Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - nr postępowania 011/10


Numer ogłoszenia: 19275 - 2010; data zamieszczenia: 28.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - nr postępowania 011/10.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.90.00.00-7.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  3.Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2)posiadania wiedzy i doświadczenia; 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 3.2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1)dysponują sprzętem i urządzeniami pomiarowymi stosowanymi do wykonywania badań laboratoryjnych, w tym: - mechaniczny ubijak Marshalla - mechaniczny ubijak Proctora - prasa Marshalla - ekstraktor - wagi elektroniczne - planograf , aparat APL - ugięciomierz belkowy, aparat FWD - prasy hydrauliczne - aparat VSS - zestaw sit - wiertnica do wykonywania odwiertów w konstrukcji nawierzchni - zestaw do badań wskaźnika piaskowego - koleinomierz - urządzenie do pomiaru śliskości 2)dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min. 1 osobą posiadającą 3 letnie doświadczenie w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla drogownictwa..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 3.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 4.wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca; 5.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 6.oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; 7.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 8.kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, kancelaria ogólna.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Warszawa: Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - nr postępowania 011/10.


Numer ogłoszenia: 52578 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 19275 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - nr postępowania 011/10..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.90.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe Sp. z o.o., Al. Politechniki 6, 93-590 Łódź, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 133700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  133700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  133700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  199147,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-02-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1927520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 318 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71900000-7 Usługi laboratoryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego - nr postępowania 011/10. Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe Sp. z o.o.
Al. Politechniki 6, 93-590 Łódź, woj. mazowieckie
2010-02-25 133 700,00