Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10


Numer ogłoszenia: 202971 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10. Szkoła Podstawowa nr 36, Łódź, ul. Więckowskiego 35: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. - realizacja do 31.10.2011r.; Szkoła Podstawowa nr 175, Łódź, ul. Pomorska 27: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów zewnętrznych podcieni oraz nad przejazdem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - realizacja do 31.10.2012r.; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10, Łódź, ul. Strykowska 10/18: modernizacja instalacji c.o. - realizacja do 31.10.2012r. oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - realizacja do 31.10.2013r. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem określają załączniki do SIWZ, który zamieszczono w odrębnym pliku na stronie internetowej Zamawiającego: 1.Dokumentacje projektowe docieplenia i wymiany stolarki okiennej dla SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10. 2.Dokumentacje projektowe remontów wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania dla SP nr 36 oraz ZSP nr 10. 3.Przedmiary robót poszczególnych obiektów. 4.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych obiektów, stanowiące załączniki do SIWZ. Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2010, Nr 243, poz. 1623), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, przepisami BHP oraz warunkami Umowy na roboty budowlane. Uwaga: Dla niniejszego projektu Zamawiający wymaga umieszczenia na elewacji każdego obiektu tablic: .informacyjnych (w okresie realizacji inwestycji), .pamiątkowych (po zakończeniu inwestycji), wykonanych zgodnie z Zasadami promocji projektów dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dostępnymi na stornie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 http://www.rpo.lodzkie.pl.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7, 44.22.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 u.p.z.p., nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, winien wykazać, że: wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: . jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto, polegającą na wymianie instalacji c.o. w budynku i . jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto, polegającą na wymianie stolarki okiennej w budynku i . jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. brutto, polegającą na wykonaniu docieplenia budynku. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej: - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót budowlanych w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej 500 000,00 PLN; - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 500 000,00 PLN. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy: a)na skutek działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC), b)na skutek ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie, c)zmiany osób personelu kierowniczego wskazanych przez WYKONAWCĘ, na wniosek WYKONAWCY, d)Urząd Marszałkowski w Łodzi odstąpi od dofinansowania przedsięwzięcia objętego niniejszą umową lub wprowadzi zmiany w formie dofinansowania i rozliczenia inwestycji. 2. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany terminu. 3. W przypadku wniosku WYKONAWCY o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt c, WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazywanych osób pozwalające na stwierdzenie spełniania przez wskazane osoby wymagań SIWZ. - Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w formie pisemnego aneksu do umowy. - W przypadku, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków korzystał z potencjału podmiotu trzeciego i wskazał ten podmiot jako swojego podwykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany takiego podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podmiot posiadać będzie nie mniejszy potencjał w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niż dotychczasowy podwykonawca. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie przez nowego podwykonawcę.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul.ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.08.2011 godzina 09:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul.ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź - pok. 8 , III piętro (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Rzeszów: Dostawa materiałów reklamowych dla uczestników szkolenia w ramach projektu Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 228355 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie , ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8534097, faks 17 8534682.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pcen.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów reklamowych dla uczestników szkolenia w ramach projektu Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienie obejmuje dostawę materiałów reklamowych dla uczestników szkolenia w ramach projektu Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W skład pakietu reklamowego wchodzi: 1) Segregator A4, szerokość minimum 35 mm, dwupierścieniowy mechanizm otwierający wykonany z grubego kartonu 2,3 mm pokrytego na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, wysokość mechanizmu 25 mm, okładka wykonana według wzoru podanego przez Zamawiającego załącznik nr 6, ilość 5300 sztuk, 2) Segregator A4 szerokość minimum 50 mm z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu minimum 2,3 mm pokrytego na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, okładka wykonana według wzoru podanego przez Zamawiającego(załącznik nr 6) ilość 200 szt. 3) Notatnik format A4, jednokolorowe, ilość kartek: 50 kartek (papier biały w kratkę), gramatura: 80/90 g, grzbiet klejony kartki łatwe do wyrywania, otwory umożliwiające wpięcie do segregatora, bez okładki, jednokolorowy na każdej stronie umieszczone monochromatyczne logotypy wykonane zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego. Logotypy muszą być umieszczone poza ciągiem znaków oraz zajmować nie mniej niż 15% powierzchni kartki, ilość 5500 szt. (wzór logotypów załącznik nr 7) 4) długopis metalowy nadrukiem monochromatycznym logotypów (wzór logotypów załącznik nr 7) ilość 5500 szt. Oznaczenia na materiałach reklamowych zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi POKL (www.efs.gov.pl) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 Formularz cenowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.29.41.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie; do potwierdzenia oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie; do potwierdzenia oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie; do potwierdzenia oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie; do potwierdzenia oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie; do potwierdzenia oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3.Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii). Postanowienia w przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty. 3.Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych), ewentualnie przedłożyć umowę spółki lub Uchwałę Wspólników, określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników (art. 865 KC). 4. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. Oferta winna być sporządzona wg następujących zasad: a) formularz oferty i dokumenty o których mowa w Rozdziale IV pkt.1 ppkt. 1, Rozdziale IV pkt.3 ppkt. 1-2 SIWZ Wykonawcy występujący wspólnie składają jako jeden łączny, podpisany przez pełnomocnika, b) załączniki Rozdziale IV pkt.2 ppkt. 1-2 SIWZ winny pochodzić od każdego z podmiotów oddzielnie. Postanowienia w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę polegającego na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych. 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. Powołując się na spełnieniu warunku udziału w postępowaniu przez inny podmiot, wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia i w tym celu ma obowiązek przedstawić zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów. 3. Kopie dokumentów dotyczących podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez ten podmiot.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, których dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) zmiany wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zamówienia, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT, 2) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia: a) siły wyższej; siła wyższa - oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzemieniu; b) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z zawarta umową.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pcen.pl/cms/przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82, Biuro Projektu EduKom.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.09.2011 godzina 14:00, miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 1, 35-036 Rzeszów, sekretariat..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Łódź: wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Pilotazowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10


