Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania - nr postępowania 084/15.


Numer ogłoszenia: 177206 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania - nr postępowania 084/15..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania.


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 24.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
7.Wadium. 7.1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1: 1840 zł słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych i zero groszy Część 2: 2350 zł słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy Część 3: 2590 zł słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy Część 4: 1360 zł słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy Część 5: 1460 zł słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy Część 6: 1710 zł słownie: jeden tysiąc siedemset dziesięć złotych i zero groszy Część 7: 2170 zł słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych i zero groszy Część 8: 2230 zł słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych i zero groszy Część 9: 3920 zł słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i zero groszy Część 10: 1590 zł słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy Część 11: 1680 zł słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy Część 12: 1670 zł słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych i zero groszy Cześć 13: 1680 zł słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy Część 14: 2430 zł słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych i zero groszy Część 15: 2150 zł słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych i zero groszy Część 16: 1520 zł słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych i zero groszy Część 17: 2000 zł słownie: dwa tysiące złotych i zero groszy Część 18: 1980 zł słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych i zero groszy Część 19: 2000 zł słownie: dwa tysiące złotych i zero groszy Część 20: 2660 zł słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych i zero groszy Część 21: 1860 zł słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych i zero groszy Część 22: 1860 zł słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych i zero groszy Część 23: 1860 zł słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych i zero groszy Część 24: 1810 zł słownie: jeden tysiąc osiemset dziesięć złotych i zero groszy 7.2.Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056, ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7.3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 7.4.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 7.5.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 7.6.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7.7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ i ustawie Pzp zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlane polegającą na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie drogi lub robotę budowlaną polegającą na ścince, uzupełnieniu poboczy i/lub odmulaniu, profilowaniu, pogłębianiu rowów o wartości nie mniejszej niż: Zadanie 1: 55 000,00 zł brutto Zadanie 2: 70 000,00 zł brutto Zadanie 3: 80 000,00 zł brutto Zadanie 4: 40 000,00 zł brutto Zadanie 5: 40 000,00 zł brutto Zadanie 6: 50 000,00 zł brutto Zadanie 7: 65 000,00 zł brutto Zadanie 8: 65 000,00 zł brutto Zadanie 9: 120 000,00 zł brutto Zadanie 10: 45 000,00 zł brutto Zadanie 11: 50 000,00 zł brutto Zadanie 12: 50 000,00 zł brutto Zadanie 13: 50 000,00 zł brutto Zadanie 14: 70 000,00 zł brutto Zadanie 15: 65 000,00 zł brutto Zadanie 16: 45 000,00 zł brutto Zadanie 17: 60 000,00 zł brutto Zadanie 18: 60 000,00 zł brutto Zadanie 19: 60 000,00 zł brutto Zadanie 20: 80 000,00 zł brutto Zadanie 21: 55 000,00 zł brutto Zadanie 22: 55 000,00 zł brutto Zadanie 23: 55 000,00 zł brutto Zadanie 24: 55 000,00 zł brutto


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 8.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 ( aktualny odpis z właściwego ...) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2.Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.8 ( Wykonawca może polegać ...) powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt. 3 ( lista podmiotów ...) i ppkt. 4 ( aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 5 ( wykaz robót ...),ppkt. 6 ( wykaz osób ...), ppkt. 7 ( oświadczenia ...), ppkt. 8 ( wykonawca może polegać ....) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres rękojmi - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy dopuszczalna jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach na warunkach ściśle określonych w SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www,mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria Ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku, Rejon Drogowy Gostynin..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie 4: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku, Rejon Drogowy Ciechanów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku, Rejon Drogowy Ciechanów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zadanie 5: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie, Rejon Drogowy Ciechanów..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie, Rejon Drogowy Ciechanów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zadanie 6: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie, Rejon Drogowy Ciechanów..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie, Rejon Drogowy Ciechanów..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu, Rejon Drogowy Ostrołęka..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu, Rejon Drogowy Ostrołęka..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Zadanie 11: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Zadanie 13: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 4, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Zadanie 15: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu, Rejon Drogowy Radom..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu, Rejon Drogowy Radom..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście, Rejon Drogowy Radom..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście, Rejon Drogowy Radom..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie, Rejon Drogowy Radom..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie, Rejon Drogowy Radom..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach, Rejon Drogowy Radom.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach, Rejon Drogowy Radom..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku, Rejon Drogowy Otwock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku, Rejon Drogowy Otwock..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach, Rejon Drogowy Otwock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach, Rejon Drogowy Otwock..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie, Rejon Drogowy Otwock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie, Rejon Drogowy Otwock..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Zadanie 24: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce, Rejon Drogowy Otwock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Warce, Rejon Drogowy Otwock..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 45.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres rękojmi - 10


