Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/140402/1/1 Z DNIA 21 MAJA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 186719 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/140402/1/1 Z DNIA 21 MAJA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/140402/1/1 Z DNIA 21 MAJA 2014 R.). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie uszkodzonych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, oczyszczeniu przepustów, kolektorów deszczowych, rowów, naprawie skorodowanych powierzchni betonowych i stalowych, uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni i chodników..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.22.11.10-6, 45.22.12.44-4, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.26.23.30-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.04.2014 r. nr 134544-2014, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót ujętych w przedmiarze dla robót podstawowych tj.: wymianie uszkodzonych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, oczyszczeniu przepustów, kolektorów deszczowych, rowów, naprawie skorodowanych powierzchni betonowych i stalowych, uzupełnianiu ubytków w nawierzchni jezdni i chodników. W ramach niniejszego zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane polegające między innymi na: naprawie uszkodzonych części przelotowych przepustów rozmytych skarp, likwidacji osiadań nawierzchni nad przepustami, naprawie balustrad, belek podporęczowych, zabezpieczeniu nadłęcza mostu sklepionego kamiennego. Powyższy zakres robót należy wykonać ze względu na pogorszający się stan techniczny drogowych obiektów inżynierskich wynikający z użytkowania oraz nagłych i intensywnych opadów deszczu. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 215 840,70 zł (netto) co stanowi 38,20% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • ZAKŁAD REMONTOWO - TRANSPORTOWO - USŁUGOWY AGAL GRZEGORZ PIĄTEK, UL. LETNIA 10, 44-273 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/140402/1/1 Z DNIA 21 MAJA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 300056 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 186719 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/140402/1/1 Z DNIA 21 MAJA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/140402/1/1 Z DNIA 21 MAJA 2014 R.). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie uszkodzonych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, oczyszczeniu przepustów, kolektorów deszczowych, rowów, naprawie skorodowanych powierzchni betonowych i stalowych, uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni i chodników..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.22.11.10-6, 45.22.12.44-4, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.26.23.30-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAKŁAD REMONTOWO - TRANSPORTOWO - USŁUGOWY AGAL GRZEGORZ PIĄTEK, UL. LETNIA 10, 44-273 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 215840,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  265484,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  265484,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  265484,06


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.04.2014 r. nr 134544-2014, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót ujętych w przedmiarze dla robót podstawowych tj.: wymianie uszkodzonych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, oczyszczeniu przepustów, kolektorów deszczowych, rowów, naprawie skorodowanych powierzchni betonowych i stalowych, uzupełnianiu ubytków w nawierzchni jezdni i chodników. W ramach niniejszego zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane polegające między innymi na: naprawie uszkodzonych części przelotowych przepustów rozmytych skarp, likwidacji osiadań nawierzchni nad przepustami, naprawie balustrad, belek podporęczowych, zabezpieczeniu nadłęcza mostu sklepionego kamiennego. Powyższy zakres robót należy wykonać ze względu na pogorszający się stan techniczny drogowych obiektów inżynierskich wynikający z użytkowania oraz nagłych i intensywnych opadów deszczu. Wartość ww. robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 215 840,70 zł (netto) co stanowi 38,20% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18671920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów
45221244-4 Roboty budowlane w zakresie kanałów
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/140402/1/1 Z DNIA 21 MAJA 2014 R.). ZAKŁAD REMONTOWO - TRANSPORTOWO - USŁUGOWY AGAL GRZEGORZ PIĄTEK
UL. LETNIA 10, 44-273 RYBNIK, woj. śląskie
2014-09-09 265 484,00