Numer ogłoszenia: 253915 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 202971 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Pilotazowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10. Szkoła Podstawowa nr 36, Łódź, ul. Więckowskiego 35: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. - realizacja do 31.10.2011r.; Szkoła Podstawowa nr 175, Łódź, ul. Pomorska 27: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów zewnętrznych podcieni oraz nad przejazdem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - realizacja do 31.10.2012r.; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10, Łódź, ul. Strykowska 10/18: modernizacja instalacji c.o. - realizacja do 31.10.2012r. oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - realizacja do 31.10.2013r. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem określają załączniki do SIWZ, który zamieszczono w odrębnym pliku na stronie internetowej Zamawiającego: 1.Dokumentacje projektowe docieplenia i wymiany stolarki okiennej dla SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10. 2.Dokumentacje projektowe remontów wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania dla SP nr 36 oraz ZSP nr 10. 3.Przedmiary robót poszczególnych obiektów. 4.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych obiektów, stanowiące załączniki do SIWZ. Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2010, Nr 243, poz. 1623), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, przepisami BHP oraz warunkami Umowy na roboty budowlane. Uwaga: Dla niniejszego projektu Zamawiający wymaga umieszczenia na elewacji każdego obiektu tablic: .informacyjnych (w okresie realizacji inwestycji), .pamiątkowych (po zakończeniu inwestycji), wykonanych zgodnie z Zasadami promocji projektów dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dostępnymi na stornie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 http://www.rpo.lodzkie.pl..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7, 44.22.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza)..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRO-FART INVESTMENT Sp. z o.o., ul. Wysoka 40/42, Łódź, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4718381,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3680160,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3680160,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5740046,74


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20297120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 813 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul.ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44220000-8 Stolarka budowlana
45000000-7 Roboty budowlane
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Pilotazowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazj PRO-FART INVESTMENT Sp. z o.o.
ul. Wysoka 40/42, Łódź, woj. Polska
2011-09-23 3 680 160,00