Warszawa: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania - nr postępowania 084/15.


Numer ogłoszenia: 242264 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 177206 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania - nr postępowania 084/15..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.21.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie, Rejon Drogowy Gostynin.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Kryjak, Stanowo 45, 09-470 Bodzanów, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 138387,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  52890,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  52890,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  88560,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach, Rejon Drogowy Gostynin.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński, ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 176763,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  129248,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  129248,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129248,40


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku, Rejon Drogowy Gostynin


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Kryjak, Stanowo 45, 09-470 Bodzanów, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 194535,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54120,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  54120,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  136105,65


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie 4: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku, Rejon Drogowy Ciechanów.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Z.U.H. KOPTRANS Witold Piętka, ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 102478,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  76491,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  76491,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  113573,28


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Zadanie 5: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie, Rejon Drogowy Ciechanów.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowy OPA - PROJEKT Mariusz Opasiński, ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 109693,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88784,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  88784,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  118708,53


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
6   


Nazwa:
Zadanie 6: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie, Rejon Drogowy Ciechanów.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Z.U.H. KOPTRANS Witold Piętka, ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 128917,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  90558,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  90558,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  131856,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELBET Szymański Andrzej, Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 163237,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  98160,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  98160,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98160,15


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
8   


Nazwa:
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELBET Szymański Andrzej, Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 167850,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  99630,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  55719,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  139359,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
9   


Nazwa:
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu, Rejon Drogowy Ostrołęka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 294300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  233281,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  233281,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  274788,15


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
10   


Nazwa:
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07- 320 Małkinia, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 119664,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43936,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  43936,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  43936,83


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
11   


Nazwa:
Zadanie 11: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07- 320 Małkinia, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 126358,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46394,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  46394,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  46394,37


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
12   


Nazwa:
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07- 320 Małkinia, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 125334,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66180,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  66180,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66180,15


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
14   


Nazwa:
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych DROG - INWEST Daniel Kosmalski, ul. Słowackiego 19, 08-110 Siedlce, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 182865,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  93504,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  93504,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  223275,75


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
16   


Nazwa:
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych DROG - INWEST Daniel Kosmalski, ul. Słowackiego 19, 08-110 Siedlce, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 114412,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  62274,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  62274,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  175693,20


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
17   


Nazwa:
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu, Rejon Drogowy Radom.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski, ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 150052,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  74021,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  74021,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  130995,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
18   


Nazwa:
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście, Rejon Drogowy Radom.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski, ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 149025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59286,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  59286,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  170970,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
19   


Nazwa:
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie, Rejon Drogowy Radom.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski, ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 149992,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88240,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  88240,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  157469,52


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
20   


Nazwa:
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach, Rejon Drogowy Radom.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski, ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 199665,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  92446,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  92446,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  146001,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
21   


Nazwa:
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku, Rejon Drogowy Otwock.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa DE - SO Stanisław Sowiński, Dębnowola 51, 05-660 Warka, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 139912,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65559,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  65559,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  91020,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
22   


Nazwa:
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach, Rejon Drogowy Otwock.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa DE - SO Stanisław Sowiński, Dębnowola 51, 05-660 Warka, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 139912,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  69492,54


 • Oferta z najniższą ceną:
  69492,54
  / Oferta z najwyższą ceną:
  88560,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
23   


