Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu


Numer ogłoszenia: 184696 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających m.in. na: wykonaniu ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica zgodnie ze standardami Leśnej Mapy Numerycznej, aktualizacji rejestru gruntów zgodnie z powszechną ewidencją gruntów i budynków, pozwalającą automatyczne przywiązanie wyłączeń do działek i eksport do programu Taksator oraz wydruk sporządzonego rejestru gruntów, sporządzenia zmian powierzchniowych w gminach, w ramach obrębów leśnych, weryfikacji użytków gruntowych wskazanych przez nadleśnictwo, dokonanie pomiaru sytuacyjnego zmienionych użytków, pomiar budynków i budowli, wznowienie znaków granicznych, stabilizacji i okazania stronom, wykonanie podziałów geodezyjnych - wydzielenie osad projektowanych do sprzedaży, wykonanie wydzieleń linii energetycznych (powierzchnia i szerokość), Ogólne informacje o terenie Nadleśnictwa Brodnica: Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 77 897,45 ha, Mapy topograficzne w skali 1:50000 z oznaczeniem zasięgu znajdują się w Nadleśnictwie i RDLP w Toruniu. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa jest określony również w postaci warstwy Leśnej Mapy Numerycznej (LMN), Powierzchnia gruntów będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brodnica wg stanu na 01.01.2012 roku wynosi 21177,3585 ha - 1503 działki, Ewidencja gruntów dotycząca stanu posiadania Nadleśnictwa jest prowadzona przez następujące Starostwa Powiatowe: Brodnica 18457,0950 ha 1263 działki, Nowe Miasto Lubawskie 2713,3335 ha 239 działek, Rypin 6,9300 ha 1 działka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wymaganych prac zawiera załącznik nr 2 SIWZ. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot umowy dwuletniej rękojmi, Wszelkie materiały, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, niepodlegające włączeniu do państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, stanowić będą własność Lasów Państwowych ( w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631))..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy).


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości: 2.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie nadleśnictwa (pokój nr 9, I piętro). Natomiast do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. Oddz. Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Przetarg nieograniczony -Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica dla potrzeb V rewizji urządzenia lasu. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do 2012-06-14. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium: wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wadium może być zaliczone na poczet zabezpieczenia, co potwierdza się w pkt. 16.1., na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli zostanie wykazane i udokumentowane przez Wykonawcę zrealizowanie z należytą, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, starannością co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, na kwotę minimum 75 tys. zł, polegających na wykonaniu leśnych numerycznych map ewidencji gruntów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Rozumie się przez to przekazanie dokumentacji techniczno-prawnej specjalistycznych pomiarów lasu ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej ewidencyjnej mapy numerycznej Standard LMN do PODGiK potwierdzona przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na podstawie informacji umieszczonych w wykazie wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia geodezyjne nadane przez właściwe organy w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych oraz złoży oświadczenie, że osoby wskazane w ww. wykazie posiadają ww. uprawnienia geodezyjne nadane przez właściwe organy oraz po przedstawieniu oświadczenia, że osoby wskazane w wykazie posiadają uprawnienia geodezyjne nadane przez właściwe organy w następujących zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 20 tys. zł. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. Zamawiający dopuszcza możliwość redukcji zakresu zadań do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.06.2012 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu.


