Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOWYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA


Numer ogłoszenia: 205064 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOWYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOWYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA. ZADANIE 1: OBEJMUJE DROGI PRZEBIEGAJĄCE W NASTĘPUJĄCYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: - powiat częstochowski 156,103 km - powiat kłobucki 86,571 km - powiat lubliniecki 88,110 km - powiat tarnogórski 49,001 km - powiat myszkowski 87,266 km - powiat zawierciański 96,834 km - powiat gliwicki 85,915 km ZADANIE 2: OBEJMUJE DROGI PRZEBIEGAJĄCE W NASTĘPUJĄCYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: - powiat będziński 24,749 km - powiat rybnicki 42,418 km - powiat mikołowski 34,604 km - powiat bieruńsko - lędziński 23,311 km - powiat raciborski 125,214 km - powiat wodzisławski 48,950 km - powiat pszczyński 82,671 km - powiat cieszyński 88,178 km - powiat bielski 23,367 km - powiat żywiecki 75,164 km Przedmiotem usługi objętej przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, których celem jest kontrola stanu dróg i jakości wykonywanych robót. Zakres badań jest szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
73.11.10.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium z podziałem na dwa zadania. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: DLA ZADANIA 1: 5 000,00 zł DLA ZADANIA 2: 5 000,00 zł. Formy wniesienia wadium: a) Pieniądz. b) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) Gwarancje bankowe. d) Gwarancje ubezpieczeniowe. e) Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 dnia 28.06.2012 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700 4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.). 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe i winny zawierać niżej wymienione elementy: - nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, - nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, - nazwę Beneficjenta, - kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, - zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, - okres obowiązywania, - warunki wygaśnięcia, - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • NIE DOTYCZY


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych *) o łącznej wartości minimum 25 000,00 zł brutto w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę dotyczącą jednego zadania, a w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę dotyczą więcej niż jednego zadania usługi polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych *) o łącznej wartości minimum 50 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. *) przez usługi polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych należy rozumieć wykonanie: w przypadku składania ofert na jedno zadanie a) minimum po 20 szt. badań dla każdego asortymentu: - badania wytrzymałościowe betonów, - badania kruszyw dla podbudów, MMA oraz betonów - badania mieszanki mineralno - bitumicznej, b) minimum po 10 szt. badań dla każdego asortymentu: - badanie nośności i stopnia odkształceń podłoży podatnych i półsztywnych, - badanie ugięć nawierzchni asfaltowych i podbudów mineralnych, - wykonanie odwiertów geotechnicznych do 3 m lub 5 m z określeniem CBR, w przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie a) minimum po 40 szt. badań dla każdego asortymentu: - badania wytrzymałościowe betonów, - badania kruszyw dla podbudów, MMA oraz betonów - badania mieszanki mineralno - bitumicznej, b) minimum po 20 szt. badań dla każdego asortymentu: - badanie nośności i stopnia odkształceń podłoży podatnych i półsztywnych, - badanie ugięć nawierzchni asfaltowych i podbudów mineralnych, - wykonanie odwiertów geotechnicznych do 3 m lub 5 m z określeniem CBR Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania potencjału technicznego, jeżeli wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.: a) mechaniczny ubijak Marshalla - minimum 1 szt b) mechaniczny ubijak Proctora - minimum 1 szt c) prasa Marshalla - minimum 1 szt d) ekstraktor - minimum 1 szt e) wagi elektroniczne - minimum 1 szt f) zestawy do oceny właściwości przeciwpoślizgowych - minimum 1 szt g) ugięciomierz belkowy lub aparat FWD - minimum 1 szt h) prasy hydrauliczne - minimum 1 szt i) aparat VSS - minimum 1 szt j) zestaw sit - minimum 1 szt k) wiertnica do wykonywania odwiertów w konstrukcji nawierzchni - minimum 1 szt l) zestaw do badan wskaźnika piaskowego - minimum 1 szt m) zestaw do badan temperatury łamliwości - minimum 1 szt. Uwaga! Narzędzia i urządzenia mają posiadać: aktualne świadectwa wierzytelności, certyfikaty lub atesty, które będzie musiał Wykonawca przedłożyć przy podpisaniu umowy na realizację zamówienia Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne o profilu drogowym lub konstrukcyjno - budowlanym, minimum 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług tego rodzaju co przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł, w przypadku gdy składana oferta dotyczy jednego zadania, a w przypadku gdy składana oferta dotyczy więcej niż jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia); 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg druku Załącznika nr 3 do SIWZ; 4. Zobowiązanie w oryginale i pozostałe dokumenty określone w p. 1.6.1 SIWZ w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów. 5. Wycena dla zadania 1 i/lub zadania 2, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznik Nr 1 do SIWZ, sporządzona na lub wg druku Załącznika Nr 2A i/lub 2B do SIWZ - W przypadku gdy Wykonawca będzie powoływał się w wykonaniu zamówienia na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków musi złożyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy - § 1 ust. 2, Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów i oświadczeń z p. 1.6 pp. 7 do 8; - W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w p. 1.6 pp. 7 do 8 SIWZ oddzielnie i zgodnie z informacją zawartą w pkt. 1.10 B


