Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Zakup i dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Wytomyśl w gminie Nowy Tomyśl.


Numer ogłoszenia: 188985 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1312A


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Wytomyśl w gminie Nowy Tomyśl..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Samochód bedący przedmiotem zamówienia musi spełniać poniższe wymagania: - samochód pożarniczy o masie całkowitej do 17000 kg, z napedęm minimum 4x2 plus blokada mostu, - rok produkcji podwozia i nadwozia nie starszy niż 1995 rok, - silnik wysokoprężny (diesel) o mocy minimum 184 KW/250 KM, - kabina załogi zespolona, jednomodułowa 8 osobowa, czterodrzwiowa podnoszona za pomoca siłownika hydraulicznego, - kierownica montowana fabrycznie po lewej stronie pojazdu, wspomaganie kierownicy ABS oraz hak, - manualna co najmniej pięciobiegowa skrzynia biegów, - gniazdo elektrycznie z prostownikiem umożliwiającym ładowanie akumulatorów i radiostacji podczas postoju pojazdu, - gniazdo pneumatyczne umożliwiajace uzupełnienie powietrza podczas postoju pojazdu w garażu, - szperacz pogorzeliskowy z przodu i z tyłu pojazdu, - sygnalizacja świetlna i dzwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, - światła ostrzegawcze pulsujące barwy pomarańczowej w tylnej części pojazdu, - światła cofania z sygnalizatorem oraz kamera cofania z monitorem w kabinie, - co najmniej 2 skrytki na sprzęt z lewej i 2 z prawej strony pojazdu zamykane żaluzjami aluminiowymi samozwijącymi się, skrytki po otwarciu muszą być oświetlone, - oświetlenie miejsca pracy tzw. oświetlenie robocze, - zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 2700 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego lub blachy nierdzewnej z falochronami, - zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności co najmniej 250 litrów, - wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiornikach, - autopompa dwustopniowa o wydajności min. 4600 l/min, instalacja do podawania piany z mieszaczem środka pianotwórczego, co najmniej 4 nasady tłoczne, trokomat (automatyczny moduł zasycania wody), - przedział autopompy musi posiadać żaluzję aluminiową samozwijającą, - w przedziale autopompy musi znajdować się co najmniej wyłącznik silnika, regulator obrotów silnika i manometr ciśnienia wody, - złącza tłoczne muszą być przystosowane do polskich standardów, - linia szybkiego natarcia na elektrycznym zwijadle wraz z wężem o długosći około 30 metrów zakończona prądownica Turbo-Jet, - węże ssawne ze smokiem i pływakiem, - z tyłu auta mocowania do zwijadeł oraz minimum 1 zwijadło wężowe, - maszt oświetleniowy, wysuwany pneumatycznie z co najmniej z 2 najaśnicami i agregatem prądotwórczym o mocy co najmniej 3500VA, - wciągarka elektryczna o uciągu min. 12000 LBS. - uchwyty na drabinę strażacka na dachu samochodu, - gwarancja min. 1 rok. Stan samochodu musi być co najmniej dobry, bez żadnych widocznych ognisk korozji pojazdu. Pojazd musi być w kolorze czerwieni i mieć ogumienie max do 25 % zużycia. Samochód musi posiadać aktualne badanie techniczne i pełną dokumentację wymaganą do rejestracji samochodu w Polsce. 2) Do oferty prosimy załączyć następujące informacje : a) podane typu oferowanego samochodu, b) potwierdzenia na piśmie (wypisanie) danych technicznych proponowanego samochodu zgodnie z pkt 3 ust. 1), c) załączyć kilka kolorowych zdjęć proponowanego samochodu. 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający nie przewiduje składanie wadium i należyte zabezpieczenie umowy. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej, 7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 8) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 10) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się telefonicznie w sprawach drobnych na w/w telefony, a w sprawach istotnych dotyczących specyfikacji lub umowy objętych zakresem zamówień publicznych za pomocą faksu 0-61-44-22-754 (potwierdzone następnie listownie) lub listownie. 4. W skład oferty wchodzi : a) koszt brutto zakupu samochodu wraz z jego dostawą do kupującego. b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji samochodu..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.10.00.00-8, 34.14.00.00-0, 34.14.40.00-8, 34.14.42.10-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1312A

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 28 - sekretariat Urzędu Miejskiego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Nowy Tomyśl: Zakup i dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Wytomyśl w gminie Nowy Tomyśl.