Numer ogłoszenia: 251784 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 184696 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających m.in. na: wykonaniu automatyczne przywiązanie wyłączeń do działek i eksport do programu Taksator oraz wydruk sporządzonego rejestru gruntów, sporządzenia zmian powierzchniowych w gminach, w ramach ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica zgodnie ze standardami Leśnej Mapy Numerycznej, aktualizacji rejestru gruntów zgodnie z powszechną ewidencją gruntów i budynków, pozwalającą obrębów leśnych, weryfikacji użytków gruntowych wskazanych przez nadleśnictwo, dokonanie pomiaru sytuacyjnego zmienionych użytków, pomiar budynków i budowli, wznowienie znaków granicznych, stabilizacji i okazania stronom, wykonanie podziałów geodezyjnych - wydzielenie osad projektowanych do sprzedaży, wykonanie wydzieleń linii energetycznych (powierzchnia i szerokość), Ogólne informacje o terenie Nadleśnictwa Brodnica: Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 77 897,45 ha, Mapy topograficzne w skali 1:50000 z oznaczeniem zasięgu znajdują się w Nadleśnictwie i RDLP w Toruniu. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa jest określony również w postaci warstwy Leśnej Mapy Numerycznej (LMN), Powierzchnia gruntów będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brodnica wg stanu na 01.01.2012 roku wynosi 21177,3585 ha - 1503 działki, Ewidencja gruntów dotycząca stanu posiadania Nadleśnictwa jest prowadzona przez następujące Starostwa Powiatowe: Brodnica 18457,0950 ha 1263 działki, Nowe Miasto Lubawskie 2713,3335 ha 239 działek, Rypin 6,9300 ha 1 działka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wymaganych prac zawiera załącznik nr 2 SIWZ. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot umowy dwuletniej rękojmi, Wszelkie materiały, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, niepodlegające włączeniu do państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, stanowić będą własność Lasów Państwowych ( w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631))..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GEOX - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Spółka Cywilna, ul. Broniewskiego 15, 87-720 Ciechocinek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 200000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  198008,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  116475,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  219397,43


 • Waluta:
  PLN.


Brodnica: Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu.


Numer ogłoszenia: 251786 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 184696 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających m.in. na: wykonaniu ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica zgodnie ze standardami Leśnej Mapy Numerycznej, aktualizacji rejestru gruntów zgodnie z powszechną ewidencją gruntów i budynków, pozwalającą automatyczne przywiązanie wyłączeń do działek i eksport do programu Taksator oraz wydruk sporządzonego rejestru gruntów, sporządzenia zmian powierzchniowych w gminach, w ramach obrębów leśnych, weryfikacji użytków gruntowych wskazanych przez nadleśnictwo, dokonanie pomiaru sytuacyjnego zmienionych użytków, pomiar budynków i budowli, wznowienie znaków granicznych, stabilizacji i okazania stronom, wykonanie podziałów geodezyjnych - wydzielenie osad projektowanych do sprzedaży, wykonanie wydzieleń linii energetycznych (powierzchnia i szerokość), Ogólne informacje o terenie Nadleśnictwa Brodnica: Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 77 897,45 ha, Mapy topograficzne w skali 1:50000 z oznaczeniem zasięgu znajdują się w Nadleśnictwie i RDLP w Toruniu. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa jest określony również w postaci warstwy Leśnej Mapy Numerycznej (LMN), Powierzchnia gruntów będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brodnica wg stanu na 01.01.2012 roku wynosi 21177,3585 ha - 1503 działki, Ewidencja gruntów dotycząca stanu posiadania Nadleśnictwa jest prowadzona przez następujące Starostwa Powiatowe: Brodnica 18457,0950 ha 1263 działki, Nowe Miasto Lubawskie 2713,3335 ha 239 działek, Rypin 6,9300 ha 1 działka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wymaganych prac zawiera załącznik nr 2 SIWZ. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot umowy dwuletniej rękojmi, Wszelkie materiały, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, niepodlegające włączeniu do państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, stanowić będą własność Lasów Państwowych ( w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631))...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GOEX - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Spółka Cywilna, ul. Broniewskiego 15, 87-720 Ciechocinek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 200000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  198008,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  116475,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  219397,43


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18469620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 381 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu. GEOX - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Spółka Cywilna
ul. Broniewskiego 15, 87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
2012-07-13 198 008,00
Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Brodnica dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu. GOEX - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Spółka Cywilna
ul. Broniewskiego 15, 87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
2012-07-13 198 008,00