Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA, ZMIANA UKŁADÓW ROZSĄCZAJĄCYCH UR7 I UR8 ORAZ PRZEBUDOWA WODOCIĄGÓW W2A zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO KM 34+665,00 (UMOWA NR WD/P/130527/4/1 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R.).


Numer ogłoszenia: 178689 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA, ZMIANA UKŁADÓW ROZSĄCZAJĄCYCH UR7 I UR8 ORAZ PRZEBUDOWA WODOCIĄGÓW W2A zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO KM 34+665,00 (UMOWA NR WD/P/130527/4/1 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu stabilizacji podłoża cementem CEM I grubość 20 cm - 36 236,65 m2, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego grubość 20 cm - 35 247,73 m2, przebudowie wodociągów W2A - 180 mb fi 110 oraz zmianie lokalizacji układów rozsączających UR7 I UR8..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.12.30-9, 45.23.13.00-8, 45.11.25.00-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.07.2013 r. nr 2013 - 099988, gdzie w punkcie VI.3) B) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO KM 34+665,00, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. wykonanie: robót przygotowawczych, rozbiórki elementów dróg i ulic, robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchni bitumicznych, robót montażowych, umocnienia skarp rowów i cieków, remontu rowów, oznakowania poziomego i pionowego, elementów ulic (zjazdów, krawężników, chodników, obrzeży i prefabrykowanych ścieków ulicznych). W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane polegające na: wykonaniu stabilizacji podłoża cementem CEM I grubość 20 cm - 36 236,65 m2, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego grubość 20 cm - 35 247,73 m2, przebudowie wodociągów W2A - 180 mb fi 110 oraz zmianie lokalizacji układów rozsączających UR7 I UR8. 1. Wykonanie stabilizacji podłoża cementem CEM I: Z uwagi na stwierdzone w trakcie prowadzenia prac budowlanych różnice w stosunku do założeń projektowych wynikające z dużej zmienności warunków gruntowych oraz zmienności występowania istniejącej konstrukcji nawierzchni, a także słabsze niż wskazywały wykonane odwierty geotechniczne warunki nośności podłoża, konieczne jest wprowadzenie zmian w projektowanej konstrukcji nawierzchni, w celu doprowadzenia podłoża do oczekiwanej nośności oraz spełnienia wymagań nośności samej konstrukcji nawierzchni. Odmienne - słabsze wartości nośności podłoża spowodowane zostały zmianami w warunkach gruntowo - wodnych, które zaszły w okresie pomiędzy wykonywaniem pierwotnej dokumentacji projektowej (i badań geotechnicznych), tj. w okresie sierpień - wrzesień 2007, a wykonywaniem prac budowlanych - wiosna 2014 r. W wykonanych w 2007 roku otworach nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej w żadnej z lokalizacji wytypowanych do badań. Natomiast obecnie, w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych m.in. z instalacją układów rozsączających, w wykopach stwierdzono w kilku przypadkach wysoki poziom wody gruntowej. Świadczy to o globalnej zmianie warunków wodnych w rejonie przedmiotowej inwestycji, spowodowanej występowaniem w przywołanym wcześniej okresie lat deszczowych - w szczególności lat 2010 i 2011, gdzie ilości opadów notowane wówczas zmieniły poziomy wód gruntowych. Występowanie wody gruntowej w podłożu powoduje obniżenie parametrów wytrzymałościowych istniejącego podłoża. Różnice w grubościach podbudowy stwierdzonej w odwiertach geotechnicznych i po wykonaniu odkrycia istniejącej konstrukcji nawierzchni w wybranych miejscach, mogą wynikać z dużej zmienności warunków konstrukcyjnych nawierzchni, które nie zostały wykazane poprzez otwory badawcze, pomimo faktu, iż zostały wykonane w odstępach zgodnych z obowiązującymi normami i zaleceniami. 2. Zmiana układu rozsączajacego UR7, zmiana układu rozsączającego UR8, przebudowa wodociągu W2A w rejonie zestawu UR7: Zmiana lokalizacji układów rozsączających UR7 i UR8 oraz rzędnych ich posadowienia, a także przebudowa sieci wodociągowej W2A są konieczne do wprowadzenia ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne w pierwotnych miejscach lokalizacji urządzeń. Na występowanie wysokiego poziomu wody gruntowej w rejonie lokalizacji układów nie wskazywały badania geotechniczne przeprowadzane na etapie opracowania projektu. Jedną z przyczyn powstałych rozbieżności jest zaistnienie zmian w stosunkach gruntowo-wodnych w relatywnie długim okresie między opracowaniem projektu, a rozpoczęciem prac budowlanych. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 1 895 345,76 zł (netto) co stanowi 12,49% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA, ZMIANA UKŁADÓW ROZSĄCZAJĄCYCH UR7 I UR8 ORAZ PRZEBUDOWA WODOCIĄGÓW W2A zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO KM 34+665,00 (UMOWA NR WD/P/130527/4/1 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R.)


