Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Dowożenie uczniów do szkól i gimnazjów na terenie gminy Jabłonna w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013


Numer ogłoszenia: 196253 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowożenie uczniów do szkól i gimnazjów na terenie gminy Jabłonna w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dowożenie uczniów do szkól i gimnazjów na terenie gminy Jabłonna w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.13.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Koncesję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego lub drogowego przewozu osób. Ocenę spełniania powyższych warunków dokona zgodnie z formułą (spełnia- nie spełnia ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia zawodowe osób, które wykonywać będą dane zamówienie, stosownie do charakteru zamówienia ( potwierdzone kserokopie dokumentów uprawniających do przewozu osób ) - załącznik nr 4. Doświadczenie w zakresie przewozu osób - załącznik nr 3 Ocenę spełniania powyższych warunków dokona zgodnie z formułą (spełnia- nie spełnia ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów wg załącznika nr 5 (autobus minimum 35 osobowy ) oraz kserokopie aktualnych badań technicznych i ubezpieczenia OC pojazdu i NW. Ocenę spełniania powyższych warunków dokona zgodnie z formułą (spełnia- nie spełnia ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia zawodowe osób, które wykonywać będą dane zamówienie, stosownie do charakteru zamówienia ( potwierdzone kserokopie dokumentów uprawniających do przewozu osób ) - załącznik nr 4. Ocenę spełniania powyższych warunków dokona zgodnie z formułą (spełnia- nie spełnia ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Ocenę spełniania powyższych warunków dokona zgodnie z formułą (spełnia- nie spełnia ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Administracyjny Szkół w Jabłonnie (budynek Szkoły Podstawowej) , 23-114 Jabłonna.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Zespół Administracyjny Szkół w Jabłonnie (budynek Szkoły Podstawowej) , 23-114 Jabłonna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jabłonna: Dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów na terenie gminy Jabłonna w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.


Numer ogłoszenia: 205889 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 196253 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów na terenie gminy Jabłonna w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów na terenie gminy Jabłonna w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
trasa: Skrzynice - Chmiel - Piotrków


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD Spółka Akcyjna oddział w Lublinie, ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 479439,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  35,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  43,11


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
trasa: Kol. Chmiel-Chmiel - Piotrków


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD Spółka Akcyjna oddział w Lublinie, ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 479439,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  35,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42,18


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
trasa: Piotrkówek - Piotrków


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD Spółka Akcyjna oddział w Lublinie, ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 479439,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  30,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
trasa: Kol. Chmiel - Czerniejów - Jabłonna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD Spółka Akcyjna oddział w Lublinie, ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 479439,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  30,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
trasa: Tuszów - Wierciszów - Jabłonna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD Spółka Akcyjna oddział w Lublinie, ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 479439,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  30,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42,17


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-07-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19625320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1066 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Administracyjny Szkół w Jabłonnie (budynek Szkoły Podstawowej) , 23-114 Jabłonna
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
60130000-8 (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
trasa: Skrzynice - Chmiel - Piotrków Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD Spółka Akcyjna oddział w Lublinie
ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, woj. lubelskie
2010-08-02 35,00
trasa: Kol. Chmiel-Chmiel - Piotrków Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD Spółka Akcyjna oddział w Lublinie
ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, woj. lubelskie
2010-08-02 35,00
trasa: Piotrkówek - Piotrków Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD Spółka Akcyjna oddział w Lublinie
ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, woj. lubelskie
2010-08-02 30,00
trasa: Kol. Chmiel - Czerniejów - Jabłonna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD Spółka Akcyjna oddział w Lublinie
ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, woj. lubelskie
2010-08-02 30,00
trasa: Tuszów - Wierciszów - Jabłonna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD Spółka Akcyjna oddział w Lublinie
ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, woj. lubelskie
2010-08-02 30,00