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE A. Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania przedmiotu zamówienia, d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z obniżeniem kosztu wykonania przedmiotu zamówienia, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części realizacji przedmiotu zamówienia. II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: A. Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. C. Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdw.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.06.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter, sala przetargów.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
NIE DOTYCZY.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOWYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA


Numer ogłoszenia: 243652 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 205064 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOWYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOWYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA. ZADANIE 1: OBEJMUJE DROGI PRZEBIEGAJĄCE W NASTĘPUJĄCYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: - powiat częstochowski 156,103 km - powiat kłobucki 86,571 km - powiat lubliniecki 88,110 km - powiat tarnogórski 49,001 km - powiat myszkowski 87,266 km - powiat zawierciański 96,834 km - powiat gliwicki 85,915 km ZADANIE 2: OBEJMUJE DROGI PRZEBIEGAJĄCE W NASTĘPUJĄCYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: - powiat będziński 24,749 km - powiat rybnicki 42,418 km - powiat mikołowski 34,604 km - powiat bieruńsko - lędziński 23,311 km - powiat raciborski 125,214 km - powiat wodzisławski 48,950 km - powiat pszczyński 82,671 km - powiat cieszyński 88,178 km - powiat bielski 23,367 km - powiat żywiecki 75,164 km Przedmiotem usługi objętej przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, których celem jest kontrola stanu dróg i jakości wykonywanych robót. Zakres badań jest szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
73.11.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOWYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA. ZADANIE 1:OBEJMUJE DROGI PRZEBIEGAJĄCE W NASTĘPUJĄCYCH POWIATACH WOJ. ŚL.: - powiat częstochowski 156,103 km - powiat kłobucki 86,571km - powiat lubliniecki 88,110km - powiat tarnogórski 49,001km - powiat myszkowski 87,266km - powiat zawierciański 96,834km - powiat gliwicki 85,915km


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ŚLĄSKIE LABORATORIA BUDOWLANE LAB - SYSTEM SP. Z O.O., UL. 73 PUŁKU PIECHOTY 1, 40-467 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 215800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  144903,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  144903,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  180170,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOWYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJ. ŚL. ADM. PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA. ZADANIE 2:OBEJMUJE DROGI PRZEBIEGAJĄCE W NASTĘPUJĄCYCH POWIATACH WOJ. ŚL.: -p.będziński 24,749km -p.rybnicki 42,418km -p. mikołowski 34,604km -p.bieruńsko-lędziński 23,311km -p.raciborski 125,214km -p.wodzisławski 48,950km -p.pszczyński 82,671km -p.cieszyński 88,178km -p.bielski 23,367km -p.żywiecki 75,164km


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ŚLĄSKIE LABORATORIA BUDOWLANE LAB - SYSTEM SP. Z O.O., UL. 73 PUŁKU PIECHOTY 1, 40-467 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 215800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  144903,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  144903,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  180170,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 20506420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 175 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOWYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA. ZADANIE 1:OBEJMUJE DROGI PRZEBIEGAJĄCE ŚLĄSKIE LABORATORIA BUDOWLANE LAB - SYSTEM SP. Z O.O.
UL. 73 PUŁKU PIECHOTY 1, 40-467 KATOWICE, woj. śląskie
2012-07-10 144 903,00
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOWYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJ. ŚL. ADM. PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA. ZADANIE 2:OBEJMUJE DROGI PRZEBIEGAJĄCE W NASTĘPUJĄCYCH POWIATACH ŚLĄSKIE LABORATORIA BUDOWLANE LAB - SYSTEM SP. Z O.O.
UL. 73 PUŁKU PIECHOTY 1, 40-467 KATOWICE, woj. śląskie
2012-07-10 144 903,00