Góra Kalwaria: Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2015 r.


Numer ogłoszenia: 1856 - 2015; data zamieszczenia: 05.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2015 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w roku 2015. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt, które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, a także chorych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pozostawionych bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której dotychczas pozostawały z terenu Gminy Góra Kalwaria na polecenie Straży Miejskiej do miejsca czasowego pobytu zwierząt, w szczególności: a) wyłapywanie przy pomocy urządzeń i środków, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadających im cierpienia, b) zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas wyłapywania i transportu zwierząt, c) przewożenia bezdomnych zwierząt pojazdami przystosowanymi do ich transportu, d) wykonywanie czynności w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2) w najkrótszym możliwym czasie zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w znaczeniu przepisu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 3) objęcie zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią dla rasy, płci, wieku i kondycji zdrowotnej zwierzęcia oraz odpowiednią karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia, zapewnienia możliwości wybiegu/spaceru; 4) wykonanie podstawowych zabiegów higienicznych i lekarskich, w tym: zwalczanie pasożytów, szczepienia obowiązkowe: przeciwko wściekliźnie; 5) wykonanie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt, po upływie 14 dni od ich umieszczenia, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna; 6) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru mikrochipu do ogólnostostępnej krajowej bazy danych (np. Safe-Animal), prowadzenie bazy danych; 7) zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Góra Kalwaria w przepadku gdy: a) zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, b) zostały w inny sposób okaleczone, c) pogryzły ludzi - muszą być odłowione, przetrzymane oraz muszą przejść kwarantanę (badanie w kierunku wścieklizny), 8) przetrzymywanie zwierząt agresywnych oddzielonych od zwierząt nieprzejawiających takich cech; 9) leczenie przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, w tym leczenie zwierząt z wypadków; 10) w przypadku zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich do zwierzęcia, Wykonawca zobowiązany jest do jego wydania po uzgodnieniu z Zamawiającym; 11) eutanazję odłowionych zwierząt, zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt oraz przekazanie ich zwłok do utylizacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony na koszt Wykonawcy; 12) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt i zwierząt nieuleczalnie chorych. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny; 13) przekazanie zwierząt do adopcji - osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im opiekę i ochronę oraz należyte warunki bytowe uwzględniające potrzeby zwierzęcia (umowa adopcyjna); 14) prowadzenie dokumentacji osób, które stały się posiadaczami zwierząt (przez adopcję) i przekazywanie jej Zamawiającemu- umowy adopcyjne; 15) przyjmowanie zwierząt odebranych w trybie przewidzianym w art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 16) postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wścieklizny lub innej choroby zakaźnej; 17) zapewnienie dożywotniego pobytu przyjętych zwierząt; 18) prowadzenie dokładnej ewidencji wykazu zwierząt przebywających w schronisku tj.: a) wykaz podmiotu zgłaszającego konieczność odłowu, opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć , maść i oznakowanie, b) datę przyjęcia, dokumentacja fotograficzna zwierzęcia umożliwiające jego identyfikację, numer mikrochipu, c ) rodzaj wykonanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej, dane dotyczące kwarantanny, d) okres przetrzymywania zwierzęcia, datę opuszczenia oraz imię i nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę pod opieką, e) datę śmierci z podaniem przyczyny. Dane te przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy; 19) zwierzęta, które zostały przyjęte, należy sfotografować, a zdjęcia wraz ze wskazaniem gdzie i kiedy zwierzę zostało znalezione, opublikować na stronie internetowej Wykonawcy niezwłocznie po przyjęciu zwierzęcia, 20) przekazywanie powyższej informacji wraz z dokumentacją zdjęciową Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu w formie protokółu przyjętego przez Zamawiającego oraz elektronicznie w postaci bazy danych zawierających historię pobytu i leczenia zwierząt; 21) sterylizację / kastrację wolno żyjących kotów z transportem z i do miejsca odłowienia, oraz bez transportu; 22) sterylizację / kastrację bezdomnych psów wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu, wprowadzenie numeru mikrochipu do bazy danych z transportem z i do miejsca odłowienia, oraz bez transportu, 23) współpraca z Zamawiającym oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w zakresie programów zwalczania bezdomności na terenie Gminy Góra Kalwaria. Zamawiający przewiduje: 1) wyłapywanie i transport bezdomnych psów - około 65 sztuk; 2) zapewnienie bezdomnym psom opieki bytowo-weterynaryjnej do czasu znalezienia właściciela - około 65 sztuk; 3) wyłapywanie i transport bezdomnych kotów - około 10 sztuk; 4) zapewnienie bezdomnym kotom opieki bytowo-weterynaryjnej do czasu przekazania do adopcji - około 10 sztuk; 5) usypianie ślepych miotów bezdomnych psów z dojazdem - około 10 sztuk; 6) usypianie ślepych miotów bezdomnych kotów z dojazdem - około 10 sztuk; 7) usypianie zwierzęcia dorosłego nieuleczalnie chorego wraz z utylizacją zwłok - około 5 sztuk; 8) sterylizacja wolnożyjącego kota (samicy) wraz z transportem/ bez transportu - około 10 sztuk; 9) kastracja wolnożyjącego kota (samca) wraz z transportem/ bez transportu - około 10 sztuk; 10 sterylizacja bezdomnej suki z transportem/bez transportu wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu- około 10 sztuk; 11) kastracja bezdomnego psa z transportem/ bez transportu wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu-- około 5 sztuk; 12) wyłapywanie, transport innych zwierząt - około 2 sztuk; 13) zapewnienie opieki bytowo-weterynaryjnej innym zwierzętom - około 2 sztuk. Przewidywane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. 2.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską w Górze Kalwarii..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w roku 2015 - do 50 % wartości szacunkowej


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca musi być wpisany do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonego przez właściwą Izbę Lekarsko-Weterynaryjną zgodnie z ustawą z dnia 18.12.2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć aktualny wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca winien posiadać zezwolenie związane z transportem zwierząt, w tym decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu środka transportującego do przewożenia zwierząt. 3. Wykonawca winien posiadać zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wyłapywanie) na terenie gminy Góra Kalwaria wydane na podst. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, dla oferenta prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie. 4. Wykonawca winien posiadać zezwolenie na prowadzenie schroniska wydawane na podst. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez organ samorządowy (wójt, burmistrz, prezydent ) w przypadku, gdy jest ono prawem wymagane, a oferent jest przedsiębiorcą i prowadzi własne schronisko na terenie gminy z której zezwolenie przedstawia. 5. Wykonawca winien posiadać zaświadczenie dotyczące spełniania wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt - posiadaną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) 6. Alternatywnie Wykonawca winien posiadać umowę ze schroniskiem na przekazywanie wyłapanych zwierząt w przypadku, gdy oferent sam nie prowadzi schroniska, a takim przypadku okazanie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) dla schroniska, z którym ma zawartą umowę. Zawarta umowa ze Schroniskiem powinna zawierać wskazanie możliwości schroniska w zakresie bezterminowej opieki nad zwierzęciem, w tym opieki weterynaryjnej, wyszczególnienie warunków przekazywania zwierzęcia pod opiekę stałą tzw. adopcję zgodną z zapisami umowy zawartymi w niniejszej specyfikacji, a także zapisy dotyczące możliwości kontroli przekazanych zwierząt i sprawozdań w tym zakresie dla Zamawiającego i innych warunków, a dotyczących zwierząt przekazanych do Schroniska (np. zakaz sterylizacji, kastracji), tożsame z warunkami określonymi umową w niniejszej specyfikacji. 7. Wykonawca winien okazać umowę prowadzącego schronisko z legalnym punktem odbioru martwych zwierząt w celu utylizacji, gdy schronisko nie posiada możliwości utylizacji we własnym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna że wykonawca wykonał lub wykonuje usługę polegająca na odławianiu, przygotowaniu do adopcji bezdomnych zwierząt za kwotę min.80.000 zł,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednimi osobami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia lekarza weterynarii


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - czas wyłapywania - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1)   przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2)   zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3)   terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)   jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b)   wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, 4)   zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji dostawy, 5)   wydłużenia terminu gwarancji, 6)   zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7)   wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 8) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go maja 10 05-530 Góra Kalwaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2015 r.


