Gizałki: Utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gizałki w 2013


Numer ogłoszenia: 180681 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gizałki w 2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie pn. Utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gizałki w 2013 obejmuje: a) mechaniczne profilowanie dróg, b) mechaniczne wykonanie koryta drogi, c) wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka), d) wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem łamanym granitowym. Zakres prac do wykonania: 1. BIAŁOBŁOTY - Remont drogi Białobłoty - Biała Góra dz.nr 60 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 1200,00 m2, 2. CZOŁNOCHÓW - Remont drogi (działka nr 185, 133, 68/2) - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 1200,00 m2, 3. KOLONIA OSTROWSKA - Remont drogi w Kol. Ostrowska dz.nr 109 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 400,00 m2, 4. KRZYŻÓWKA - Remont drogi przez wieś Krzyżówka - dz. nr 342/3- równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 1300,00 m2, 5. ORLINA M I D. - Remont drogi Orlina M. - Dziewiń D. dz.nr 66/2 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 800,00 m2 6. RUDA WIECZYŃSKA - Remont nawierzchni drogi dz.nr 213 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem łamanym - tłuczeń (frakcja 0,5-31,50mm) -900,00 m2 7. ŚWIERCZYNA - Remont drogi gminnej dz.nr 38 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 400,00 m2 8. TOMICE - Remont nawierzchni drogi dz.nr 207, 464 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem łamanym - tłuczeń (frakcja 0,5-31,50mm) - 700,00 m2 9. WRONÓW - Remont nawierzchni drogi - dz. nr 266, 267 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 250,00 m2 10. WIERZCHY - Remont nawierzchni dróg dz. nr 72, 297, 275, 293 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 1000,00 m2 Łączny zakres prac do wykonania przedstawia kosztorys ofertowy (załącznik nr 8 do SIWZ).


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych) do 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w przypadku dysponowania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych na częściowe wzmacnianie dróg gminnych.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, remoncie dróg o nawierzchni żwirowej lub tłuczniowej o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (każda)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący następującym sprzętem: walec statyczny samojezdny min. 10 t, równiarka drogowa samojezdna


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie i złożenie poświadczeń dotyczy co najmniej 2 robót budowlanych polegające na budowie, remoncie dróg o nawierzchni żwirowej lub tłuczniowej o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (każda). Zamawiający nie wymaga informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; informację o podwykonawcach (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 7 do SIWZ) - w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać NIE DOTYCZY; kosztorys ofertowy (wzór dokumentu jest załącznikiem nr 8 do SIWZ) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany zakresu przedmiotu umowy: rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy; 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót; b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; c) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki - pokój nr 11..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pok. nr 2 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gizałki: Utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gizałki w 2013


Numer ogłoszenia: 198143 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 180681 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gizałki w 2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie pn. Utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gizałki w 2013 obejmuje: a) mechaniczne profilowanie dróg, b) mechaniczne wykonanie koryta drogi, c) wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka), d) wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem łamanym granitowym. Zakres prac do wykonania: 1. BIAŁOBŁOTY - Remont drogi Białobłoty - Biała Góra dz.nr 60 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 1200,00 m2, 2. CZOŁNOCHÓW - Remont drogi (działka nr 185, 133, 68/2) - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 1200,00 m2, 3. KOLONIA OSTROWSKA - Remont drogi w Kol. Ostrowska dz.nr 109 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 400,00 m2, 4. KRZYŻÓWKA - Remont drogi przez wieś Krzyżówka - dz. nr 342/3- równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 1300,00 m2, 5. ORLINA M I D. - Remont drogi Orlina M. - Dziewiń D. dz.nr 66/2 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 800,00 m2 6. RUDA WIECZYŃSKA - Remont nawierzchni drogi dz.nr 213 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem łamanym - tłuczeń (frakcja 0,5-31,50mm) -900,00 m2 7. ŚWIERCZYNA - Remont drogi gminnej dz.nr 38 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 400,00 m2 8. TOMICE - Remont nawierzchni drogi dz.nr 207, 464 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem łamanym - tłuczeń (frakcja 0,5-31,50mm) - 700,00 m2 9. WRONÓW - Remont nawierzchni drogi - dz. nr 266, 267 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 250,00 m2 10. WIERZCHY - Remont nawierzchni dróg dz. nr 72, 297, 275, 293 - równanie nawierzchni i zagęszczenie - utwardzenie kruszywem żwirowo - piaskowym (pospółka frakcja 0,5-65,00mm) - 1000,00 m2 Łączny zakres prac do wykonania przedstawia kosztorys ofertowy (załącznik nr 8 do SIWZ).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • USŁUGI - WYKOPY ZIEMNE Mirosław Ślugaj, {Dane ukryte}, 63-313 Chocz, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 110268,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  132749,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  132749,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  132749,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18068120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 53 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki - pokój nr 11.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gizałki w 2013 USŁUGI - WYKOPY ZIEMNE Mirosław Ślugaj
Chocz
2013-09-27 132 749,00