 47 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 24
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207..
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45262212-0 Kopanie rowów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie.. Firma Robót Budowlanych i Drogowych - Usługi Transportowe Marek Smyczyński
Ul. Wojska Polskiego 28c/25, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
2013-11-05 86 100,00
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński
Ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
2013-11-05 141 998,00
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku. Usługi Budowlane i Transportowe Miklewska Katarzyna
Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, woj. mazowieckie
2013-11-05 67 121,00
Zadanie 5: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie. Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c.
Ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
2013-11-05 98 669,00
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim. ELBET Andrzej Szymański
Ul. Cienista 7, Marynin, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
2013-11-05 82 803,00
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach. DROG-REM Sp. z o.o.
Ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-11-05 185 791,00
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. zo.o.
Ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
2013-11-05 198 891,00
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
Ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, woj. mazowieckie
2013-11-05 59 761,00
Zadanie 11: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku. Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
Ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, woj. mazowieckie
2013-11-05 67 896,00
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3 Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
Ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, woj. mazowieckie
2013-11-05 123 829,00
Zadanie 13: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4 Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
Ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, woj. mazowieckie
2013-11-05 78 690,00
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach. Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
Ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, woj. mazowieckie
2013-11-05 87 109,00
Zadanie 15: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim. Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki
Ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
2013-11-05 99 155,00
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie. Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki
Ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie
2013-11-05 45 326,00
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu. DROGMAR Mariola Kulkowska
Ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie
2013-11-05 295 200,00
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście DROGMAR Mariola Kulkowska
Ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie
2013-11-05 121 770,00
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie. FUH MARK-MAT Marek Osuchowski
Ul. Krakowska 92, 26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
2013-11-05 76 998,00
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach. DROGMAR Mariola Kulkowska
Ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie
2013-11-05 261 990,00
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku. FIRMA WIELOBRANŻOWA DE-SO Stanisław Sowiński
Dębnowola 51, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2013-11-05 100 999,00
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach. TRANS-DROG-KOP
Gończyce, ul. Osiedlowa 5, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie
2013-11-05 92 299,00
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie. DROGMAR Mariola Kulkowska
Ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie
2013-11-05 184 500,00
Zadanie 24: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce. FIRMA WIELOBRANŻOWA DE-SO Stanisław Sowiński
Dębnowola 51, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
2013-11-05 201 477,00