Numer ogłoszenia: 366878 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 188985 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Wytomyśl w gminie Nowy Tomyśl..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać poniższe wymagania: - samochód pożarniczy o masie całkowitej do 17000 kg, z napędem minimum 4x2 plus blokada mostu, - rok produkcji podwozia i nadwozia nie starszy niż 1995 rok, - silnik wysokoprężny (diesel) o mocy minimum 184 KW/250 KM, - kabina załogi zespolona, jednomodułowa 8 osobowa, czterodrzwiowa podnoszona za pomoca siłownika hydraulicznego, - kierownica montowana fabrycznie po lewej stronie pojazdu, wspomaganie kierownicy ABS oraz hak, - manualna co najmniej pięciobiegowa skrzynia biegów, - gniazdo elektrycznie z prostownikiem umożliwiającym ładowanie akumulatorów i radiostacji podczas postoju pojazdu, - gniazdo pneumatyczne umożliwiające uzupełnienie powietrza podczas postoju pojazdu w garażu, - szperacz pogorzeliskowy z przodu i z tyłu pojazdu, - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, - światła ostrzegawcze pulsujące barwy pomarańczowej w tylnej części pojazdu, - światła cofania z sygnalizatorem oraz kamera cofania z monitorem w kabinie, - co najmniej 2 skrytki na sprzęt z lewej i 2 z prawej strony pojazdu zamykane żaluzjami aluminiowymi samozwijąjącymi się, skrytki po otwarciu muszą być oświetlone, - oświetlenie miejsca pracy tzw. oświetlenie robocze, - zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 2700 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego lub blachy nierdzewnej z falochronami, - zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności co najmniej 250 litrów, - wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiornikach, - autopompa dwustopniowa o wydajności min. 4600 l/min, instalacja do podawania piany z mieszaczem środka pianotwórczego, co najmniej 4 nasady tłoczne, trokomat (automatyczny moduł zasycania wody), - przedział autopompy musi posiadać żaluzję aluminiową samozwijającą, - w przedziale autopompy musi znajdować się co najmniej wyłącznik silnika, regulator obrotów silnika i manometr ciśnienia wody, - złącza tłoczne muszą być przystosowane do polskich standardów, - linia szybkiego natarcia na elektrycznym zwijadle wraz z wężem o długośći około 30 metrów zakończona prądownica Turbo-Jet, - węże ssawne ze smokiem i pływakiem, - z tyłu auta mocowania do zwijadeł oraz minimum 1 zwijadło wężowe, - maszt oświetleniowy, wysuwany pneumatycznie z co najmniej z 2 najaśnicami i agregatem prądotwórczym o mocy co najmniej 3500VA, - wciągarka elektryczna o uciągu min. 12000 LBS. - uchwyty na drabinę strażacka na dachu samochodu, - gwarancja min. 1 rok. Stan samochodu musi być co najmniej dobry, bez żadnych widocznych ognisk korozji pojazdu. Pojazd musi być w kolorze czerwieni i mieć ogumienie max do 25 % zużycia. Samochód musi posiadać aktualne badanie techniczne i pełną dokumentację wymaganą do rejestracji samochodu w Polsce..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.10.00.00-8, 34.14.00.00-0, 34.14.40.00-8, 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna PERFEKT, Nowa Wieś; ul. Jana Pawła II nr 24, 87-853 Kruszyn, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 160000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  160000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  160000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  160000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18898520120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 34 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1312A
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
34100000-8 Pojazdy silnikowe
34140000-0 Wysokowydajne pojazdy silnikowe
34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
34144210-3 Wozy strażackie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup i dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Wytomyśl w gminie Nowy Tomyśl. Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna PERFEKT
Nowa Wieś; ul. Jana Pawła II nr 24, 87-853 Kruszyn, woj. kujawsko-pomorskie
2012-09-26 160 000,00