Numer ogłoszenia: 186795 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 178689 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA, ZMIANA UKŁADÓW ROZSĄCZAJĄCYCH UR7 I UR8 ORAZ PRZEBUDOWA WODOCIĄGÓW W2A zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO KM 34+665,00 (UMOWA NR WD/P/130527/4/1 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R.).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu stabilizacji podłoża cementem CEM I grubość 20 cm - 36 236,65 m2, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego grubość 20 cm - 35 247,73 m2, przebudowie wodociągów W2A - 180 mb fi 110 oraz zmianie lokalizacji układów rozsączających UR7 I UR8..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.12.30-9, 45.23.13.00-8, 45.11.25.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1895345,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2331275,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  2331275,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2331275,28


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.07.2013 r. nr 2013 - 099988, gdzie w punkcie VI.3) B) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL - ETAP II OD KM 30+367,83 DO KM 34+665,00, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. wykonanie: robót przygotowawczych, rozbiórki elementów dróg i ulic, robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchni bitumicznych, robót montażowych, umocnienia skarp rowów i cieków, remontu rowów, oznakowania poziomego i pionowego, elementów ulic (zjazdów, krawężników, chodników, obrzeży i prefabrykowanych ścieków ulicznych). W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane polegające na: wykonaniu stabilizacji podłoża cementem CEM I grubość 20 cm - 36 236,65 m2, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego grubość 20 cm - 35 247,73 m2, przebudowie wodociągów W2A - 180 mb fi 110 oraz zmianie lokalizacji układów rozsączających UR7 I UR8. 1. Wykonanie stabilizacji podłoża cementem CEM I: Z uwagi na stwierdzone w trakcie prowadzenia prac budowlanych różnice w stosunku do założeń projektowych wynikające z dużej zmienności warunków gruntowych oraz zmienności występowania istniejącej konstrukcji nawierzchni, a także słabsze niż wskazywały wykonane odwierty geotechniczne warunki nośności podłoża, konieczne jest wprowadzenie zmian w projektowanej konstrukcji nawierzchni, w celu doprowadzenia podłoża do oczekiwanej nośności oraz spełnienia wymagań nośności samej konstrukcji nawierzchni. Odmienne - słabsze wartości nośności podłoża spowodowane zostały zmianami w warunkach gruntowo - wodnych, które zaszły w okresie pomiędzy wykonywaniem pierwotnej dokumentacji projektowej (i badań geotechnicznych), tj. w okresie sierpień - wrzesień 2007, a wykonywaniem prac budowlanych - wiosna 2014 r. W wykonanych w 2007 roku otworach nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej w żadnej z lokalizacji wytypowanych do badań. Natomiast obecnie, w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych m.in. z instalacją układów rozsączających, w wykopach stwierdzono w kilku przypadkach wysoki poziom wody gruntowej. Świadczy to o globalnej zmianie warunków wodnych w rejonie przedmiotowej inwestycji, spowodowanej występowaniem w przywołanym wcześniej okresie lat deszczowych - w szczególności lat 2010 i 2011, gdzie ilości opadów notowane wówczas zmieniły poziomy wód gruntowych. Występowanie wody gruntowej w podłożu powoduje obniżenie parametrów wytrzymałościowych istniejącego podłoża. Różnice w grubościach podbudowy stwierdzonej w odwiertach geotechnicznych i po wykonaniu odkrycia istniejącej konstrukcji nawierzchni w wybranych miejscach, mogą wynikać z dużej zmienności warunków konstrukcyjnych nawierzchni, które nie zostały wykazane poprzez otwory badawcze, pomimo faktu, iż zostały wykonane w odstępach zgodnych z obowiązującymi normami i zaleceniami. 2. Zmiana układu rozsączajacego UR7, zmiana układu rozsączającego UR8, przebudowa wodociągu W2A w rejonie zestawu UR7: Zmiana lokalizacji układów rozsączających UR7 i UR8 oraz rzędnych ich posadowienia, a także przebudowa sieci wodociągowej W2A są konieczne do wprowadzenia ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne w pierwotnych miejscach lokalizacji urządzeń. Na występowanie wysokiego poziomu wody gruntowej w rejonie lokalizacji układów nie wskazywały badania geotechniczne przeprowadzane na etapie opracowania projektu. Jedną z przyczyn powstałych rozbieżności jest zaistnienie zmian w stosunkach gruntowo-wodnych w relatywnie długim okresie między opracowaniem projektu, a rozpoczęciem prac budowlanych. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 1 895 345,76 zł (netto) co stanowi 12,49% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17868920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112500-0 Usuwanie gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA, ZMIANA UKŁADÓW ROZSĄCZAJĄCYCH UR7 I UR8 ORAZ PRZEBUDOWA WODOCIĄGÓW W2A zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 OD KM 27+500 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA DO KM 38+796 W MIEJSCOWOŚC PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
2014-09-02 2 331 275,00