Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKACH: 1. OD KM 18+230 DO KM 20+280 W M. MYSZKÓW POSTĘP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 2. OD KM 29+210 DO KM 30+550 W M. MYSZKÓW MRZYGŁÓD - GRANICA POWIATU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 3. OD KM 34+880 DO KM 36+080 W M. LGOTA NADWARCIE WSPÓLNY PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 (PODANY KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789), zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DW NR 791 PORAJ-POCZESNA. BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ (...) (UMOWA Z 12.04.2013 R. NR WD/P/130214/1/1)


Numer ogłoszenia: 195185 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKACH: 1. OD KM 18+230 DO KM 20+280 W M. MYSZKÓW POSTĘP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 2. OD KM 29+210 DO KM 30+550 W M. MYSZKÓW MRZYGŁÓD - GRANICA POWIATU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 3. OD KM 34+880 DO KM 36+080 W M. LGOTA NADWARCIE WSPÓLNY PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 (PODANY KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789), zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DW NR 791 PORAJ-POCZESNA. BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ (...) (UMOWA Z 12.04.2013 R. NR WD/P/130214/1/1).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKACH: 1. OD KM 18+230 DO KM 20+280 W MIEJSOWOŚCI MYSZKÓW POSTĘP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 2. OD KM 29+210 DO KM 30+550 W MIEJSOWOŚCI MYSZKÓW MRZYGŁÓD - GRANICA POWIATU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 3. OD KM 34+880 DO KM 36+080 W MIEJSOWOŚCI LGOTA NADWARCIE WSPÓLNY PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 (PODANY KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789), zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 PORAJ - POCZESNA. BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 6+334 DO KM 7+445 ORAZ OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSOWOŚCI PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO ODCINEK I - PRZEBUDOWA JEZDNI, CHODNIKA, KANALIZACJI I BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ OD KM 6+334 DO KM 7+445 (UMOWA Z DNIA 12 KWIETNIA 2013 R., NR WD/P/130214/1/1)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19 lutego 2013 r. nr 70416-2013, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 PORAJ - POCZESNA. BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 6+334 DO KM 7+445 ORAZ OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSOWOŚCI PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO - ODCINEK I - PRZEBUDOWA JEZDNI, CHODNIKA, KANALIZACJI I BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ OD KM 6+334 DO KM 7+445, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in.: roboty ziemne, stabilizację podłoża, podbudowę z kruszywa, wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni wraz z warstwą ścieralną z SMA, wykonanie chodników i zjazdów, wycinkę drzew. Obecny stan techniczny kwalifikuje przedmiotowe odcinki drogi wojewódzkiej Nr 791 do remontu. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na ww. odcinkach posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, nierówności oraz dużą liczbę łat co ma niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego koniecznym jest zatem przeprowadzenie remontu ww. ciągów komunikacyjnych. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócenie, przed okresem zimowym, odpowiedniego stanu technicznego, zagwarantowanie odpowiedniej nośność konstrukcji, poprawienie bezpieczeństwa ruchu, jak również zapobieżenie dalszej degradacji nawierzchni. Remont zapewni również poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKACH: 1. OD KM 18+230 DO KM 20+280 W MIEJSOWOŚCI MYSZKÓW POSTĘP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 2. OD KM 29+210 DO KM 30+550 W MIEJSOWOŚCI MYSZKÓW MRZYGŁÓD - GRANICA POWIATU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 3. OD KM 34+880 DO KM 36+080 W MIEJSOWOŚCI LGOTA NADWARCIE WSPÓLNY PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 (PODANY KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789). Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 46,57 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DROG-BUD SP. Z O.O., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKACH: 1. OD KM 18+230 DO KM 20+280 W M. MYSZKÓW POSTĘP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 2. OD KM 29+210 DO KM 30+550 W M. MYSZKÓW MRZYGŁÓD - GRANICA POWIATU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 3. OD KM 34+880 DO KM 36+080 W M. LGOTA NADWARCIE WSPÓLNY PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 (PODANY KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789), zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DW NR 791 PORAJ-POCZESNA. BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ (...) (UMOWA Z 12.04.2013 R. NR WD/P/130214/1/1).


