Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Cieszyn: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej 2619 S - od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna w Cieszynie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. NR SPRAWY 6/2015


Numer ogłoszenia: 179102 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie , ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 033 4777309, faks 033 8530511.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pzdp.cieszyn.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej 2619 S - od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna w Cieszynie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. NR SPRAWY 6/2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej 2619 S - od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna w Cieszynie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres usług będących przedmiotem niniejszej zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych opracowań projektowych dla przebudowy ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej 2619 S- od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna, w Cieszynie, z wyłączeniem odcinka od obrębu wiaduktu nad drogą wewnętrzną Celmy do obrębu skrzyżowania ulic: 3 Maja - Stalmacha - Plac Wolności- ul. Pokoju, w tym przebudowa 4 skrzyżowań oraz 1 wiaduktu znajdujących się w ciągu przedmiotowej drogi powiatowej, tj.: 1. przebudowa skrzyżowania ulic: 3 Maja - Al. Łyska - Most Wolności, 2. przebudowa skrzyżowania ulic: 3 Maja - Stalmacha - Plac Wolności- ul. Pokoju, 3. przebudowa skrzyżowania ulic: Wyższa Brama - Plac Wolności, 4. przebudowa skrzyżowania ulic: Wyższa Brama - Górna - Bielska (do obrębu skrzyżowania z ul. Solną), 5. przebudowę/modernizację wiaduktu (nad drogą wewnętrzną CELMY) w ciągu ul. 3 Maja Dokumentacja ma obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji realizacyjnej (wraz z uzyskaniem tej decyzji). Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia(OPZ) i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych(SST). Opracowywana dokumentacja winna zostać sporządzona z uwzględnieniem ewentualnego etapowania realizacji robót (niezależnej realizacji poszczególnych skrzyżowań bądź poszczególnych odcinków). Przedmiot zamówienia obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o opracowaną dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych przez Projektanta odpowiedzi w ramach procedury przetargowej na roboty budowlane. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa robót. Termin rzeczowej realizacji zadania będzie uzależniony od możliwości pozyskania stosownych środków finansowych na ten cel. O planowanym przystąpieniu do rzeczowej realizacji zadania Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę lecz nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (do 30% zamówienia podstawowego)


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 66.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2.500,00 zł słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku w tym zakresie, Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie: - co najmniej 1 dokumentację projektową w skład której wchodził projekt budowlany i projekt wykonawczy dla przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej o długości min. 0,6 km lub - co najmniej 2 dokumentacje projektowe w skład których (każdej z nich) wchodził projekt budowlany i projekt wykonawczy dla przebudowy lub rozbudowy skrzyżowań na drogach publicznych lub - co najmniej 1 dokumentację projektową w skład której wchodził projekt budowlany i projekt wykonawczy dla przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej o długości mniejszej niż 0,6 km oraz co najmniej 1 dokumentację projektową w skład której wchodził projekt budowlany i projekt wykonawczy dla przebudowy lub rozbudowy skrzyżowania na drodze publicznej.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku w tym zakresie, Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę dysponowaniem wykwalifikowanym personelem, zgodnie z wymaganiami: 1)Projektant dla branży drogowej - minimalna liczba osób 1. Uprawnienia projektowe drogowelub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń. Minimum 3-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień w projektowaniu inwestycji drogowych. 2) Sprawdzający dla branży drogowej (Weryfikator) - minimalna liczba osób 1. Uprawnienia projektowe drogowe lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń. Minimum 2-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień w projektowaniu inwestycji drogowych. 3) Projektant dla branży mostowej - minimalna liczba osób 1. Uprawnienia projektowe mostowe lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń. Minimum 3-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień w projektowaniu inwestycji mostowych. 4) Geodeta - minimalna liczba osób 1. Wykształcenie geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresie 1,2 zgodne z rozdziałem 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Minimum 2-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień w wykonywaniu prac w zakresie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych . Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazane w ofercie osoby, Zmiany personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie są możliwe po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, Do oferty Wykonawca winien dla wskazanych w powyższej tabeli osób załączyć oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego wraz z informacją, że posiadają one odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia Osoby z krajów UE (spoza terytorium RP) nie są zobowiązane oświadczać o przynależności właściwej izby samorządu zawodowego lecz winni oświadczyć o posiadaniu potwierdzenia przez ten organ nadanych w innym kraju członkowskim uprawnień (na podstawie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności nabytych podczas zdobywania doświadczenia zawodowego) zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Niezależnie od powyższego wykazu Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia innych projektantów branżowych z odpowiednimi uprawnieniami, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości min. 100.000,00 zł, - wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 150.000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie Wykonawcy o zakresie usług zleconych do wykonania Podwykonawcom, 2) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 3) Tabelę Opracowań Projektowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Cena jednostkowa za nadzór autorski - 17
 • 3 - Termin opracowania i przekazania do Zamawiającego Koncepcji rozwiązań technicznych dla poszczególnych skrzyżowań - 3


