Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO POLEGAJĄCE NA: WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.12.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA Z DNIA 29.10.2013 R. NR WD/P/130923/1/1).


Numer ogłoszenia: 184367 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO POLEGAJĄCE NA: WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.12.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA Z DNIA 29.10.2013 R. NR WD/P/130923/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: naprawach nawierzchni bitumicznej na terenie powiatu lublinieckiego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.09.2013 r. pod nr 395776-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.12.2013 R. DO 31.10.2015 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót / usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. Z uwagi na zły stan techniczny odcinka nawierzchni, liczne spękania oraz deformacje powierzchni zachodzi potrzeba wykonania odcinkowego remontu wielkopowierzchniowego. Ze względu na charakter deformacji (koleiny, większe zapadliska) a także na fakt, iż na wskazanym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 906 przed miejscowością Koszęcin znajduje się już bardzo duża ilość mniejszych łat które ulegają szybkiej degradacji należy wykonać remonty wielkopowierzchniowe. Wykonanie wyżej wymienionych prac ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego a także niedopuszczenie do powstania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Przyjęta technologia remontów wielkopowierzchniowych zapewnia również dłuższą trwałość nawierzchni w stosunku do remontów cząstkowych na pojedynczych łatach. Odcinek nawierzchni znajduje się w tak złym stanie technicznym, że brak wykonania remontu może skutkować po okresie zimowym koniecznością zamknięcia drogi. Z uwagi na wskazany zły stan techniczny, który ulega dalszemu pogorszeniu a także pozyskane środki finansowe zasadnym jest wykonanie w/w robót, a w przyszłości w przypadku pozyskania większych środków finansowych zaprojektowanie i wykonanie przebudowy całej konstrukcji nawierzchni. Wartość w/w zamówienia uzupełniającego zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 519 870,00 zł (netto) co stanowi 14,26% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający w br. udzielił już zamówienia uzupełniającego do zadania podstawowego, którego wartość zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosiła 522 970,00 zł (netto) co stanowiło 14,35% wartości zamówienia podstawowego (ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 13 listopada 2015 r. nr 165625-2015, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20 listopada 2015 r. nr 170671-2015.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO POLEGAJĄCE NA: WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.12.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA Z DNIA 29.10.2013 R. NR WD/P/130923/1/1).


Numer ogłoszenia: 189293 - 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 184367 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO POLEGAJĄCE NA: WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.12.2013 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA Z DNIA 29.10.2013 R. NR WD/P/130923/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: naprawach nawierzchni bitumicznej na terenie powiatu lublinieckiego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 519870,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  639440,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  639440,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  639440,10


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.09.2013 r. pod nr 395776-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, 906, 907, 908 NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO W OKRESIE OD 01.12.2013 R. DO 31.10.2015 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót / usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. Z uwagi na zły stan techniczny odcinka nawierzchni, liczne spękania oraz deformacje powierzchni zachodzi potrzeba wykonania odcinkowego remontu wielkopowierzchniowego. Ze względu na charakter deformacji (koleiny, większe zapadliska) a także na fakt, iż na wskazanym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 906 przed miejscowością Koszęcin znajduje się już bardzo duża ilość mniejszych łat które ulegają szybkiej degradacji należy wykonać remonty wielkopowierzchniowe. Wykonanie wyżej wymienionych prac ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego a także niedopuszczenie do powstania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Przyjęta technologia remontów wielkopowierzchniowych zapewnia również dłuższą trwałość nawierzchni w stosunku do remontów cząstkowych na pojedynczych łatach. Odcinek nawierzchni znajduje się w tak złym stanie technicznym, że brak wykonania remontu może skutkować po okresie zimowym koniecznością zamknięcia drogi. Z uwagi na wskazany zły stan techniczny, który ulega dalszemu pogorszeniu a także pozyskane środki finansowe zasadnym jest wykonanie w/w robót, a w przyszłości w przypadku pozyskania większych środków finansowych zaprojektowanie i wykonanie przebudowy całej konstrukcji nawierzchni. Wartość w/w zamówienia uzupełniającego zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 519 870,00 zł (netto) co stanowi 14,26% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający w br. udzielił już zamówienia uzupełniającego do zadania podstawowego, którego wartość zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosiła 522 970,00 zł (netto) co stanowiło 14,35% wartości zamówienia podstawowego (ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 13 listopada 2015 r. nr 165625-2015, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20 listopada 2015 r. nr 170671-2015.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18436720150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO POLEGAJĄCE NA: WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 905, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
2015-12-23 639 440,00