Numer ogłoszenia: 405522 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 195185 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKACH: 1. OD KM 18+230 DO KM 20+280 W M. MYSZKÓW POSTĘP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 2. OD KM 29+210 DO KM 30+550 W M. MYSZKÓW MRZYGŁÓD - GRANICA POWIATU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 3. OD KM 34+880 DO KM 36+080 W M. LGOTA NADWARCIE WSPÓLNY PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 (PODANY KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789), zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DW NR 791 PORAJ-POCZESNA. BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ (...) (UMOWA Z 12.04.2013 R. NR WD/P/130214/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKACH: 1. OD KM 18+230 DO KM 20+280 W MIEJSOWOŚCI MYSZKÓW POSTĘP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 2. OD KM 29+210 DO KM 30+550 W MIEJSOWOŚCI MYSZKÓW MRZYGŁÓD - GRANICA POWIATU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 3. OD KM 34+880 DO KM 36+080 W MIEJSOWOŚCI LGOTA NADWARCIE WSPÓLNY PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 (PODANY KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789), zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 PORAJ - POCZESNA. BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 6+334 DO KM 7+445 ORAZ OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSOWOŚCI PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO ODCINEK I - PRZEBUDOWA JEZDNI, CHODNIKA, KANALIZACJI I BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ OD KM 6+334 DO KM 7+445 (UMOWA Z DNIA 12 KWIETNIA 2013 R., NR WD/P/130214/1/1)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG-BUD SP. Z O.O., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2492934,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3066309,61


 • Oferta z najniższą ceną:
  3066309,61
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3066309,61


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19 lutego 2013 r. nr 70416-2013, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 PORAJ - POCZESNA. BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWA DWÓCH MOSTÓW ORAZ DWÓCH PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 6+334 DO KM 7+445 ORAZ OD KM 10+494 DO KM 16+060 W MIEJSOWOŚCI PORAJ, MASŁOŃSKIE, ŻARKI LETNISKO - ODCINEK I - PRZEBUDOWA JEZDNI, CHODNIKA, KANALIZACJI I BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ OD KM 6+334 DO KM 7+445, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in.: roboty ziemne, stabilizację podłoża, podbudowę z kruszywa, wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni wraz z warstwą ścieralną z SMA, wykonanie chodników i zjazdów, wycinkę drzew. Obecny stan techniczny kwalifikuje przedmiotowe odcinki drogi wojewódzkiej Nr 791 do remontu. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na ww. odcinkach posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, nierówności oraz dużą liczbę łat co ma niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego koniecznym jest zatem przeprowadzenie remontu ww. ciągów komunikacyjnych. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócenie, przed okresem zimowym, odpowiedniego stanu technicznego, zagwarantowanie odpowiedniej nośność konstrukcji, poprawienie bezpieczeństwa ruchu, jak również zapobieżenie dalszej degradacji nawierzchni. Remont zapewni również poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKACH: 1. OD KM 18+230 DO KM 20+280 W MIEJSOWOŚCI MYSZKÓW POSTĘP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 2. OD KM 29+210 DO KM 30+550 W MIEJSOWOŚCI MYSZKÓW MRZYGŁÓD - GRANICA POWIATU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 3. OD KM 34+880 DO KM 36+080 W MIEJSOWOŚCI LGOTA NADWARCIE WSPÓLNY PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 (PODANY KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789). Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 46,57 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19518520130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKACH: 1. OD KM 18+230 DO KM 20+280 W M. MYSZKÓW POSTĘP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791, 2. OD KM 29+210 DO KM 30+550 W M. MYSZKÓW MRZYGŁÓD - GRANICA POWIATU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 DROG-BUD SP. Z O.O.
Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, woj. śląskie
2013-10-07 3 066 309,00