Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 174241 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi. Zakres czynności w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego obejmuje: 1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, w szczególności: a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych robót budowlanych, 2. prowadzenie wszystkich spraw formalno-prawnych związanych z rozpoczęciem oraz wprowadzeniem Wykonawcy robót na teren budowy i zakończeniem robót, 3. pełnienie czynności kontrolnych i nadzorczych wobec Wykonawcy robót, 4. kontrolowanie przestrzegania zgodności jakości, kosztów i terminów realizowanych robót z dokumentacją, STWiOR i warunkami technicznymi, 5. potwierdzanie zakresu wykonanych robot oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 6. dokonywanie odbiorów robót na każdym ich etapie, 7. sprawdzanie i weryfikacja faktur Wykonawcy robót, 8. dokonanie odbioru w ostatnim dniu upływu terminu gwarancji i rękojmi, ustalonego w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót, 9. wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień z tytułu wyegzekwowania usunięcia wad, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonych na roboty budowlane. Zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi obejmuje: 1. prace przygotowawcze - usunięcie elementów nie harmonizujących z kompozycją fasady: kabli, reklam, krat z okien parteru, nawarstwień malarskich i luźnych fragmentów tynków, 2. rozbiórkę komina nad sala gimnastyczną, 3. naprawę nadproży i zarysowań ścian, 4. oczyszczenie i naprawę tynków, 5. oczyszczenie i uzupełnienie detalu architektonicznego i profili ciągnionych, 6. odtworzenie waz na attyce oraz napisu nad oknami sali gimnastycznej , 7. remont balkonów, 8. częściową renowacja i odtworzenie krat okiennych, 9. wykonanie daszków nad drzwiami do pomieszczeń kuchennych, 10. remont studni przy oknach piwnic, 11. wykonanie nowej opaski wokół budynku, 12. remont stalowych drzwi piwnicznych, 13. renowację i częściowe odtworzenie drzwi zewnętrznych 14. remont i przebudowę schodów zewnętrznych, 15. wymianę obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, ogniomurów, rynien i rur spustowych, 16. prace malarskie elewacji, 17. wymianę stolarki okiennej, drzwi balkonowych i parapetów, 18. wymianę oświetlenia nad drzwiami wejściowymi, 19. częściową wymianę instalacji odgromowej, 20. montaż zabezpieczeń przeciw ptakom. Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w: 1. Projekcie budowlanym remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi opracowanym przez Biuro Budownictwa, 95 - 020 Stróża, ul. Tenisowa 34 w grudniu 2011 r. 2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Przedmiarze robót. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.08.2014 r. Przedmiot umowy zostanie wykonany w trzech etapach: a) I etap: - rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy, - zakończenie - do dnia 31.12.2012 r. b) II etap: - rozpoczęcie realizacji II etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2013, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok. - zakończenie - do dnia 31.12.2013 r. c) III etap: - rozpoczęcie realizacji III etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2014, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok. - zakończenie - do dnia 16.08.2014 r.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 16.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie : usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano - konserwatorskich polegających na remoncie elewacji w obiektach wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków o łącznej wartości robót minimum 2 000 000 PLN brutto i że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku wykazania przez Wykonawców robót rozliczanych w innych walutach niż PLN, jako kurs przeliczeniowy waluty na PLN należy przyjąć: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie: co najmniej jedną osobą (inspektorem nadzoru) z wykształceniem wyższym technicznym i min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako inspektor nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.4 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji prac budowlanych, termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego ulegnie przedłużeniu do dnia bezusterkowego odbioru prac.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.08.2012 godzina 14:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3) Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 4) Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.08.2014 r. Przedmiot umowy zostanie wykonany w trzech etapach: a) I etap: - rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy - zakończenie - do dnia 31.12.2012 r. b) II etap: - rozpoczęcie realizacji II etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2013, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok. - zakończenie - do dnia 31.12.2013 r. c) III etap: - rozpoczęcie realizacji III etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2014, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok. - zakończenie - do dnia 16.08.2014 r.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 238461 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 174241 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi. Zakres czynności w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego obejmuje: 1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, w szczególności: a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych robót budowlanych, 2. prowadzenie wszystkich spraw formalno-prawnych związanych z rozpoczęciem oraz wprowadzeniem Wykonawcy robót na teren budowy i zakończeniem robót, 3. pełnienie czynności kontrolnych i nadzorczych wobec Wykonawcy robót, 4. kontrolowanie przestrzegania zgodności jakości, kosztów i terminów realizowanych robót z dokumentacją, STWiOR i warunkami technicznymi, 5. potwierdzanie zakresu wykonanych robot oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 6. dokonywanie odbiorów robót na każdym ich etapie, 7. sprawdzanie i weryfikacja faktur Wykonawcy robót, 8. dokonanie odbioru w ostatnim dniu upływu terminu gwarancji i rękojmi, ustalonego w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót, 9. wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień z tytułu wyegzekwowania usunięcia wad, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonych na roboty budowlane. Zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi obejmuje: 1. prace przygotowawcze - usunięcie elementów nie harmonizujących z kompozycją fasady: kabli, reklam, krat z okien parteru, nawarstwień malarskich i luźnych fragmentów tynków, 2. rozbiórkę komina nad sala gimnastyczną, 3. naprawę nadproży i zarysowań ścian, 4. oczyszczenie i naprawę tynków, 5. oczyszczenie i uzupełnienie detalu architektonicznego i profili ciągnionych, 6. odtworzenie waz na attyce oraz napisu nad oknami sali gimnastycznej , 7. remont balkonów, 8. częściową renowacja i odtworzenie krat okiennych, 9. wykonanie daszków nad drzwiami do pomieszczeń kuchennych, 10. remont studni przy oknach piwnic, 11. wykonanie nowej opaski wokół budynku, 12. remont stalowych drzwi piwnicznych, 13. renowację i częściowe odtworzenie drzwi zewnętrznych 14. remont i przebudowę schodów zewnętrznych, 15. wymianę obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, ogniomurów, rynien i rur spustowych, 16. prace malarskie elewacji, 17. wymianę stolarki okiennej, drzwi balkonowych i parapetów, 18. wymianę oświetlenia nad drzwiami wejściowymi, 19. częściową wymianę instalacji odgromowej, 20. montaż zabezpieczeń przeciw ptakom. Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w: 1. Projekcie budowlanym remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi, opracowanym przez Biuro Budownictwa, 95 - 020 Stróża, ul. Tenisowa 34 w grudniu 2011 r. 2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Przedmiarze robót. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.08.2014 r. Przedmiot umowy zostanie wykonany w trzech etapach: a) I etap: - rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy - zakończenie - do dnia 31.12.2012 r. b) II etap: - rozpoczęcie realizacji II etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2013, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok. - zakończenie - do dnia 31.12.2013 r. c) III etap: - rozpoczęcie realizacji III etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2014, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok. - zakończenie - do dnia 16.08.2014 r.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dariusz Dolecki D&D Inwestycje, ul. Ołowiana 63, 91-614 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29520,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  29520,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  59040,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17424120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 725 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi Dariusz Dolecki D
ul. Ołowiana 63, 91-614 Łódź, woj. łódzkie
2012-11-12 29 520,00