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach: I. Zmiany ogólne: A. Możliwa jest: a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego / Wykonawcę, c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej, d) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu podwykonastwa. B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: A. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie usług ze względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez urzędy), b) przedłużenie procedury udzielenia zamówienia, c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, e) zmiany stanu prawnego, f) niesprzyjające warunki atmosferyczne (dotyczy prac w terenie), g) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, h) interes Zamawiającego, i) brak środków finansowych na rzeczową realizację zadania, j) przedłużenie rzeczowej realizacji zadania, którego dotyczy nadzór autorski. B. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: A. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z obniżeniem kosztów wykonania usług a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją przez Zamawiającego z części usług, d) z rozliczeniem wynikającym z iloczynu faktycznie wykonanych usług i ich wartości ofertowych, e) usługi dodatkowe,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pzdp.cieszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29, pokój 308.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.07.2015 godzina 09:45, miejsce: 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29, pokój 308.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Cieszyn: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej 2619 S - od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna w Cieszynie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. NR SPRAWY 6/2015


Numer ogłoszenia: 204352 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 179102 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 033 4777309, faks 033 8530511.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej 2619 S - od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna w Cieszynie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. NR SPRAWY 6/2015.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej 2619 S - od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna w Cieszynie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres usług będących przedmiotem niniejszej zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych opracowań projektowych dla przebudowy ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej 2619 S- od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna, w Cieszynie, z wyłączeniem odcinka od obrębu wiaduktu nad drogą wewnętrzną Celmy do obrębu skrzyżowania ulic: 3 Maja - Stalmacha - Plac Wolności- ul. Pokoju, w tym przebudowa 4 skrzyżowań oraz 1 wiaduktu znajdujących się w ciągu przedmiotowej drogi powiatowej, tj.: 1. przebudowa skrzyżowania ulic: 3 Maja - Al. Łyska - Most Wolności, 2. przebudowa skrzyżowania ulic: 3 Maja - Stalmacha - Plac Wolności- ul. Pokoju, 3. przebudowa skrzyżowania ulic: Wyższa Brama - Plac Wolności, 4. przebudowa skrzyżowania ulic: Wyższa Brama - Górna - Bielska (do obrębu skrzyżowania z ul. Solną), 5. przebudowę/modernizację wiaduktu (nad drogą wewnętrzną CELMY) w ciągu ul. 3 Maja Dokumentacja ma obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji realizacyjnej (wraz z uzyskaniem tej decyzji). Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia(OPZ) i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych(SST). Opracowywana dokumentacja winna zostać sporządzona z uwzględnieniem ewentualnego etapowania realizacji robót (niezależnej realizacji poszczególnych skrzyżowań bądź poszczególnych odcinków). Przedmiot zamówienia obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o opracowaną dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych przez Projektanta odpowiedzi w ramach procedury przetargowej na roboty budowlane. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa robót. Termin rzeczowej realizacji zadania będzie uzależniony od możliwości pozyskania stosownych środków finansowych na ten cel. O planowanym przystąpieniu do rzeczowej realizacji zadania Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę lecz nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI, UL. SZENWALDA 42, 40-619 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 245569,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  233700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  233700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  233700,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@pzdp.cieszyn.pl
tel: 334 777 309
fax: 338 530 511
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-07-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17910220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-07-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 66 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 97%
WWW ogłoszenia: www.pzdp.cieszyn.pl
Informacja dostępna pod: 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29, pokój 308
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej 2619 S - od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna w Cieszynie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. NR SPRAWY 6/2015 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI
UL. SZENWALDA 42, 40-619 KATOWICE, woj. śląskie
2015-08-11 233 700,00