Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD KM 42+123 DO KM 50+621 WIELOWIEŚ - TOSZEK.


Numer ogłoszenia: 200906 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD KM 42+123 DO KM 50+621 WIELOWIEŚ - TOSZEK..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD KM 42+123 DO KM 50+621 WIELOWIEŚ - TOSZEK. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru nad realizacją zadania: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD KM 42+123 DO KM 50+621 WIELOWIEŚ - TOSZEK, zgodnie z warunkami opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 8 000,00 zł. Formy wniesienia wadium: a)Pieniądz. b)Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c)Gwarancje bankowe. d)Gwarancje ubezpieczeniowe. e)Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2)Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 11:00 dnia 03.06.2013 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3)W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.GRUPA PEKAO S.A. I O KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700. 4)Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5)Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.). 6)W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8)Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust. 3 ustawy PZP. 9)Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy: -nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, -nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, -nazwę Beneficjenta, -kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, -zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, -okres obowiązywania, -warunki wygaśnięcia, -okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w p. III.6) pp. 3. niniejszego ogłoszenia oraz w p. 1.6 pp. 1. SIWZ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek udziału, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 2 usługi polegające na pełnieniu obowiązków konsultanta na inwestycji polegającej na remoncie, budowie lub przebudowie drogi klasy minimum G o łącznej wartości minimum 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w p. III.6) pp. 3. niniejszego ogłoszenia oraz w p. 1.6 pp. 1. SIWZ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 12 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.: a)INŻYNIER KONTRAKTU - minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym z minimum 10 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym (np. Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent) w bezpośrednim zarządzaniu realizacją inwestycji drogowej o wartości co najmniej 20 mln brutto, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych); b)SPECJALISTA DS. MONITORINGU I ROZLICZEŃ - minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym lub z wykształceniem średnim z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym; c)INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH - minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym z minimum 8 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu nadzorowaniu robotami drogowymi na drogach kat. min. G, przy czym przynajmniej jeden kontrakt miał wartość co najmniej 7 mln. brutto i został pomyślnie zakończony i rozliczony, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych); d)INSPEKTOR NADOZRU ROBÓT MOSTOWYCH - minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym z minimum 8 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu nadzorowaniu robotami mostowymi, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych); e)TECHNOLOG DS. MATERIAŁÓW DROGOWYCH - minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym budowlanym z minimum 4 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy bezpośrednio w laboratorium drogowym w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa; f)INSPEKTOR NADZORU ROBÓT INSTALACYJNYCH - minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym z minimum 6 letnim doświadczeniem zawodowym lub z wykształceniem średnim z minimum 8 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych); g)INSPEKTOR NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH - minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym z minimum 6 letnim doświadczeniem zawodowym lub z wykształceniem średnim z minimum 8 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), h)INSPEKTOR NADZORU ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH - minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym z minimum 6 letnim doświadczeniem zawodowym lub z wykształceniem średnim z minimum 8 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), i)GEODETA - minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym lub z wykształceniem średnim z minimum 7 letnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze inwestycji liniowych, posiadającą uprawnienia geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji: kategoria 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub kategoria 4 - geodezyjna obsługa inwestycji (zgodnie z art. 43 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne); j)ASYSTENT GEODETY - minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym lub z wykształceniem średnim z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym; k)ORNITOLOG - minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym przyrodniczym, uczestniczącą jako ornitolog w wykonywaniu co najmniej 2 prac terenowych polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym realizowanych w ramach dokumentacji: inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy, analiza środowiskowa, raport o oddziaływaniu na środowisko, ekspertyza specjalistyczna lub będącą współautorem przynajmniej 2 publikacji naukowych z dziedziny ornitologia; l)PRACOWNIK BIUROWY - minimum 1 osobą z wykształceniem minimum średnim. Zamawiający nie dopuszcza do łączenia stanowisk ww. osób. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 2 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia). 3.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg druku Załącznika nr 3 do SIWZ. 4.Zobowiązanie w oryginale i pozostałe dokumenty określone w pkt. 1.7 SIWZ w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów, na lub wg wzoru Załącznika nr 11. 5.Wycena usługi zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ sporządzona na lub wg druku Załącznika 2A. 6.Kopia wniesionego wadium zgodnie z pkt. 1.12.4 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: I.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.ZMIANY OGÓLNE A.Możliwa jest: a)zmiana adresu siedziby Zamawiającego Wykonawcy - Konsultanta, b)zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego Wykonawcy - Konsultanta określonych w § 7 umowy, c)zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. B.Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy - Konsultanta, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 1.ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A.Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a)przekazanie odpowiednich dokumentów. B.Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie wznowienie usług, ze względu na: a)zmianę terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie wznowienie prac dla zadania: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD KM 42+123 DO KM 50+621 WIELOWIEŚ - TOSZEK, b)oczekiwanie Wykonawcy - Konsultanta na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze), c)przedłużenie procedury przetargowej, d)uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), e)konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, f)zmiany stanu prawnego. C.Wykonawca - Konsultant nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Konsultanta. 2.ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a)ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT). II.Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1.Sposób inicjowania zmian: A.Zamawiający: a)wnioskuje do Wykonawcy - Konsultanta w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b)wnioskuje, aby Wykonawca - Konsultant przedłożył propozycję zmiany. B.Wykonawca - Konsultant wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2.Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy - Konsultanta, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego. 3.W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdw.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.06.2013 godzina 11:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter, sala przetargów..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD KM 42+123 DO KM 50+621 WIELOWIEŚ - TOSZEK.


Numer ogłoszenia: 268916 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 200906 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD KM 42+123 DO KM 50+621 WIELOWIEŚ - TOSZEK..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD KM 42+123 DO KM 50+621 WIELOWIEŚ - TOSZEK. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru nad realizacją zadania: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD KM 42+123 DO KM 50+621 WIELOWIEŚ - TOSZEK, zgodnie z warunkami opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROKOM CONSTRUCTION SP. Z O.O., UL. SPÓŁDZIELCZA 2, 41-200 SOSNOWIEC, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 290547,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  243294,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  243294,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  404670,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20090620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 560 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD KM 42+123 DO KM 50+621 WIELO PROKOM CONSTRUCTION SP. Z O.O.
UL. SPÓŁDZIELCZA 2, 41-200 SOSNOWIEC, woj. śląskie
2013-07-10 243 294,00