Łódź: zakup leku Cynacalcet


Numer ogłoszenia: 189235 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952 , strona internetowa www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup leku Cynacalcet.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Cynacalcet tabl pow (opakowania 30mgx28szt; 60mgx28szt; 90mgx28szt) w ilosci 150 opakowań.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  w związku z nierostrzygniętym postępowaniem przetargowym nr 38/ZP/2010 - Pakiet 1 poz.2 na zakup leku Cynacalcet.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   

Nazwa:
Cynacalcet tabl pow (opakowania 30mgx28szt; 60mgx28szt; 90mgx28szt)


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • AMGEN Sp. zo.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Łódź: Zakup leku Cynacalcet


Numer ogłoszenia: 192159 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 189235 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup leku Cynacalcet.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup leku Cynacalcet.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zakup leku Cynacalcet


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMGEN Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 00-120 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 97020,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  97020,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  97020,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97020,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  w związku z nierozstrzygniętym postepowaniem przetargowym nr 38/ZP/2010 - Pakiet 1 poz. 2 na zakup leku Cynacalcet, postanowiono zawrzec umowę na okres 3 miesięcy.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18923520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup leku Cynacalcet AMGEN Sp. zo.o.
Warszawa
2010-07-19 97 020,00