Numer ogłoszenia: 19752 - 2015; data zamieszczenia: 28.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 1856 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2015 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w roku 2015. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt, które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, a także chorych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pozostawionych bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której dotychczas pozostawały z terenu Gminy Góra Kalwaria na polecenie Straży Miejskiej do miejsca czasowego pobytu zwierząt, w szczególności: a) wyłapywanie przy pomocy urządzeń i środków, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadających im cierpienia, b) zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas wyłapywania i transportu zwierząt, c) przewożenia bezdomnych zwierząt pojazdami przystosowanymi do ich transportu, d) wykonywanie czynności w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2) w najkrótszym możliwym czasie zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w znaczeniu przepisu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 3) objęcie zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią dla rasy, płci, wieku i kondycji zdrowotnej zwierzęcia oraz odpowiednią karmę i stały dostęp do wody zdatnej do picia, zapewnienia możliwości wybiegu/spaceru; 4) wykonanie podstawowych zabiegów higienicznych i lekarskich, w tym: zwalczanie pasożytów, szczepienia obowiązkowe: przeciwko wściekliźnie; 5) wykonanie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt, po upływie 14 dni od ich umieszczenia, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna; 6) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru mikrochipu do ogólnostostępnej krajowej bazy danych (np. Safe-Animal), prowadzenie bazy danych; 7) zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Góra Kalwaria w przepadku gdy: a) zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, b) zostały w inny sposób okaleczone, c) pogryzły ludzi - muszą być odłowione, przetrzymane oraz muszą przejść kwarantanę (badanie w kierunku wścieklizny), 8) przetrzymywanie zwierząt agresywnych oddzielonych od zwierząt nieprzejawiających takich cech; 9) leczenie przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, w tym leczenie zwierząt z wypadków; 10) w przypadku zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich do zwierzęcia, Wykonawca zobowiązany jest do jego wydania po uzgodnieniu z Zamawiającym; 11) eutanazję odłowionych zwierząt, zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt oraz przekazanie ich zwłok do utylizacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony na koszt Wykonawcy; 12) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt i zwierząt nieuleczalnie chorych. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny; 13) przekazanie zwierząt do adopcji - osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im opiekę i ochronę oraz należyte warunki bytowe uwzględniające potrzeby zwierzęcia (umowa adopcyjna); 14) prowadzenie dokumentacji osób, które stały się posiadaczami zwierząt (przez adopcję) i przekazywanie jej Zamawiającemu- umowy adopcyjne; 15) przyjmowanie zwierząt odebranych w trybie przewidzianym w art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 16) postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wścieklizny lub innej choroby zakaźnej; 17) zapewnienie dożywotniego pobytu przyjętych zwierząt; 18) prowadzenie dokładnej ewidencji wykazu zwierząt przebywających w schronisku tj.: a) wykaz podmiotu zgłaszającego konieczność odłowu, opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć , maść i oznakowanie, b) datę przyjęcia, dokumentacja fotograficzna zwierzęcia umożliwiające jego identyfikację, numer mikrochipu, c ) rodzaj wykonanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej, dane dotyczące kwarantanny, d) okres przetrzymywania zwierzęcia, datę opuszczenia oraz imię i nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę pod opieką, e) datę śmierci z podaniem przyczyny. Dane te przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy; 19) zwierzęta, które zostały przyjęte, należy sfotografować, a zdjęcia wraz ze wskazaniem gdzie i kiedy zwierzę zostało znalezione, opublikować na stronie internetowej Wykonawcy niezwłocznie po przyjęciu zwierzęcia, 20) przekazywanie powyższej informacji wraz z dokumentacją zdjęciową Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu w formie protokółu przyjętego przez Zamawiającego oraz elektronicznie w postaci bazy danych zawierających historię pobytu i leczenia zwierząt; 21) sterylizację / kastrację wolno żyjących kotów z transportem z i do miejsca odłowienia, oraz bez transportu; 22) sterylizację / kastrację bezdomnych psów wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu, wprowadzenie numeru mikrochipu do bazy danych z transportem z i do miejsca odłowienia, oraz bez transportu, 23) współpraca z Zamawiającym oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w zakresie programów zwalczania bezdomności na terenie Gminy Góra Kalwaria. Zamawiający przewiduje: 1) wyłapywanie i transport bezdomnych psów - około 65 sztuk; 2) zapewnienie bezdomnym psom opieki bytowo-weterynaryjnej do czasu znalezienia właściciela - około 65 sztuk; 3) wyłapywanie i transport bezdomnych kotów - około 10 sztuk; 4) zapewnienie bezdomnym kotom opieki bytowo-weterynaryjnej do czasu przekazania do adopcji - około 10 sztuk; 5) usypianie ślepych miotów bezdomnych psów z dojazdem - około 10 sztuk; 6) usypianie ślepych miotów bezdomnych kotów z dojazdem - około 10 sztuk; 7) usypianie zwierzęcia dorosłego nieuleczalnie chorego wraz z utylizacją zwłok - około 5 sztuk; 8) sterylizacja wolnożyjącego kota (samicy) wraz z transportem/ bez transportu - około 10 sztuk; 9) kastracja wolnożyjącego kota (samca) wraz z transportem/ bez transportu - około 10 sztuk; 10 sterylizacja bezdomnej suki z transportem/bez transportu wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu- około 10 sztuk; 11) kastracja bezdomnego psa z transportem/ bez transportu wraz z podskórnym wszczepieniem mikrochipu-- około 5 sztuk; 12) wyłapywanie, transport innych zwierząt - około 2 sztuk; 13) zapewnienie opieki bytowo-weterynaryjnej innym zwierzętom - około 2 sztuk. Przewidywane ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. 2.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską w Górze Kalwarii...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.01.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gabinet Weterynaryjny PRIMA-VET Dariusz Rózycki, {Dane ukryte}, 05-510 Konstancin - Jeziorna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 204166,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  172584,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  155628,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  172584,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-01-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 185620150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-01-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 352 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
85200000-1 Usługi weterynaryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2015 r. Gabinet Weterynaryjny PRIMA-VET Dariusz Rózycki
Konstancin - Jeziorna
2015-01-28 172 584,00