Nazwa:
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie, Rejon Drogowy Otwock


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. BRUK - BUD Piotr Skoczek, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 140243,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54708,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  54708,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  111654,48


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
24   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGMAR Mariola Kulkowska, ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 135999,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  92250,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  92250,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  108240,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-07-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 17720620150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-07-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: 7 ZŁ
Szacowana wartość* 233 PLN  -  350 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 24
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie 1: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie, Rejon Drogowy Gostynin. Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Kryjak
Stanowo 45, 09-470 Bodzanów, woj. Polska
2015-09-16 52 890,00
Zadanie 2: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Sannikach, Rejon Drogowy Gostynin. Roboty Budowlane i Drogowe Lech Opasiński
ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. Polska
2015-09-16 129 248,00
Zadanie 3: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku, Rejon Drogowy Gostynin Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Kryjak
Stanowo 45, 09-470 Bodzanów, woj. Polska
2015-09-16 54 120,00
Zadanie 4: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku, Rejon Drogowy Ciechanów. Z.U.H. KOPTRANS Witold Piętka
ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów, woj. Polska
2015-09-16 76 491,00
Zadanie 5: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Żurominie, Rejon Drogowy Ciechanów. Zakład Usługowy OPA - PROJEKT Mariusz Opasiński
ul. Płocka 29, 09-530 Gąbin, woj. Polska
2015-09-16 88 784,00
Zadanie 6: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Ciechanowie, Rejon Drogowy Ciechanów. Z.U.H. KOPTRANS Witold Piętka
ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów, woj. Polska
2015-09-16 90 558,00
Zadanie 7: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki. ELBET Szymański Andrzej
Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. Polska
2015-09-16 98 160,00
Zadanie 8: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Łazach, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki. ELBET Szymański Andrzej
Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. Polska
2015-09-16 99 630,00
Zadanie 9: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Myszyńcu, Rejon Drogowy Ostrołęka. Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia, woj. Polska
2015-09-16 233 281,00
Zadanie 10: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07- 320 Małkinia, woj. Polska
2015-09-16 43 936,00
Zadanie 11: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nasielsku, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07- 320 Małkinia, woj. Polska
2015-09-16 46 394,00
Zadanie 12: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Wołominie nr 3, Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07- 320 Małkinia, woj. Polska
2015-09-16 66 180,00
Zadanie 14: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siedlcach, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych DROG - INWEST Daniel Kosmalski
ul. Słowackiego 19, 08-110 Siedlce, woj. Polska
2015-09-16 93 504,00
Zadanie 16: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych DROG - INWEST Daniel Kosmalski
ul. Słowackiego 19, 08-110 Siedlce, woj. Polska
2015-09-16 62 274,00
Zadanie 17: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Radomiu, Rejon Drogowy Radom. Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski
ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, woj. Polska
2015-09-16 74 021,00
Zadanie 18: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Mieście, Rejon Drogowy Radom. Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski
ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, woj. Polska
2015-09-16 59 286,00
Zadanie 19: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Potworowie, Rejon Drogowy Radom. Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski
ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, woj. Polska
2015-09-16 88 240,00
Zadanie 20: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach, Rejon Drogowy Radom. Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Lewandowski
ul. Armii Krajowej 35, 26-400 Przysucha, woj. Polska
2015-09-16 92 446,00
Zadanie 21: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Otwocku, Rejon Drogowy Otwock. Firma Wielobranżowa DE - SO Stanisław Sowiński
Dębnowola 51, 05-660 Warka, woj. Polska
2015-09-16 65 559,00
Zadanie 22: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Maciejowicach, Rejon Drogowy Otwock. Firma Wielobranżowa DE - SO Stanisław Sowiński
Dębnowola 51, 05-660 Warka, woj. Polska
2015-09-16 69 492,00
Zadanie 23: Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie, Rejon Drogowy Otwock F.H.U. BRUK - BUD Piotr Skoczek
Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów, woj. Polska
2015-09-16 54 708,00
Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 24 zadania - nr postępowania 084/15. DROGMAR Mariola Kulkowska
ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, woj. Polska
2015-09-16 92 250,00