Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Oświetlenie drogi powiatowej nr 2275L w miejscowości Czerniejów-Kolonia gm. Jabłonna- Etap I


Numer ogłoszenia: 197317 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Oświetlenie drogi powiatowej nr 2275L w miejscowości Czerniejów-Kolonia gm. Jabłonna- Etap I.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Oświetlenie drogi powiatowej nr 2275L w miejscowości Czerniejów-Kolonia gm. Jabłonna - Etap I. Ogólne założenia inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Czerniejów-Kolonia, gm. Jabłonna etap I. Zakres robót: -przebudowa istniejącego złącza nr 3/1/4/ w zakresie montażu listwy bezpiecznikowej NL-00, dobudowa części pomiarowej ZP-1 oddzielnej, zintegrowanej ze złączem istniejącym, wg rys. 3-Schemat. -montaż szafki oświetlenia drogowego Czerniejów-Kol.3. -montaż kabla wlz-tu i kabla do sł. Nr 2/1 -montaż słupów i przewodów AsXSn 2x25, wysięgników i opraw oświetleniowych -regulacja zwisów i skrzyżowań z linią istn. Nn -uporządkowanie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego. 3.Opis wykonania. Dla odcinka drogi powiatowej m-ci Czerniejów-Kolonia zaprojektowano oświetlenie dla którego określono sytuację oświetleniową i wynikającą z tego klasę oświetlenia. Parametry techniczne i fotometryczne , lokalizacje i typy słupów , ich wysokości, typy opraw, przekroje kabli zasilających i linii napowietrznej zawarto w projekcie. Projektowane linie kablowe i napowietrzne oświetlenia wykonać zgodnie z planem linii, schematem, obowiązującymi normami i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A., oraz uzgodnieniami zawartymi w projekcie. Zgodnie z decyzją ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach, wzdłuż drogi można budować oświetlenie napowietrzne na warunkach zawartych w decyzji. Linia oświetlenia będzie przebiegała w pasie drogi w odległ. 1,5 m od krawędzi jezdni. Projektowana linia oświetlenia napowietrznego będzie się krzyżowała z istniejącą linią napowietrzną nn- patrz rys nr 3 - Schemat. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ, w skład którego wchodzą: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych (innych niż podane (z nazwy) przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowane materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 5.Wymagania dotyczące robót: 1)Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż. 2)Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji. 6.Wymagania dotyczące materiałów: 1)Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16.IV.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr92,poz. 881z późn. zm.) oraz dokumentacji projektowej. 2)Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 3)Atesty i świadectwa zgodności z aprobatą lub normą wbudowanych materiałów należy dołączyć do operatu powykonawczego w dniu odbioru inwestycji. 7.Wymagania stawiane wykonawcy: 1)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zadania. 2)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3)Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 4)Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi obejmującymi szkody spowodowane: huraganem, powodzią, osunięciem ziemi, zlewnymi deszczami, katastrofa budowlana na okres realizacji zamówienia 5)Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.10.00-5, 45.23.14.00-9, 45.23.22.10-7, 45.23.20.00-2, 45.23.22.00-4, 45.31.61.10-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz.275.) 3.Wadium wniesione w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 RBS Bychawa Oddział Jabłonna z dopiskiem - Wadium -Oświetlenie drogi powiatowej nr 2275L w miejscowości Czerniejów Kolonia gm. Jabłonna - Etap I, kopię dokonania przelewu dołączyć do oferty. 4.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w oddzielnej kopercie. 5.Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe , na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 02.10.2014r godz. 9.00 7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11.Wykonawca, którego oferta została wybrana otrzyma zwrot wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12.Wykonawca utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, dwóch robót budowlanych związanych z budową oświetlenia o łącznej wartości brutto nie mniej 100000,00 zł. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 ze zmianami ) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2006r Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, albo posiadających inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień, która jako kierownik budowy posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie liczone od daty uzyskania uprawnień oraz która prowadziła co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 70000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz posiadanie opłaconej polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 70000,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. IV ppkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: -zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; -charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; -zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

akres i warunki dopuszczalnych zmian postanowień umowy określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.jablonna.bip.lublin.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
http://www.jablonna.bip.lublin.pl/.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna, pok. nr 5.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jabłonna: Oświetlenie drogi powiatowej nr 2275L w miejscowości Czerniejów-Kolonia gm. Jabłonna- Etap I


Numer ogłoszenia: 223875 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 197317 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Oświetlenie drogi powiatowej nr 2275L w miejscowości Czerniejów-Kolonia gm. Jabłonna- Etap I.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Oświetlenie drogi powiatowej nr 2275L w miejscowości Czerniejów-Kolonia gm. Jabłonna - Etap I. Ogólne założenia inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Czerniejów-Kolonia, gm. Jabłonna etap I. Zakres robót: -przebudowa istniejącego złącza nr 3/1/4/ w zakresie montażu listwy bezpiecznikowej NL-00, dobudowa części pomiarowej ZP-1 oddzielnej, zintegrowanej ze złączem istniejącym, wg rys. 3-Schemat. -montaż szafki oświetlenia drogowego Czerniejów-Kol.3. -montaż kabla wlz-tu i kabla do sł. Nr 2/1 -montaż słupów i przewodów AsXSn 2x25, wysięgników i opraw oświetleniowych -regulacja zwisów i skrzyżowań z linią istn. Nn -uporządkowanie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego. 3.Opis wykonania. Dla odcinka drogi powiatowej m-ci Czerniejów-Kolonia zaprojektowano oświetlenie dla którego określono sytuację oświetleniową i wynikającą z tego klasę oświetlenia. Parametry techniczne i fotometryczne , lokalizacje i typy słupów , ich wysokości, typy opraw, przekroje kabli zasilających i linii napowietrznej zawarto w projekcie. Projektowane linie kablowe i napowietrzne oświetlenia wykonać zgodnie z planem linii, schematem, obowiązującymi normami i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A., oraz uzgodnieniami zawartymi w projekcie. Zgodnie z decyzją ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach, wzdłuż drogi można budować oświetlenie napowietrzne na warunkach zawartych w decyzji. Linia oświetlenia będzie przebiegała w pasie drogi w odległ. 1,5 m od krawędzi jezdni. Projektowana linia oświetlenia napowietrznego będzie się krzyżowała z istniejącą linią napowietrzną nn- patrz rys nr 3 - Schemat. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ, w skład którego wchodzą: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych (innych niż podane (z nazwy) przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowane materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 5.Wymagania dotyczące robót: 1)Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż. 2)Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji. 6.Wymagania dotyczące materiałów: 1)Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16.IV.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr92,poz. 881z późn. zm.) oraz dokumentacji projektowej. 2)Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 3)Atesty i świadectwa zgodności z aprobatą lub normą wbudowanych materiałów należy dołączyć do operatu powykonawczego w dniu odbioru inwestycji. 7.Wymagania stawiane wykonawcy: 1)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zadania. 2)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3)Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 4)Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi obejmującymi szkody spowodowane: huraganem, powodzią, osunięciem ziemi, zlewnymi deszczami, katastrofa budowlana na okres realizacji zamówienia 5)Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.10.00-5, 45.23.14.00-9, 45.23.22.10-7, 45.23.20.00-2, 45.23.22.00-4, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 111483,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  95827,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  95827,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  95827,47


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 19731720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 60 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: http://www.jablonna.bip.lublin.pl/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Oświetlenie drogi powiatowej nr 2275L w miejscowości Czerniejów-Kolonia gm. Jabłonna- Etap I Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski
ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
2014-10-22 95 827,00