Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Przebudowa drogi gminnej nr 107187L w miejscowości Piotrków Kolonia


Numer ogłoszenia: 175495 - 2016; data zamieszczenia: 08.08.2016

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065 , strona internetowa www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 107187L w miejscowości Piotrków Kolonia.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 107187L w miejscowości Piotrków Kolonia polegająca na: wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,00m z mijankami o szerokości 5,00m,wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,5-0,75 m. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, w której skład wchodzi: opis techniczny i część rysunkowa, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiący element pomocniczy do wyceny oferty, który nie może służyć do ostatecznej kalkulacji wykonanych robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzupełniającego na Roboty budowlane w zakresie Przebudowy drogi gminnej nr 107187L w miejscowości Piotrków Kolonia spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zgodnie z przywołanym przepisem, Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP Ogłoszenie nr 59693-2016 z dnia 2016-05-30 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO IGORD JERZY PODGÓRSKI, Tatiany 4, 20-711 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


Jabłonna: Przebudowa drogi gminnej nr 107187L w miejscowości Piotrków Kolonia


Numer ogłoszenia: 178839 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 175495 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 107187L w miejscowości Piotrków Kolonia.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 107187L w miejscowości Piotrków Kolonia polegająca na: wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,00m z mijankami o szerokości 5,00m,wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,5-0,75 m. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, w której skład wchodzi: opis techniczny i część rysunkowa, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiący element pomocniczy do wyceny oferty, który nie może służyć do ostatecznej kalkulacji wykonanych robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO IGORD JERZY PODGÓRSKI, Tatiany 4, 20-711 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 83471,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  102670,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  102670,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  102670,46


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzupełniającego na Roboty budowlane w zakresie Przebudowy drogi gminnej nr 107187L w miejscowości Piotrków Kolonia spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zgodnie z przywołanym przepisem, Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP Ogłoszenie nr 59693-2016 z dnia 2016-05-30 r.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17549520160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-08-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi gminnej nr 107187L w miejscowości Piotrków Kolonia PRZEDSIĘBIORSTWO IGORD JERZY PODGÓRSKI
Tatiany 4, 20-711 Lublin, woj. lubelskie
2016-08-11 102 670,00